Abort-reservasjon splitter Sp

Spørsmålet om fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, splitter Senterpartiets stortingsgruppe. To av de mest profilerte vil støtte et lovforslag fra regjeringen.

Både Per Olaf Lund­tei­gen og Kjer­sti Toppe øns­ker å støt­te et lov­for­slag fra den blå re­gje­rin­gen om en re­ser­va­sjons­mu­lig­het. Av­gå­en­de parti­le­der Liv Signe Na­va­re­te har tid­li­ge­re sagt at hun vil se for­sla­get fra re­gje­rin­gen før hun be­stem­mer seg.

En av kan­di­da­te­ne til å over­ta parti­le­der­ver­vet, Tryg­ve Slags­vold Vedum, vil vente med å be­stem­me seg til han har sett hva som kom­mer ut av den på­gå­en­de hø­rings­run­den. Han er imid­ler­tid svært kri­tisk til for­sla­get fra helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) om å over­late til kom­mu­ne­ne å ta stil­ling til re­ser­va­sjons­mu­lig­he­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Både Heidi Greni, Jenny Klin­ge og Anne Tin­gel­stad Wøien av­vi­ser en re­ser­va­sjons­mu­lig­het. Geir Polle­stad og Marit Arn­stad har ikke be­stemt seg ennå.

Fri­stil­les

Sen­ter­par­ti­et har tra­di­sjon for å fri­stil­le stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne i spørs­mål som be­rø­rer sam­vit­tig­het og over­be­vis­ning.

Lege og Horda­lands-re­pre­sen­tant Kjer­sti Toppe sier i en kom­men­tar at hun har re­spekt for at en­kel­te leger fin­ner det pro­ble­ma­tisk og i strid med egen over­be­vis­ning å hen­vi­se til abort. Sam­ti­dig på­pe­ker hun at pa­si­en­te­nes ret­tig­he­ter må sik­res.

- Jeg er po­si­tiv til hø­rings­for­sla­get fra re­gje­rin­gen som hand­ler om re­ser­va­sjons­mu­lig­het, ikke re­ser­va­sjons­rett. Hø­rings­run­den vil vise om det er mulig å ba­lan­se­re de ulike hen­sy­ne­ne i saken på en god måte.

- Det er bra at hø­rings­for­sla­get er ty­de­lig på at spørs­mål om re­ser­va­sjon be­gren­ses til abort, og ikke gjel­der pre­ven­sjon eller hen­vi­sing til as­sis­tert be­frukt­ning, sier Toppe.

Klart nei

Siste dag i ja­nu­ar var Sen­ter­par­ti­ets lands­sty­re sam­let med blant annet re­ser­va­sjons-spørs­må­let på dags­or­den.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I en ut­ta­lel­se kon­klu­der­te lands­sty­ret med at Sen­ter­par­ti­et «sier nei til fast­le­gers rett til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort, as­sis­tert be­frukt­ning eller til å for­skri­ve eller sette inn pre­ven­sjon» fordi pa­si­ent­ret­tig­he­ter må ha første­prio­ri­tet. Det gjel­der i følge dem også abort.

Parti­le­der Liv Signe Na­var­sete sa i en kom­men­tar at huner glad for at par­ti­et er klare på at kvin­ne­ne skal komme først.

Kjer­sti Toppe stem­te for re­so­lu­sjo­nen og kom­men­ter­te ved­ta­ket på denne måten:

- Idenne saken er det to vik­ti­ge hen­syn som må ba­lan­se­res mot hver­and­re: Hen­sy­net til pa­si­en­tens lov­mes­si­ge ret­tig­he­ter og le­gers sam­vit­tig­het. Sen­ter­par­ti­et er nå klare på at pa­si­en­tens ret­tig­he­ter all­tid skal komme først.

Lands­sty­ret pre­sis­ter­te at man for­ut­set­ter at det er helt uak­tu­elt å endre helse­lo­ver på en måte som svek­ker kvin­ners ret­tig­he­ter.

I Sen­ter­par­ti­ets parti­pro­gram står det føl­gen­de: «Sen­ter­par­ti­et vil vi­dere­føre da­gens abort­lov­giv­ning. Sen­ter­par­ti­et vil der­for ikke stem­me for lov­end­rin­ger som for­melt eller reelt svek­ker kvin­ners rett til selv­be­stemt abort.».

DAGEN

Reservasjonsrett

Kristelig Folkeparti fikk i samarbeidsavtalen med regjeringen gjennomslag for å lovfeste fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort

Helseminister Bent Høie har sendt et lovforslag ut på høring

Saken har skapt stort engasjement og enkelte hevder at forslaget er et ønske om omkamp om abortloven

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Følte at legen presset henne til abort
Les også
Ap-topp refser sine egneReservasjonsdebattenReservasjonsdebatten
Les også
Reservasjonsretten og politisk samarbeidKarl Johan Hallaråker