FYLL: Norske ungdommer reiser hvert år til Sverige og noen får i seg så mye alkohol at politiet må gripe inn. Skjærtorsdag har tradisjonelt vært den verste festdagen med mange pågripelser for fyll og vold, et eksempel på hva WHO advarer mot. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB Scanpix

3,3 millioner alkohol-dødsfall årlig

Det viser en ny rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). I Norge ble det registrert 331 alkoholdødsfall i 2012. Ser man verden under ett, er det bare 38 prosent som drikker alkohol.

- Rap­por­ten be­kref­ter at al­ko­hol er et av våre størs­te helse­pro­ble­mer både glo­balt og na­sjo­nalt, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Mina Ger­hard­sen i Rus­fel­tets sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon, Actis.

Nå er hun be­kym­ret for var­sel om en ny al­ko­hol­po­li­tikk fra re­gje­rin­gen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

WHO på­pe­ker at ved siden av at al­ko­hol­for­bruk kan føre til av­hen­gig­het, øker drik­kin­gen folks ri­si­ko for å ut­vik­le mer enn 200 syk­dom­mer, in­klu­dert skrump­le­ver og noen kreft­for­mer. På top­pen kom­mer vold og ska­der som følge av be­ru­sel­se.

Rap­por­ten viser også at ska­de­lig bruk av al­ko­hol gjør folk mer ut­satt for smitt­som­me syk­dom­mer som tu­ber­ku­lo­se og lunge­be­ten­nel­se.

An­be­fa­lin­gen fra WHO as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­di­rek­tør Oleg Chest­nov er klar: Myn­dig­he­te­ne må gjøre mer for å be­skyt­te be­folk­nin­gen mot de ne­ga­ti­ve, helse­mes­si­ge kon­se­kven­se­ne av al­ko­hol­bruk.

Ned i Norge

Her i lan­det var det en re­duk­sjon i an­tall al­ko­hol-døds­fall i pe­rio­den 1996 - 2012 fra 450 til 331. Det viser tal­le­ne fra døds­år­saks­re­gis­te­ret til Na­sjo­nalt folke­helse­in­sti­tutt.

Mina Ger­hard­sen sier at vi vet at Norge lig­ger la­ve­re enn mange andre land i Euro­pa, men at for­bru­ket av al­ko­hol øker også her.

- I til­legg til helge­fyl­la har vi over­tatt kon­ti­nen­ta­le drikke­va­ner og sær­lig blant kvin­ner øker for­bru­ket.

- Al­ko­hol er et helse­pro­blem, men også noe som ska­per ri­si­ko og vans­ke­lig­he­ter for andre. I til­legg til at de øde­leg­ger helsa si, kan de øde­leg­ge gans­ke mye annet også, sier Ger­hard­sen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun un­der­stre­ker at det er vik­tig å ha al­ko­hol­fore­byg­ging på dags­or­den og at Norge al­le­re­de gjør mye av det son WHO an­be­fa­ler.

- Det som vir­ker er pris og til­gjen­ge­lig­het. Vi ser at høye pri­ser og re­strik­tiv til­gjen­ge­lig­het vir­ker.

Be­kym­rings­ful­le sig­na­ler

Actis er be­kym­ret over de sig­na­le­ne som er kom­met fra den blå re­gje­rin­gen med ideer om gårds­ut­salg, lokal re­kla­me og nye åp­nings­ti­der på Vin­mono­po­let.

- Hver for seg er ikke disse for­sla­ge­ne så al­vor­li­ge kan­skje, men til sam­men kan de føre til at flere får pro­ble­mer med al­ko­hol, ad­va­rer Ger­hard­sen.

Tra­di­sjo­nell norsk al­ko­hol­po­li­tikk er også under pres­se fra ut­lan­det. EUs fjern­syns­di­rek­tiv krev­de åp­ning for al­ko­hol­re­kla­me, noe som har vært for­budt i Norge i flere tiår.

- Det er klart vi er opp­tatt av det vi kla­rer å opp­rett­hol­de re­klame­for­bu­det. Hel­dig­vis har vi så langt ikke opp­levd at noen ut­ford­rer det, men vi vet at det lov­ver­net vi har er gans­ke svakt, kom­men­te­rer Mina Ger­hard­sen.

Ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren leg­ger til at Actis mener at vi all­tid kan gjøre mer for å få ned al­ko­hol­for­bru­ket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det vik­tigs­te nå er å holde stand og ikke li­be­ra­li­se­re. Det vil være vårt vik­tigs­te bud­skap til re­gje­rin­gen og sam­ar­beids­part­ner­ne.

Færre are­na­er

Ger­hard­sen ser også med be­kym­ring på at det på sta­dig flere are­na­er blir ser­vert al­ko­hol. Det ser hun på som en av de store ut­ford­rin­ge­ne ak­ku­rat nå.

- Da jeg var hos fri­sø­ren nylig fikk jeg til­bud om et glass vin. Det ser­ve­res al­ko­hol på ki­no­er og det er snakk om å gjøre det i bi­blio­te­ker.

- Vi tren­ger ikke ut­vi­de til flere are­na­er. Det er nok som det er. Vi tren­ger hel­ler flere al­ko­hol­frie soner i sam­fun­net, både av hen­syn til barn som vil unngå fulle folk og ung­dom­mer som får slip­pe drikke­press.

61 pro­sent av­holds

WHO har sjekket alkoholvaner og følgene av disse i 194 land. Europa har det høyeste alkoholforbruket, kun 38,3 prosent av verdens befolkning drikker alkohol - og forbruket øker i Sørøst-Asia og Stillehavsregionen.

DAGEN

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skadelig alkoholbruk

WHO defininerer skadelig alkoholbruk slik:

Drikking som fører til skadelige helsemessige og sosiale konsekvenser for den som drikker, mennesker rundt og samfunnet som helhet

Drikkemønster som er forbundet med økt risiko for uheldige helsemessige resultater.

Les også
«Selv om jeg er kristen, har jeg ikke noe problem med å drikke alkohol»