10.000 markerte kvinnedagen i Oslo

Mens folk strømmet til Youngstorget i Oslo for å gå i 8. marstog, manet Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg til kamp for det han kaller en moderne familiepolitikk og mot reservasjonsrett.

Po­li­ti­et anslo at rundt 10.000 men­nes­ker hadde møtt opp på Youngs­tor­get lør­dag etter­mid­dag. Det er i så fall langt flere enn det har vært på kvinne­dags­ar­ran­ge­men­tet på mange år.

Stol­ten­berg, som talte på et møte holdt av par­ti­ets kvinne­nett­verk før ho­ved­ar­ran­ge­men­tet, er ikke i tvil om at det er mot­stan­den mot re­ser­va­sjons­ret­ten som sam­ler folk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er et ut­trykk for et vel­dig stort en­ga­sje­ment, fordi mange kvin­ner opp­le­ver det som et vik­tig prin­sipp at alle kvin­ner har lik rett til selv­be­stemt abort uav­hen­gig av hvor de bor, sier Stol­ten­berg.

Han sier re­ser­va­sjons­ret­ten ram­mer kvin­ner som ofte er i en sår­bar si­tua­sjon.

- Vi mener det er vik­ti­ge­re med kvin­ners pa­si­ent­ret­tig­he­ter enn le­gers re­ser­va­sjons­rett, kon­sta­te­rer den tid­li­ge­re stats­mi­nis­te­ren.

Abort­sa­ken til­ba­ke

KrFs nest­le­der Dag­run Erik­sen har ut­talt at det er navle­be­sku­en­de at det er nett­opp re­ser­va­sjons­ret­ten som igjen får folk ut i ga­te­ne på 8. mars.

- Det er jo ikke slik at man ikke skal bry seg om en vik­tig sak som selv­be­stemt abort selv om det også er andre vik­ti­ge spørs­mål på kvinne­da­gen, sier Stol­ten­berg.

I sin tale hyl­let han kvinne­be­ve­gel­sen for mange fram­skritt de siste ti­åre­ne. Da han hils­te til Grete Ir­voll, som i 1969 fore­slo at Ar­bei­der­par­ti­et skul­le frem­me en lov om selv­be­stemt abort, ble han av­brutt av lang­va­rig ap­plaus. Ir­voll satt na­tur­lig nok på til­hø­rer­ben­ken.

70-talls­fe­mi­nis­ten og fød­sels­le­gen Gro Ny­lan­der min­net om en tid med uekte barn, tvun­get ek­te­skap og livs­far­li­ge, il­le­ga­le abor­ter.

- Vi vil ikke ha en re­gje­ring som sit­ter og pus­ser sølv­pen­ge­ne sine mens de svik­ter nors­ke kvin­ner, er­klær­te hun, og ba jen­ter og gut­ter i alle aldre komme seg opp på bar­ri­ka­de­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mang­fold

Unge Høyre trakk seg fra ar­ran­ge­men­tet i Oslo fordi de ikke fikk gå med en pa­ro­le til for­svar for le­ge­nes re­ser­va­sjons­rett. Det har kom­met an­kla­ger om at venstre­si­den har kup­pet den in­ter­na­sjo­na­le kvinne­da­gen, og ikke til­la­ter ulike me­nin­ger.

Stol­ten­berg er uenig

- Jeg opp­le­ver at det er gans­ke mange for­skjel­li­ge me­nin­ger her, og 8. mars er en mang­fol­dig dag. Det som sam­ler er et fel­les ønske om et like­stilt sam­funn, om at vi skal ha en mo­der­ne fa­mi­lie­po­li­tikk og ikke en po­li­tikk som vi nå ser, med færre barne­ha­ger, dy­re­re barne­ha­ger, mer kon­tant­støt­te og kutt i pappa­per­men. Det er å gå i feil ret­ning, sier Stol­ten­berg, som mener det er enig­het om dette på Youngs­tor­get lør­dag. (©NTB)