Sannheten er løgnens dødsfiende

De som ikke kjen­ner om­sten­dig­he­te­ne, bør følge med i ny­hets­mel­din­ge­ne etter­hvert som også Is­ra­els frem­stil­ling kom­mer frem i medie­ne. Hvis den kom­mer frem, skriver Roald Øye.

I Judea og Sa­ma­riavar det på Nakba-da­gen den 15. mai 2014 flere vol­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner der stein­kas­ten­de pa­le­stins­ke ung­dom­mer an­grep is­ra­els­ke sik­ker­hets­styr­ker.

I Bet­u­nia-om­rå­det uten­for Ramal­lah del­tok 150 ten­årin­ger i vol­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner, og to ung­dom­mer ble skutt og drept i sam­men­stø­te­ne. PLOs tals­kvin­ne, Hanan Ashra­wi, an­kla­ger IDF for å ha skutt de to med kaldt blod.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For­svars­mi­nis­ter Moshe Ya'alon sier at sol­da­te­ne hand­let etter in­struk­sjo­ne­ne i slike si­tua­sjo­ner fordi deres liv var i fare.

Is­ra­els­ke TV-ana­ly­ti­ke­re har i etter­tid av­dek­ket at den pa­le­stins­ke vi­deo­fil­men fra åste­det har blitt ma­ni­pu­lert med og ikke viser det sanne hen­del­ses­for­lø­pet.

USA for­lan­ger in­ter­na­sjo­nal gransk­ning av dra­pe­ne og vil ta saken opp i FN. Dette spil­let er pa­le­sti­ner­ne ver­dens­mes­te­re i, og hva ut­fal­let vil bli, er vel ikke tvil­somt: Is­rael er et mons­ter som for n-te gang kom­mer til å få ver­dens for­døm­mel­se.

Adolf Hit­lers pro­pa­ganda­mi­nis­ter Jo­seph Goeb­bels ut­for­met i 1930-åre­ne 19 «pro­pa­ganda­p­rin­sip­per». Hans mest kjen­te er dette: «Hvis du for­tel­ler en stor nok løgn og fort­set­ter å gjen­ta den, så vil folk til slutt komme til å tro på den.

Det er yt­terst vik­tig for sta­ten å bruke sin makt til å un­der­tryk­ke alle mot­fore­stil­lin­ger, for sann­he­ten er løg­nens døds­fien­de, og så­le­des også sta­tens far­ligs­te fien­de.»

Goeb­bels hadde i 12 år stor suk­sess med disse prin­sip­pe­ne, men som en har sagt: «Det går an å bedra en del av et folk en viss tid, men ikke et helt folk hele tiden.»

Pa­le­sti­na har ennå ikke blitt en stat og blir det neppe. På­stan­den om at det har ek­sis­tert et pa­le­stinsk folk i Midt­østen siden old­ti­den, er det dess­uten delte me­nin­ger om.

El­lers pas­ser Goeb­bels pro­pa­ganda­p­rin­sipp som hånd i hans­ke til pa­le­sti­ner­nes po­li­tis­ke stra­te­gi. Det gjen­tas sta­dig at det aldri har lig­get et jø­disk tem­pel på Sions­ber­get, hel­ler ikke at det har vært noe ho­lo­caust.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En sam­men­hen­gen­de jø­disk bo­set­ting i Je­ru­sa­lem siden old­ti­den blir på det iher­digs­te be­nek­tet.

I den ara­bis­ke ver­den er de to his­to­ris­ke makk­ver­ke­ne, «Sions vises pro­to­kol­ler» og Hit­lers «Mein Kampf», best­sel­ge­re. Uten­for den ara­bis­ke ver­den sel­ger ikke disse to ver­ke­ne like godt, men utal­li­ge «små­løg­ner» i vest­li­ge medi­er går som «varmt hvete­brød», for ek­sem­pel de to stun­te­ne, Mu­ham­med al-Durrah i år 2000 og bor­din­gen av Gaza-kon­voi­en i år 2010 (MS Mavi Mar­ma­ra). Stun­te­ne var som tatt rett ut av lære­boka, og har blitt brukt i den pa­le­stins­ke pro­pa­gan­da­en for alt det er verdt. Og det kom­mer sta­dig nye.

Nazi-mi­nis­te­ren har i etter­tid fått lære­vil­li­ge ele­ver, først Yassir Ara­fat, som Terje Røed Lar­sen ka­rak­te­ri­ser­te som en «no­to­risk løg­ner» og der­etter nå­væ­ren­de PA-pre­si­dent, Mah­moud Abbas, som har tatt en dok­tor­grad ved et uni­ver­si­tet i Mosk­va, der han for­søk­te å på­vi­se at intet ho­lo­caust har fun­net sted.

Han er som Ara­fat en mes­ter i «double speak». Han ut­ta­ler noe på ara­bisk til sine egne og noe helt annet på en­gelsk til Ves­tens ny­hets­by­rå­er. Tak­tik­ken har vir­ket i flere ti-år, både i og uten­for den ara­bis­ke ver­den. Har for ek­sem­pel PA ak­sep­tert Is­ra­els ek­sis­tens? Ja, sies det.

Nå har Abbas kom­met i fokus i medie­ne fordi han har an­kla­get IDF for å ha skutt og drept to pa­le­stins­ke ten­årin­ger som fei­ret Nakba (ka­ta­stro­fen) den 15. mai 2014. De som ikke kjen­ner om­sten­dig­he­te­ne, bør følge med i ny­hets­mel­din­ge­ne etter­hvert som også Is­ra­els frem­stil­ling kom­mer frem i medie­ne. Hvis den kom­mer frem.

Klikk for å endre tekst

MidtøstenRoald ØyeKristiansand