LEVERANDØR: Norsk gass kan gjøre Europa mindre avhengig av energiforsyningen fra Russland. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen/NTB

Norsk gass bidrar til sikkerhet i Europa

Russlands trussel mot freden tvinger oss til å tenke nytt om norsk olje- og gassindustri.

Med Arbeiderpartiet i regjeringskontorene har LO igjen fått stor innflytelse i norsk politikk. Det er derfor viktig å lytte til de signalene som kommer på den årlige LO-kongressen. For det som blir vedtatt der kan fort risikert å bli regjeringens politikk før eller senere.

På årets kongress, som ble avsluttet før pinsehelgen, var det særlig knyttet spenning til hvilke vedtak som ville bli fattet angående fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet.

Konflikten mellom oljearbeidere og klimaforkjempere er ikke ny innad i den store familien av fagforeninger som tilsammen utgjør Landsorganisasjonen. Flere av særforbundene varslet på kongressen forslag om kraftig reduksjon eller stans i letingen etter ny olje og gass.

Det er blant fagforeningene som organiserer ansatte i offentlig sektor at ønsket om å avvikle eller redusere norsk oljeindustri er sterkest. Egentlig er jo dette litt merkelig. For de ansatte i offentlig sektor nyter jo svært godt av de store oljeinntektene som strømmer inn til AS Norge.

Vårt høye og dyre velferdsnivå har ikke kommet av seg selv. Det svarte gullet som vi pumper opp av havet muliggjør av vi kan ha en så stor del av arbeidsstyrken ansatt i det offentlige.

Disse fagforbundene argumenterer altså egentlig for å avvikle den industrien som er med på å betale lønnen deres hver måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men den koblingen ser de dessverre i liten grad. For sammenhengen mellom verdiskaping og velferd er i ferd med å viskes ut for mange.

Nye generasjoner tar det som en selvfølge at vi er et av verdens rikeste land og at vi skal fortsette å være det nærmest for all fremtid. Men sannheten er at uten olje- og gassinntektene vil Norge være et betydelig mindre velstående samfunn med færre av de sjenerøse velferdsordningene vi har blitt så vant til.

Heldigvis vant oljemotstanderne ikke frem på LOs kongress. Sannsynligvis er det den alvorlige internasjonale situasjonen som har gjort inntrykk og ført til en sterkere realitetsorientering.

Russlands brutale krigføring mot nabolandet Ukraina har nok bidratt til å endre innstillingen til en del av petroleumsmotstandere. Europas store avhengighet av særlig gassressursene som den russiske diktatoren Vladimir Putin rår over, er en av de største geopolitiske utfordringene for Vest-Europa for øyeblikket.

Men det problemet sitter Norge faktisk med nøkkelen til å løse. I hvert fall kan vi gi et solid bidrag ved å fortsette å være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa. Og ved å øke vår produksjon kan vi gjøre våre allierte mindre avhengig av den russiske gassen.

Vi er glad for at LO vektlegger dette i den næringspolitiske uttalelsen som til slutt ble vedtatt. Her omtales det hvor viktig den norske gasseksporten er i et Europa der det er tvingende nødvendig å kutte vår energiavhengighet av Russland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norsk olje og gass skaper ikke bare velstand for oss nordmenn. Den bidrar også til sikkerheten i Europa.

Derfor bør norsk olje- og gassindustri utvikles, ikke avvikles. Fortsatt investering og utvikling gjør oss dessuten bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet som uansett kommer.

Ved å øke vår produksjon kan vi gjøre våre allierte mindre avhengig av den russiske gassen.