Kontroversielt amnesti for Boko Haram

Å gi ter­ror­grup­pen am­nes­ti er pro­ble­ma­tisk av flere år­sa­ker.

Det kan synes som om Ni­ge­rias pre­si­dent, Good­lu­ck Jo­nat­han, tar store sjan­ser når han vur­de­rer am­nes­ti for den isla­mis­tis­ke ter­ror­grup­pen Boko Haram.

Denne uken smalt det igjen i Ni­ge­ria. Tirs­dag mor­gen gikk over 200 tungt be­væp­ne­de med­lem­mer av Boko Haram til an­grep på byen Bama i Nord-Ni­ge­ria. Hen­sik­ten var å få satt fri sym­pa­ti­sø­rer fra det lo­ka­le feng­se­let. Dét lyk­kes de med. Iføl­ge BBC kom 105 fan­ger seg unna.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De lyk­tes også med å gi re­gje­rin­gen et hardt slag ved å bren­ne Bamas po­liti­sta­sjon, mi­li­tær­for­leg­ning og of­fent­li­ge byg­nin­ger ned til grun­nen. 55 men­nes­ker blir drept i an­gre­pet, som blir om­talt som det ver­ste siden bom­be­ne i Kano i ja­nu­ar 2012, der nær 150 men­nes­ker døde.

Helt siden Boko Haram be­gyn­te sine her­jin­ger i Nord-Ni­ge­ria for ti år siden, har må­le­ne for an­gre­pe­ne vært de samme: In­sti­tu­sjo­ner som re­pre­sen­ter­te re­gje­rin­gens nær­vær i nord, som po­liti­sta­sjo­ner og andre of­fent­li­ge bygg, og kir­ker - for å ramme de krist­ne. De har også vist stor bru­ta­li­tet over­for mo­de­ra­te mus­li­mer.

Pre­si­dent Good­lu­ck Jo­nat­han , som ble valgt i 2011, har selv kris­ten bak­grunn, men har fått blan­de­de re­ak­sjo­ner fra sine egne på for­sla­get om am­nes­ti. Re­ak­sjo­ne­ne er i beste fall av­ven­ten­de, fordi man ikke vet hva am­nes­ti­et kon­kret skal om­fat­te, men også di­rek­te ne­ga­ti­ve. Dét er for­ståe­lig.

Å gi ter­ror­grup­pen am­nes­ti vil in­ne­bære at re­gje­rin­gen helt eller del­vis fra­sier seg ret­ten til å straffe­for­føl­ge over­grep som grup­pen står bak. Dette er pro­ble­ma­tisk av flere år­sa­ker. For det førs­te rok­ker det ved inn­byg­ger­nes retts­fø­lel­se. Man kan føle at det er dypt urett­fer­dig, og at ens egne li­del­ser er lite verd, hvis myn­dig­he­te­ne lar over­gri­per­ne gå ustraf­fet.

For det andre gir am­nes­ti et sig­nal til Boko Haram og andre grup­per om at de bare kan herje på, uten kon­se­kven­ser. Ni­ge­ri­ans­ke myn­dig­he­ter har i flere år fått mas­siv kri­tikk fordi så få er blitt stilt til an­svar for ter­ro­ren i nord. Den ut­bred­te straffe­fri­he­ten er en vik­tig grunn til at volds­spi­ra­len har fort­satt.

Uten et rett­fer­dig retts­opp­gjør, får man ikke plas­sert an­svar og satt punkt­um. Da ri­si­ke­rer man at kon­flik­ten lever vi­de­re gjen­nom gjen­si­dig hat og mis­tro mel­lom par­te­ne.

Og for det tred­je er det en sjan­se for at am­nes­ti - eller vå­pen­hvi­le om man vil - gir mot­par­ten mu­lig­het til å områ seg og komme ster­ke­re til­ba­ke.

Til­hen­ger­ne av am­nes­ti vil der­imot hevde at det er verdt kost­na­de­ne, hvis det kan føre til fred. Det er et stand­punkt vi må ha re­spekt for. For Ni­ge­rias krist­ne vil det være en uen­de­lig let­tel­se hvis de kan gå til guds­tje­nes­te uten å føle at de er i livs­fare.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At Good­lu­ck Jo­nat­han fore­slår am­nes­ti nå, hand­ler tro­lig om at han for­be­re­der seg til val­get i 2015. Mange fryk­ter at dette blir et blo­dig valg, og er­fa­rin­ger med am­nes­ti for mi­lits­grup­per i sør i 2009, var re­la­tivt gode. Vel­ger han å gå for am­nes­ti, er det vik­tig at han sam­ti­dig viser at han tar of­re­nes fø­lel­se av urett­fer­dig­het al­vor­lig og kom­mer dem i møte gjen­nom en form for an­er­kjen­nel­se og opp­reis­ning.

En helt annen ting er om Boko Haram er in­ter­es­sert i am­nes­ti. Grup­pen er­kjen­ner ingen skyld og plas­se­rer alt an­svar hos re­gje­rin­gen.

Les også
Amnesti for Boko Haram?Boko Haram