SEND INN INNLEGG
Individets frihet til å forpeste?
Del
Den samme hersketeknikken som ble brukt mot Dagfinn Høybråten, blir i dag brukt mot reservasjonslegene, skriver Dagen på lederplass.

For ti år siden gikk de­bat­ten hardt for seg i nors­ke avis­spal­ter. Røy­ker­ne skul­le ikke len­ger få lov til ta en si­ga­rett in­nen­dørs i of­fent­li­ge rom.

Domme­dags­pro­fe­te­ne mente dette ville bety døden for ute­livs­bran­sjen, at nord­menn ville slut­te å spise på res­tau­ran­ter og at dan­sen­de ung­dom­mer ville bli for­pes­tet med svette­lukt iste­den­for røyk­tåka.

His­to­ri­en har vist at de tok skam­me­lig feil. Røyke­lo­ven har blitt en stor po­li­tisk suk­sess som nå har støt­te hos et stort fler­tall av det nors­ke folk, fak­tisk også blant røy­ker­ne.

Onsdag gjen­ga Dagen et av­snitt fra bio­gra­fi­en til Dag­finn Høy­brå­ten . Det gav et inn­blikk på hvor stei­le fron­te­ne var for ti år siden. Hvor mange som var så pro­vo­ser­te over lov­for­sla­get at de gikk løs på per­sonen iste­den­for å dis­ku­te­re saken.

Et av de kan­skje mest skrem­men­de ele­men­te­ne ved de­bat­ten den gan­gen var hvor­dan mange bruk­te da­væ­ren­de stats­råd Høy­brå­tens per­son­li­ge tro mot ham.

Myten om kir­kens mørke­menn som leter etter feil og mang­ler hos be­folk­nin­gen for å kunne for­kyn­ne dom og for­ta­pel­se, ble hen­tet frem. Høy­brå­ten ble ut­pekt som mørke­man­nen som for­søk­te å for­kla­re van­li­ge folk om hvor­dan de skul­le opp­fø­re seg.

Noe av den samme re­to­rik­ken bru­kes dess­ver­re fort­satt i dag. Vi ser den i de­bat­ten om re­ser­va­sjons­le­ge­ne . Leger som ikke øns­ker å hen­vi­se til abort , blir sett på som over­for­myn­de­re. Til tross for at de pri­mært er opp­tatt av fos­te­rets ret­tig­he­ter og sin egen sam­vit­tig­het.

Dette er en sne­dig form for herske­tek­nikk som ikke bi­drar til å få reell me­nings­ut­veks­ling. Der­med gir den hel­ler ingen frem­gang i de­bat­ten. Man set­ter seg selv inn i samme type of­ferrol­le som en per­son som er un­der­kuet av en of­fent­lig makt­per­son.

Dette er ingen god måte å føre de­batt på, uav­hen­gig av om det er snakk om røyke­lov , re­ser­va­sjons­rett eller andre spørs­mål med høy tem­pe­ra­tur.

Nå ti år etter, ser vi at Høy­brå­ten ab­so­lutt ikke var en mørke­mann. Han var hel­ler ikke en for­his­to­risk mo­ra­list som ville tvin­ge egne ver­di­er på be­folk­nin­gen. Han var en helse­mi­nis­ter som var forut for sin tid.

Det er ikke tvil om at røyke­lo­ven grep inn og be­gren­set in­di­vi­dets fri­het. Men den gav også nye in­di­vi­der fri­het. Alle de som ikke orket, eller tålte, å kjøre 12 timer i tog sit­ten­de i røyk­lukt, fikk nå en ny fri­het.

Røyke­lo­ven har også vært med på å be­gren­se an­tall kols- og kreft­pa­si­en­ter som skatte­be­ta­ler­ne må be­ta­le be­hand­lin­gen for, mid­ler som blir fri­gjort til be­kjem­pel­se av andre li­del­ser.

Når røy­ker­nes mu­lig­het til å for­pes­te om­gi­vel­se­ne nå blir yt­ter­li­ge­re re­du­sert, er det til­tak vi øns­ker vel­kom­men.

Det er imid­ler­tid mulig å gå for langt i re­gu­le­rings­ive­ren.

Lands­for­enin­gen for hjer­te- og lunge­syke øns­ker å inn­føre et om­set­nings- og inn­før­sels­for­bud av to­bakk i løpet av de neste ti årene. Det mener vi er å gå for langt. In­di­vi­dets fri­het til å bruke to­bakk når dette ikke sje­ne­rer andre bør ikke for­bys.

Hvis man først skul­le be­gyn­ne å forby bruk av visse typer varer, så ville det jo være na­tur­lig å star­te med al­ko­ho­len som er det rus­mid­let som ska­per de aller størs­te per­son­li­ge og sam­funns­mes­si­ge pro­ble­me­ne i da­gens Norge. Det har imid­ler­tid vært prøvd tid­li­ge­re i vår his­to­rie. Uten suk­sess.

Men enn så lenge bør det være grunn til å feire røyke­lo­ven og gi en takk til Dag­finn Høy­brå­ten som tok støy­ten for å få den inn­ført.

DAGEN