SEND INN INNLEGG
Familienes nye tjener
Del
Vi vil håpe at Horne bevarer evnen til å stille motspørsmål og undre seg over hvor samfunnet er på vei.

I lør­da­gens Vel­sig­net Helg for­mid­let vi et in­ter­es­sant møte med lan­dets fers­ke bar­ne-, like­stil­lings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Solveig Horne . Frp-po­li­ti­ke­ren møtte mot­stand fra førs­te stund i sitt nye verv. Den vik­tigs­te år­sa­ken var en Twit­ter-mel­ding hun skrev i 2010 som stor­tings­re­pre­sen­tant: «Er det helt greit at barne­ha­ge­ne leser ho­mo­even­tyr for små barn?» spur­te Horne.

For få år siden ville po­li­ti­ke­re fra de fles­te par­ti­er kunne stilt det samme kri­tis­ke spørs­må­let. Nå er det en al­vor­lig over­tre­del­se av tids­ån­dens stren­ge mo­ral­ko­deks å sig­na­li­se­re noen form for skep­sis til alt som kan kal­les homo­kamp. Blant dem som for­ut­sig­bart nok rul­let fram ka­no­ne­ne, var AUF-le­der Eskil Pe­der­sen og SV-stor­tings­po­li­ti­ker Snor­re Valen.

Det drøn­net også fra valg­fors­ker Frank Aare­brot: «Hvis vi får en homo­ha­ter som like­stil­lings­mi­nis­ter, får re­gje­rin­gen et pro­blem,» sa han til Nett­avi­sen . Homo­ha­ter? Man må nes­ten gni seg i øyne­ne.

For­fat­ter Kaj Ska­gen tok et pris­ver­dig opp­gjør med bøl­gen av be­skyld­nin­ger i uke­avi­sen Dag og Tid. Han på­pek­te at kri­tik­ken mot Horne var tatt ut av sin sam­men­heng. Bak­grun­nen for spørs­må­let hen­nes var en ny­hets­sak i Vårt Land. Den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen hadde støt­tet pro­duk­sjon og dis­tri­bu­sjon av en hånd­bok som tok sikte på å «ut­vi­de barns kjønns­iden­ti­tet» og inn­lem­me sek­su­elt mang­fold i kunn­skaps­for­mid­lin­gen til to-, tre- og fire­årin­ger. «Dette var eit pro­sjekt for end­ring av med­vit på djupt nivå», kom­men­te­rer Ska­gen.

Me­to­de­ne som blir be­skre­vet i ma­te­ria­let, gir as­so­sia­sjo­ner både til be­visst­hets­ut­vi­den­de New Age-kurs og til po­li­tis­ke om­sko­le­rings­pro­gram, iføl­ge for­fat­te­ren. Kom­bi­na­sjo­nen av sam­tale­opp­legg, vi­deo­ob­ser­va­sjon til bruk for se­ne­re ana­ly­se og bytte av kjønns­rol­ler fram­står som far­lig nær in­dok­tri­ne­ring. Ska­gen be­skri­ver tref­fen­de Hor­nes Twit­ter-spørs­mål som «ikkje berre le­gi­timt, men teikn på eit na­udynt og pris­ver­dig li­be­ralt in­stinkt».

Den nylig av­gåt­te rødgrøn­ne re­gje­rin­gen har mar­kert seg som en of­fen­siv agent for ho­mo­be­ve­gel­sen. Vi vil håpe at Horne be­va­rer evnen til å stil­le mot­spørs­mål og undre seg over hvor sam­fun­net er på vei. Når det rok­kes ved så grunn­leg­gen­de struk­tu­rer som kjønns­po­la­ri­te­ten - og når den na­tur­li­ge en­he­ten av mor, far og barn gjø­res til ett av mange al­ter­na­ti­ver - trengs det po­li­ti­ke­re som våger å være mot­strøms.

Dess­uten trengs det po­li­ti­ke­re som er svært be­visst på hvil­ken rolle og hvil­ket opp­drag de er blitt til­trodd. Ordet mi­nis­ter kom­mer fra latin og betyr tje­ner. Den som har fått i opp­ga­ve å lede et de­par­te­ment, er ikke satt til å sjefe over grup­pe­ne som på et eller annet vis sor­te­rer under deres myn­dig­hets­om­rå­de. Tvert imot skal ved­kom­men­de tjene dem. Dette kan synes selv­sagt, men det er det ikke nød­ven­dig­vis. I vår tid er dette sær­lig ty­de­lig i spørs­mål som gjel­der bar­ne- og fa­mi­lie­spørs­mål.

Fa­mi­li­en er sam­fun­nets grunn­leg­gen­de enhet, ikke sta­ten. Her er det sterkt behov for at den nye re­gje­rin­gen vel­ger en annen kurs enn de rødgrøn­ne. «Det er et for­fei­let syn på barne­opp­dra­gel­se å tro at for­eld­re­ne er best til å opp­dra barn», ut­ba­su­ner­te da­væ­ren­de kunn­skaps­mi­nis­ter Øy­stein Dju­pe­dal (SV) i Dags­avi­sen i 2005. Se­ne­re pre­si­ser­te han at det som var for­fei­let, var at for­eld­re­ne «alene» som var best til dette.

Tenk­nin­gen er uan­sett pro­ble­ma­tisk. Vil Horne sette gode spor etter seg, bør hun sterkt be­to­ne for­eldre­ret­ten. Så bør hun kjem­pe for at fa­mi­lie­ne skal få stør­re fri­het til å velge det som er best for dem.