På Stevneguiden.no kan arrangører gratis legge inn informasjon om sitt arrangement, med både beskrivelse, kart og lenker til eget nettsted.

Stevneguiden.no: Nasjonal oppslagstavle for kristen-Norge

Stevneguiden.no gir deg oppdatert informasjon om stevner og konferanser i Norge. Øystein Samnøen forklarer hvordan du finner du frem - og legger inn nye arrangementer.

Medie­hu­set Dagen står bak nett­ste­det Stevne­guid­en.no, der krist­ne ar­ran­ge­men­ter, stev­ner og kon­fe­ran­ser er sam­let på ett nett­sted.

Gratis innhold

Stevne­guid­en.no kan ar­ran­gø­rer gra­tis legge inn in­for­ma­sjon om sitt ar­ran­ge­ment, med både be­skri­vel­se, kart og len­ker til eget nett­sted der­som de har det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her kan du registrere et nytt arrangement

For bru­ke­ren er det en mu­lig­het til å søke seg frem til krist­ne ar­ran­ge­men­ter, enten ba­sert på dato, sted eller gjen­nom tekstsøk.

Her viser Øystein Samnøen deg hvordan du bruker nettstedet: (Videoen er laget av Kanal 10.)