Det tradisjonelle synet på ekt
...
Det tradisjonelle synet på ekteskap skal derfor ikke være unntaket, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug (i midten).
Biskopene vil ha vigselsliturgi som alle kan leve med
Del
Biskopene i Den norske kirke vil legge vekt på at et vedtak på Kirkemøtet om vigsels
liturgi for homofile, skal være til å leve med for alle parter.

– Det alle biskopene er enige om er at vi må sørge for at færrest mulig finner det nødvendig å forlate kirken. Det tradisjonelle synet på ekteskap skal derfor ikke være unntaket, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Han er visepreses i arbeidsutvalget i Bispemøtet, som denne uken samler seg i Oslo. Selv argumenterer han tydelig for to liturgier, hvor den nye likekjønnede skal være en tilleggsliturgi.

Saken om liturgi for vigsel av likekjønnede par står også denne gangen på sakskartet på bispemøtet, selv om det allerede er klart at saken kommer opp på Kirkemøtet til våren. Det biskopene skal diskutere denne uken er hvordan et vedtak på Kirkemøtet skal formuleres. Biskopene bestemmer ikke det, men ønsker å gi klare signaler om at vedtak i saken også må ta vare på de som ikke ønsker en slik liturgi velkommen.

Les også:

 

 

To liturgier

For Nordhaug er det viktig at den nåværende ekteskapsliturgien ikke erstattes, men at det kan komme en tilleggsliturgi for likekjønnede par.

– Jeg vil sterkt argumentere for at vi ikke bør ha en felles liturgi. To liturgier vil gi prestene mulighet til å velge og vil sørge for at det tradisjonelle synet på ekteskapet fortsatt skal ha et fullverdig liturgisk uttrykk i kirken.

– Jeg vil ikke at vi skal havne i en situasjon hvor det tradisjonelle synet blir sett på som unntaket og det nye blir hovedregel.

– Er dette noe bispekollegiet er enige om?

– Jeg skal ikke forskuttere noe, men jeg er rimelig sikker på at jeg ikke er alene om dette synet.

Nordhaug ønsker at begrepet «å reservere seg» ikke bør benyttes om prestene som står for det tradisjonelle synet på ekteskapet.

– Det gir en smak av at det gamle synet er unntaket. Den som reserverer seg representerer noe som er litt aparte. Nå får vi, forhåpentligvis, to liturgier og ikke én felles liturgi, og da er det bedre å bruke begrepet «valgfrihet» fremfor «reservasjon».

Les også:

 

 

Valgmenigheter

Dagen har tidligere skrevet om valgmenigheter som en mulig løsning for konservative grupperinger som ikke vil forlate Den norske kirke, men som ønsker en annen teologisk profil.

I Danmark er dette utbredt, i Norge har en prøveordning ført til opprettelsen av én menighet - i Sandnes. Denne er ikke opprettet grunnet teologisk uenighet, men ut fra et ønske om en annen struktur for gudstjenestene og menighetsordningen.

Nordhaug sier bispemøtet ikke skal diskutere alternative løsninger for prester som eventuelt føler de må bryte med kirken. Muligheten for alternativt tilsyn har biskopene allerede avvist, men Nordhaug mener valgmenigheter er noe annet.

– Det kan man danne hvor som helst og når som helst. Alternativt tilsyn har bispemøtet avvist. Står man i en kirke så står man under tilsyn. Men man kan bygge nettverk prestene i mellom, hvor man støtter hverandre og har kontakt. Det er naturlig og helt i orden å gjøre, sier han.

Les også:

 

biskop,bispemøtet,den norske kirke,halvor nordhaug,homo-liturgi,kjønnsnøytral vigsel,likekjønnede ekteskap,homofile,vigselsliturgi,ekteskap,samliv,biskoper,kirkemøtet,likekjønnet ekteskap,liturgi,reservasjon,reservasjonsrett,menighet,teologi