«Den eventuelt overtakende org
...
«Den eventuelt overtakende organisasjonen heter Misjon Sarepta og ikke noe annet», skriver Øyvind Fonn. Bildet er fra en avstemning i landsmøtet til Samemisjonen. Foto: Tarjei Gilje
debatt
Manipulering overfor samer?
Del
Dersom Norges Samemisjon legges ned, og organisasjonens logo, navn, og magasin forsvinner, må man ikke late som om den fortsatt eksisterer. 

Tidligere daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, skrev primo oktober et innlegg i Dagen om viktigheten av å vise respekt for den samisk-læstadianske kristne kulturen på Nordkalotten. Han etterlyser dette hos nyvalgt leder, Jon Teigen, og mener dette vil være med å svekke organisasjonen.

Teigen har i media uttalt at Samemisjonen i sitt misjonsarbeid ikke må knytte seg for sterkt til den læstadianske bevegelse. Samtidig er han, som alle andre medarbeidere i Norges Samemisjon, fullt klar over at man «skal virke i broderlig forståelse med menighetene og de læstadianske kristne» slik det står i grunnreglene.

Teigens synspunkter om læstadianismen, og samtidig respekt for denne bevegelsen, var kjent for landsmøtedeltagerne i Alta i oktober. Hans pågangsmot og iver under forhandlingene vekket stor tillit, og han ble, etter et benkeforslag, valgt 
til ny landsstyreformann.

Den store saken på landsmøtet var eventuell sammenslåing med Misjon Sarepta. Gundersen mener det vil bli dramatisk for Troms og Finnmark krets, som han selv tilhører, dersom det ikke blir sammenslåing i fremtiden. 

«Blir det ikke en sammenslåing, frykter jeg for at denne kretsen går mot en sakte død.» En ting er hvertfall sikkert, Troms krets, som den egentlig heter, vil sammen med alle andre kretser bli nedlagt etter en sammenslåing.

Det som imidlertid gjør meg betenkt ved Gundersens fremstilling, er bruken av betegnelsen Samemisjonen/Sarepta. 

Dette utrykket er også blitt brukt i debatten både før og under landsmøtet. Ledelsen i Misjons Sarepta har gitt sin støtte til at Samemisjonen/Sarepta kan brukes i samiske strøk i en overgangsperiode av pedagogiske grunner i markedsføringen.

Er dette et forsøk på å manipulere samene? Skal de ledes til å tro at den overtagende organisasjonen Misjon Sarepta også er en samemisjon?

Norges Samemisjon er et presist navn på en virksomhet som først og fremst henvender seg til samene. I grunnreglene uttrykkes at det på minst tre nivå skal være samiske tillitsvalgte eller arbeidere. Og det som formidles av bibelstoff og kristen kulturarv foregår i en samisk kontekst. 

Vi kan dermed si at både avsender, budskapet og mottager er sterkt preget av det samiske. Virksomheten kan som en helhet ses på som et felles løft for alle i Norge som vil støtte et evangelisk og diakonalt arbeid blant samer. Slik sett er Norges Samemisjon et navn som ikke lett kan erstattes.

Dersom Norges Samemisjon legges ned, og organisasjonens logo, navn, og magasin forsvinner, må man ikke late som om den fortsatt eksisterer. 

Den eventuelt overtakende organisasjonen heter Misjon Sarepta og ikke noe annet, selv om de forplikter seg til å drive videre deler av Samemisjonens arbeid. 

Å lage «kallenavn» i en overgangsfase som skal få samer til å bli mer fortrolige med en organisasjon hvis hovedfokus er Spania og Nord-Afrika og Latin-Amerika, blir helt feil fremgangsmåte. Vi må ikke forsøke å forlede samene som jo er våre brødre.

Samen Alf Isak Keskitalo skriver i et dikt: «Brødre, dere nordmenn, la oss bli enige – la vårt folk være det det er – la oss være samer med vårt eget språk – vår egen kultur og våre næringer – og vær dere det dere er – la oss være brødre, brødre!»

Dette rimer med jurist Carsten Smiths formulering, også brukt av kong Harald. «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer.»

Nå er det i vårt land tid for forsoning og sannhet, og ikke tilsløring. Vi skal ikke skape flere sår, men arbeide for forbrødring, slik Jakob og Esau i 1. Mosebok til slutt ble forlikt.

debatt,øyvind fonn,samemisjonen,norges samemisjon,samer,meninger,misjon sarepta,roald gundersen