SEND INN INNLEGG
Veien Bibelskole og Redding
Del
Vi tror at Jesus, mens han vand­ret på jor­den, var helt og fullt både Gud og men­nes­ke. Det er helt av­gjø­ren­de for vår tro at både Gud og men­nes­ke ble kors­fes­tet på Gol­ga­ta, skriver rektor og inspektør ved Veien Bibelskole i Bergen.

De siste  må­ne­de­ne har det vært en del de­batt i media om for­kyn­nel­sen til Bill John­son , Bet­hel Red­ding , USA.

Veien Bi­bel­sko­le i Ber­gen har ikke vært mye om­talt i de­bat­ten. Li­ke­vel er det kjent i media at Veien Bi­bel­sko­le har mye av sin in­spi­ra­sjon fra Red­ding.

I de­bat­ten har det vært truk­ket kon­klu­sjo­ner om hva Bill John­son lærer.

En del av disse kon­klu­sjo­ne­ne stem­mer ikke med den Bill John­son vi kjen­ner. Men vik­tigst for oss: En del av kon­klu­sjo­ne­ne i de­bat­ten har ført til at mange tror at vi på Veien Bi­bel­sko­le un­der­vi­ser på tvers av sen­tra­le krist­ne grunn­sann­he­ter.

Vi har møtt flere krist­ne le­de­re som tror dette. Der­for øns­ker vi en­kelt og po­si­tivt å slå fast hva vi lærer. Det kan ikke bli en full­sten­dig over­sikt, men vi vil kort nevne noen få ho­ved­punk­ter som angår de­bat­ten:

Vi tror at Jesus, mens han vand­ret på jor­den, var helt og fullt både Gud og men­nes­ke. Det er helt av­gjø­ren­de for vår tro at både Gud og men­nes­ke ble kors­fes­tet på Gol­ga­ta.

Vi lærer at ingen kan etter­føl­ge Jesus i Hans liv og gjer­nin­ger uten å være født på ny. Uten Jesu død og opp­stan­del­se er og for­blir men­nes­ket for­tapt og uten mu­lig­het til å søke Gud. Å være født på ny er å ta imot det Jesus gjor­de på kor­set, helt uten vår egen for­tje­nes­te. Å være en kris­ten in­ne­bæ­rer å vende seg om fra et liv uten Gud, til å følge Jesus som Herre.

Vi mener at tit­te­len Kris­tus betyr at Jesus var mye mer enn bare et ånds­ut­rus­tet men­nes­ke. Han var den lo­ve­de evige frel­ses­kon­gen, «Un­der­full råd­gi­ver, Vel­dig Gud, Evig far, Freds­fyrs­te». Det in­ne­bæ­rer at han «har for all­tid båret fram et enes­te offer for syn­der og satt seg ved Guds høyre hånd».

Vi tror på en etter­føl­gel­se av Jesus i liv og gjer­nin­ger. Men ingen kan etter­føl­ge Ham, hel­ler ikke i tegn, under eller hel­bre­del­ser, uten gjen­nom det Jesus har gjort på kor­set.

Dette er ikke bare ting vi mener, men som vi sterkt un­der­stre­ker og for­kyn­ner over­for våre ele­ver.

meninger,korsfestet,redding,kristus,bergen,debatt,bibelskole,kommentar,kristenliv,menneske,gjerninger,elever,frelse,tilgivelse,helbredelse,gud,omvendt,jesus,bethel,bill johnson