SEND INN INNLEGG
Politikerne avkristner Norge, mens teologene avkristner Bibelen
Del
Selve grunnvollen i den kristne troen er under angrep og det er like rundt hjørnet at både våre barn og etterslekten ikke lenger kan få kjennskap til den Jesus som apostlene referer til i sine brev. Det ville vært uendelig tragisk, men det er store sjanser for at dette kan skje med teologenes velsignelse.

Jeg tenker ikke på den Jesus som evangeliene formidler, en Jesus som gikk rundt og gjorde vel og helbredet syke og tilgav synd, men den Jesus som i tillegg innbyr oss til å følge seg og bli Ham lik.

Et Barn er oss født. Hva slags Barn?

Hvilken natur hadde dette Barnet? Det er av den aller største betydning å få det rette svar på dette spørsmålet. Ble det født med en menneskelig fallen natur eller ble det født med en hellig og syndfri natur lik Adam før fallet? Vi må la Skriften få svare, sies det, men hva når Skriften blir endret? Svaret er avgjørende for om vi kan vokse og bli åndelige, modne kristne som ikke vandrer etter syndenaturen, men etter Ånden eller forblir kjødelige kristne!

En gal tanke om Jesus førte til en gal tro .

Hva var det som gikk galt? Jo, Augustin var i sin tid meget opptatt av læren om arvesynden. Hans konklusjon ble:”Vi er syndere fordi vi blir født med arvesynd og derfor skal alle mennesker straffes.” Hva sier Bibelen? Det er riktig at vi ble født med arvesynd, men vi er ikke syndere av den grunn. Syndere blir vi først når vi bryter Guds bud og følger den falne naturen med dens fristelser. Resultatet av Augustins kortslutning i tankene har hatt uoversiktlige konsekvenser. Hva er nemlig tilfelle? Jo, når alle mennesker er blitt født med arvesynd og av den grunn regnes som syndere da blir jo ifølge denne tankerekken Jesus også en synder og det kan jo umulig være riktig! Og vipps så kom forførelsen: Augustin konkluderte med at Jesus da måtte hatt en natur lik Adam før fallet hvor det ikke fantes tilbøyelighet til eller tilstedeværelse av synd. Sannsynligvis uten å skjønne det, plasserte Augustin seg ved sin uttalelse bak Antikrist. 1 Joh. 4, 2-3 1930 oversettelse.Den er nemlig diametralt motsatt forkynnelsen som apostlene kom med i brevene sine, nemlig at Jesus ble oss lik i ALLE ting og at Han etter kjødet stammet fra Davids slekt, og av den grunn måtte ha hatt en fallen natur.Rom 1,3. Thoralf Gilbrant, hovedredaktør av studiebibelen skriver:”Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet, men med vår menneskenatur redusert og fordervet av synden”. Her gikk Gilbrant imot den alminnelige oppfatning blant kristne at Jesus var lik Adam før fallet.

Augustin trenger en ny åpenbaring.

Etterat Augustin fikk disse “åpenbaringer” trengte den katolske kirke en ny “åpenbaring” for å få dette til å stemme med resten av fortellingen. Hva med Maria? Hvordan kunne hun føde en sønn med en ren og syndfri natur, mens hun selv hadde en menneskelig fallen natur? Hun kunne jo ikke overføre noe til Sønnen som hun selv ikke hadde! Vipps så kom doktrinen om at Maria selv ble unnfanget av den Hellige Ånd, og at hun i seg selv var syndfri og fullkommen fra fødselen av. Vi ser at en villfarelse måtte bli fulgt opp av en annen for at den første villfarelsen kunne virke sannferdig og logisk. Majoriteten av alle kirkesamfunn i verden har adoptert Augustins tanker. Det er pinlig å måtte konstatere dette. Det har nemlig fatale følger.

Det handler ikke bare om en gal tanke, men også om et “galt”ord.

Den katolske kirkens syn har alltid vært, at Jesus tok den natur Adam hadde før syndefallet. De protestantiske kirkesamfunnene har kommet nølende etter, men har hatt problemer med Marias syndfrie natur. Istedenfor har de tydd til en annen løsning for å kunne forklare Jesu syndfrie, ufallen natur. Det er viktig i denne sammenheng å forstå betydningen av ordet “kjød” på gresk “sarx”. Ordet “kjød” blir brukt i Bibelen for menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening, kropp, legeme eller kjøtt og blod, men langt flere ganger i N.T. i betydningen av menneskets falne natur. Bibelens forfattere benytter ordet “kjød” for å vise oss kontrasten mellom syndig, fallen og det åndelige. Det alarmerende som skjer i vår tid er at i de fleste nyere Bibeloversettelser er ordet “kjød” blitt erstattet med “legeme”, “kropp” eller “kjøtt og blod”. Noen av nøkkelversene i denne sammenhengen er Rom 8,3 og 1 Peter 4,1 og 1.Joh 4, 1-3. Hvis vi i disse skriftstedene skulle oversette “sarx” med kropp eller kjøtt ville det teologiske budskapet bli helt meningsløst, som 1 Peter 4, 1 hvor det nå sies at man ved å lide i legemet blir ferdig med synden. Det er absurd. Jeg opplever dette som den aller største villfarelsen som eksisterer i kristenheten. Hvordan er det mulig at denne oppfatningen har eksistert i 1600 år og at den atpå til stadig vokser! Bibelselskapet skriver på en henvendelse : “Jeg vet at akkurat det ordet du sikter til har vært en utfordring for alle bibeloversettere.” Vi kan spørre: Hvorfor er det slik? Kan det være at de får samvittighetskvaler ved å måtte velge mellom det “kristelig korrekte” ordet legeme, kjøtt og det ordet som formidler Jesu sanne natur ved fødselen, kjød.

En fake Jesus blir innført.

Kan vi fortsatt ha tillitt til teologer og forkynnere som til tross for sin skolering har valgt å fremstille en fake Jesus som fundament i liv og lære? Er det ikke på tide at det oppstår en grassrot bevegelse som går inn for å kjempe mot at den opprinnelige Jesus forsvinner fra Bibelen? En tverrkirkelig bevegelse som ikke overlater Bibeloversettelser til en håndfull teologer som kan ha skjulte motiver eller selv ikke forstår frelsens vei, men en bevegelse som i alle fall forlanger at ordet “kjød” blir gjenninnført i fremtidige oversettelser som et minste krav? Det er nemlig stor fare for at en prøver ut fra et økumenisk perspektiv å harmonisere våre nye Bibeloversettelser med den katolske som konsekvent nekter for at Jesus har kommet i kjød. 1 Joh 4, 1-3. Et annet viktig aspekt er at Antikristens ånd umulig blir å oppdage. Hvorfor skal vi sende Bibler til Kina og andre land, når den sanne Jesus er blitt forandret til en fake Jesus? Det er meningsløst. Med Adams syndfrie natur kunne Jesus aldri blitt fristet som oss. Han kunne da heller ikke blitt vår miskunnelige yppersteprest. Teologisk sett blir det også umulig å forkynne seier over synd. Og alt dette har hendt fordi det var én teolog som ikke klarte å forstå at Jesus var syndfri og hellig med en fallen natur, fordi Han aldri gav etter for den i fristelsens stund.

Gerard Oord