SEND INN INNLEGG
Lunkne til etnisk rensing
Del
Gang på gang viser det seg at det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn blir ta­fat­te til­skue­re når uskyl­di­ge si­vi­le mas­sa­kre­res, skriver Dagen på lederplass.

Vi så det blant annet i Rwan­da i 1994, i Sre­bre­ni­ca i 1995 og i Dar­fur i 2003: Det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn kom­mer på banen for seint. Re­sul­ta­tet er at tu­sen­vis av si­vi­le liv går tapt.

Denne våren skjer det igjen. I Syria blir det be­gått grove krigs­for­bry­tel­ser både av re­gje­rings­styr­ke­ne og opp­rø­rer­ne. Det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn er langt på vei mak­tes­løse til­skue­re.

I My­an­mar for­sø­ker fa­na­tis­ke bud­dhis­ter å ut­ryd­de det mus­lims­ke ro­hin­g­ya-fol­ket. At lan­dets myn­dig­he­ter ser mel­lom fing­re­ne med det som skjer, er ille. Men at freds­pris­vin­ner og de­mo­krati­for­kjem­per Aung San Suu Kyi gjør det samme, er di­rek­te ned­slå­en­de.

I Sør-Su­dan eks­plo­der­te mot­set­nin­ge­ne mel­lom din­ka- og nuer­stam­me­ne i en blo­dig kon­flikt rett før jul. Selv ikke i kir­ke­ne var folk tryg­ge.

Og ikke minst - det skjer i Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk. Kri­sen be­gyn­te i de­sem­ber 2012 da de ho­ved­sak­lig mus­lims­ke Seleka-styr­ke­ne be­gyn­te en væp­net of­fen­siv som førte til at de tok mak­ten i mars året etter. Etter ti må­ne­der med mak­ten var Seleka an­svar­lig for mas­sa­krer, utenom­retts­li­ge hen­ret­tel­ser, vold­tekt, tor­tur, plynd­ring og bren­ning av krist­ne lands­byer. Krist­ne og ani­mis­ter har på sin side dan­net bor­ger­vern, kjent som anti-Ba­l­a­ka-grup­per, og gått løs på mus­li­mer.

I en rap­port Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal gav ut denne uken ad­va­rer de mot at anti-Ba­l­a­ka-mi­lit­sen ut­fø­rer et­nisk ren­sing på mus­li­mer. Or­ga­ni­sa­sjo­nen ret­ter ram kri­tikk mot det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn for å ha vært lunk­ne i sin re­spons. De mener også at de freds­be­va­ren­de styr­ke­ne har vært trege til å be­skyt­te den true­de, mus­lims­ke mi­no­ri­te­ten. Tid­li­ge­re har blant andre Leger Uten Gren­ser kom­met med lig­nen­de kri­tikk.

Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len, ICC, har nå vars­let at de vil star­te en grans­king av Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk for krigs­for­bry­tel­ser og for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten. Dette er godt nytt. For­hå­pent­lig­vis vil en slik grans­king ha en si­vi­li­se­ren­de ef­fekt. Når le­de­re på begge sider vet at de blir holdt an­svar­lig for sine ugjer­nin­ger, kan vi håpe at de be­sin­ner seg.

Det er også po­si­tivt at EU vil sende 500 sol­da­ter til den tid­li­ge­re frans­ke ko­lo­ni­en. De blir satt inn i til­legg til de 5.500 sol­da­te­ne i Den afri­kans­ke unions styr­ke i lan­det og de 1.600 frans­ke sol­da­te­ne som alt er på plass. Spørs­må­let er om det mon­ner.

NUPI-fors­ker Mor­ten Bøås mener at det ikke er nok. Sam­ti­dig er han over­be­vist om at økt in­ter­na­sjo­nalt nær­vær er det enes­te som kan stan­se vol­den. «I bunn og grunn er dette et spørs­mål om det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn er vil­lig til å gjøre noe for å stan­se volds­spi­ra­len i lan­det,» sier han til NTB. Det bør ikke stå på vil­jen. Ikke minst når vi vet at kon­flik­ten har po­ten­si­al til å spre seg. Den kan øke mot­set­nin­ge­ne mel­lom krist­ne og mus­li­mer som al­le­re­de fin­nes i re­gio­nen, ikke minst i Nord-Ni­ge­ria og Ka­me­run.

Det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn kan ikke løse alle ver­dens kon­flik­ter. Men når man, som i Den sen­tral­afri­kans­ke re­pub­likk, tro­lig kan hind­re nye mas­sa­krer ved å trap­pe opp nær­væ­ret, da har vi ikke råd til å la være.