SEND INN INNLEGG
Et senter for kristen-darwinisme
Del
- En evo­lu­sjo­nist har sagt : «Krist­ne som antar evo­lu­sjons­læ­ren, er ate­is­ter uten at de selv er klar over det». Jeg er redd det kan være mye sann­het i denne ut­ta­lel­sen.

Det pågår for tiden en of­fent­lig de­batt om ska­pel­se, na­tur­vi­ten­skap og jor­das og uni­ver­sets alder. Denne de­bat­ten har mange sider. Her del­tar evo­lu­sjo­nis­ter, ung- og gam­mel-jord-krea­sjo­nis­ter, og folk som ikke rik­tig vet hva de skal tro og mene.

I denne si­tua­sjon tror jeg det er nyt­tig å gjøre le­se­ren kjent med en ame­ri­kansk in­sti­tu­sjon som heter Bio­Lo­gos. Det er det le­den­de sen­ter for teis­tisk evo­lu­sjon eller kris­ten-dar­wi­nis­me. En av ini­tia­tiv­ta­ger­ne heter Fran­cis Collins. Han ledet det in­ter­na­sjo­na­le ar­bei­det for å kart­leg­ge men­nes­kets DNA - Det Hu­ma­ne Genom-Pro­sjekt, som var det for­mel­le navn. Nå er han leder av The Na­tio­nal In­sti­tute of Health, og er USAs helse­di­rek­tør. Hans navn fører enormt med pre­sti­sje med seg. Hans navn blir på en måte en ga­ran­ti for det beste innen na­tur­vi­ten­skap. Siden Fran­cis Collins er en kris­ten evo­lu­sjo­nist, tas han også til inn­tekt for evo­lu­sjons­læ­rens sann­het. Det er ty­de­lig at Collins er godt kjent i Kris­ten-Norge. Collins har ut­gitt bøker om DNA og in­for­ma­sjo­nen som fin­nes der. De er solgt i store opp­lag, og gjort ham vel­stå­en­de. En av bø­ke­ne heter «The Lan­gua­ge of God» - Guds språk.

Bio­Lo­gos har egne nett­si­der, som man kan stu­de­re for å bli kjent med deres syns­punk­ter. Bio­Lo­gos mener at uni­ver­set er skapt av Gud, og at Han nedla i uni­ver­set evnen til at liv kunne opp­stå i løpet av ti­dens gang. Etter at Gud skap­te uni­ver­set, har han gre­pet inn i vår vir­ke­lig­het bare noen få gan­ger. Dette kal­les in­ter­ven­sjon. Gud har altså in­ter­ve­nert noen yt­terst få gan­ger i uni­ver­set i løpet av hele dets til­væ­rel­se. Det betyr at nes­ten alt som skjer i kos­mos, skjer etter de be­tin­gel­ser som var ned­lagt der fra be­gyn­nel­sen av.

Om­trent alt som se­ne­re har fun­net sted, beror på na­tu­rens lov­mes­sig­het og re­gu­la­ri­tet. Det betyr for ek­sem­pel at Bio­Lo­gos mener at livet har opp­stått som følge av rent na­tur­li­ge år­sa­ker. Gud har ikke skapt livet. Mener man det, så inn­fø­rer man «God of the gaps» - som betyr at man fyl­ler hul­ler i vår viten med et guds­be­grep. Da opp­trer man svært uvi­ten­ska­pe­lig. Bio­Lo­gos mener altså at livet kan for­kla­res med fy­sikk og kjemi. Bio­Lo­gos´ syn er så­le­des helt na­tu­ra­lis­tisk og i rea­li­te­ten iden­tisk med det syn ate­is­ter har. Etter at uni­ver­set ble til, er Gud fak­tisk unød­ven­dig.

Men­nes­kets opp­rin­nel­se for­kla­res også rent na­tu­ra­lis­tisk. Vi er ut­vik­let fra aper. Det slås fast som en sann­het. Men­nes­ket er altså ikke skapt av Gud. Etter at det hadde ut­vik­let seg, var det en gud­dom­me­lig in­ter­ven­sjon som til­før­te men­nes­ket det som gjør det unikt i form av kog­ni­ti­ve evner, in­tel­li­gens, be­visst­het, språk, neste­kjær­lig­het og så vi­de­re. Jesu Kris­ti fød­sel og opp­stan­del­se fra de døde reg­nes også som in­ter­ven­sjo­ner. I prin­sip­pet for­nek­tes mi­rak­ler - man øns­ker å for­kla­re dem på na­tur­lig måte.

Karl Gi­ber­son er et kjent navn fra Bio­Lo­gos. Han mener at den in­for­ma­sjon som fin­nes i DNA må for­kla­res na­tu­ra­lis­tisk, og vil ak­sep­te­re In­tel­li­gent De­sign (ID) hvis det kan vise til en na­tu­ra­lis­tisk me­ka­nis­me som kan skape slik in­for­ma­sjon. Selv om all in­for­ma­sjon vi har kjen­ner­skap til, kom­mer fra en in­tel­li­gens, vil Gi­ber­son ikke ak­sep­te­re at DNAs in­for­ma­sjon også må komme fra en in­tel­li­gens. Han ak­sep­te­rer bare na­tur­li­ge år­sa­ker for slik bio­lo­gisk in­for­ma­sjon. Der­med av­skri­ver han i vir­ke­lig­he­ten at li­vets in­for­ma­sjon må bero på en in­tel­li­gens, som vi van­lig­vis kal­ler Gud. Enda et bevis for at Bio­Lo­gos syn på na­tur­vi­ten­skap ikke kan skil­les fra et ate­is­tisk syn.

Bio­Lo­gos har store res­sur­ser, og har mot­tatt mil­lion­do­na­sjo­ner blant annet fra Temp­le­ton Foun­da­tion. De kan der­for drive mål­ret­tet ak­ti­vi­tet for å re­krut­te­re til­hen­ge­re. De er sær­de­les ak­ti­ve blant krist­ne for­kyn­ne­re. Bio­Lo­gos er ho­ved­år­sa­ken til at sta­dig flere krist­ne ak­sep­te­rer na­tu­ra­lis­tisk evo­lu­sjon.

Bio­Lo­gos mener at uni­ver­set fikk evnen til å skape liv. Men det skjer ved mer skjul­te me­ka­nis­mer. På en­gelsk heter det «Ste­alth»-tek­no­lo­gi. Man lager fly som ikke opp­da­ges på radar. Vi kan der­for ikke for­ven­te å for­stå hvor­dan livet kunne opp­stå. Det beror på en slik ste­alth-me­ka­nis­me. Men fin­nes det ikke spor etter en Ska­per i na­tu­ren kan vi til­la­te oss å spør­re. Nei, sier Bio­Lo­gos - og er en aktiv mot­stan­der av In­tel­li­gent De­sign som mener at en­kel­te for­hold i na­tu­ren best for­kla­res med ef­fek­te­ne av en in­tel­li­gens. I sin mot­stand mot In­tel­li­gent De­sign er det så­le­des ingen for­skjell på Bio­Lo­gos og ate­is­tis­ke evo­lu­sjo­nis­ter.

 

Det er all grunn til å regne med at Bio­Lo­gos har nors­ke ånds­fren­der. Jeg kjen­ner ikke mil­jø­et godt nok til å komme med bom­bas­tis­ke ut­sagn. Men jeg vet at krist­ne medi­si­ne­re er po­si­ti­ve til Bio­Lo­gos. Jeg vil tro at krist­ne høy­sko­ler og fa­kul­te­ter er pre­get - kan­skje i høy grad - av Bio­Lo­gos´ ideer. En evo­lu­sjo­nist har sagt : «Krist­ne som antar evo­lu­sjons­læ­ren, er ate­is­ter uten at de selv er klar over det». Jeg er redd det kan være mye sann­het i denne ut­ta­lel­sen.

Jeg vet ikke hvor tanke­smi­en Ska­per­kraft be­fin­ner seg i dette mil­jø­et. Ska­per­kraft har helt siden star­ten hatt to faste skri­ben­ter som begge er teis­tis­ke evo­lu­sjo­nis­ter. Den ene av dem, teo­log Hall­vard N. Jør­gen­sen, si­te­rer evo­lu­sjons­bio­lo­ger til­knyt­tet Bio­Lo­gos , så det er ty­de­lig at i alle fall Jør­gen­sen har kjenn­skap til Bio­Lo­gos.

Espen Ot­te­sen har i sin nylig ut­git­te bok også gitt ut­trykk for evo­lu­sjo­nis­tis­ke sym­pa­ti­er. Med­lems­mas­sen i Ska­per­kraft kan nok bestå av men­nes­ker med ulike syn. Men le­del­sen synes å ha for­kjær­lig­het for evo­lu­sjo­nis­tis­ke tan­ker. Når den ar­ran­ger­te et se­mi­nar i Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo i for­bin­del­se med TV-se­ri­en om tro og ska­pel­se, ble fire in­vi­tert til å delta i pa­ne­let. Av disse var det to ate­is­ter og én kris­ten- dar­wi­nist. Det ser der­for ut til at prak­sis kan være an­ner­le­des enn det man øns­ker å for­mid­le munt­lig.

 

meninger,espen ottosen,debatt,innenriks,universet