ANSVAR: Dersom kirken ikke lenger stiller den enkelte til ansvar overfor Gud, har den overlatt mennesket til å være sin egen målestokk, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Illustrasjonsfoto: Yay Images

Kirken og sexrevolusjonen

fredag 12. august 2016

Samfunn

Den norske kirke vil i januar vedta en liturgi for vielse av likekjønnede par. Vedtaket er et brudd med Bibelens syn på ekteskapet og med en 2000-årig kristen tradisjon.

Nyorienteringen må tolkes som en tilpasning til en internasjonal seksuell revolusjon som i de siste tiårene har preget den vestlige verden.

Den tyske forfatteren og sosiologen Gabriele Kuby har nettopp utgitt boka «The Global Sexual Revolution. Destruction of Freedom in the Name of Freedom». Under studentrevolusjonen i 1968 studerte hun sosiologi ved det frie universitetet i Berlin og tok del i opprøret. Etter den tid er hun blitt en kristen. Nå advarer hun imot sexrevolusjonen. Den undergraver menneskets frihet i frihetens navn. Den ødelegger familie og samfunn. Revolusjonens mål er «seksuell frihet». Men alle mennesker vet av erfaring at lyster og behov må holdes under kontroll, enten det gjelder sex, mat eller drikke. Styrer vi ikke driftene våre, vil driftene styre oss.

Kuby beskriver revolusjonens historiske røtter. Den greske filosofen Protagoras erklærte at «mennesket er målestokken for alle ting». Dette er grunnideen bak relativismen, som hevder at det ikke finnes absolutte moralske verdier. Den franske revolusjonen forkastet at mennesket er skapt av Gud og står til ansvar overfor Ham. Slagordene var frihet, likhet og brorskap. Etter den tid har mange med bakgrunn i kommunistiske og liberale bevegelser kjempet for «seksuell frigjøring». Blant disse er Karl Marx, Friedrich Engels, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey, Wilhelm Reich og filosofene Theodor Adorno, Max Horkheimer og Herbert Marcuse – kjent som Frankfurterskolen.

Gjennombruddet for den seksuelle revolusjonen kom med opprøret i 1968, hevder Kuby. Marxisme, radikal feminisme og visjoner om seksuell frihet ble forenet i et angrep på kristne verdier og ytre autoriteter. Den internasjonale homobevegelsen har siden videreført det seksuelle «frigjøringsprosjektet». Innenfor FN og EU foregår det nå en global kamp for såkalte «LGBT-rettigheter» (L:lesbisk, G:gay, homofil, B:bifil, T:transpersoner). Et nettverk av FN-organisasjoner, WHO og UNICEF, ikke-statlige internasjonale organisasjoner som IPPF og ILGA og kommersielle selskaper som Apple, Microsoft, Google og Facebook og fondsmidler fra Rockefeller og Gates arbeider i denne retning, med god støtte i massemediene. Mediene og underholdningsindustrien (film og musikk) prenter daglig revolusjonens forførende frihetstenkning inn i folks hjerne og psyke. Ofte kobles U-hjelp sammen med aksept av såkalte vestlige verdier og «rettigheter». Mottakerland utsettes for en omfattende ideologisk kulturimperialisme.

Sexrevolusjonen har konstruert en fortelling som den bruker til å tolke virkeligheten. Frihet er å bli frigjort fra vaner, forestillinger og normer som binder mennesker til noe eller noen utenfor seg selv. Kristendommen har motarbeidet vitenskapen og fremskrittet, får vi vite. Mannsamfunnet hindret kvinnenes utfoldelse. De hvite holdt de svarte nede ved slavehandel og utnyttelse. Likesom rase og kjønn er medfødt, er seksuell legning medfødt. Nå må frihetskampen føres videre ved at alle selvvalgte samlivsformer anses som likeverdige. Sex er en privatsak, heter det. Hverken staten, kirken eller andre skal blande seg opp i hva to voksne frivillig gjør seg imellom.

LES: Den nye virkelighetsforståelsen

Et resultat av denne tenkningen er økende åpen og skjult bordellvirksomhet og salg av ulike seksuelle tjenester. Internett flommer over av pornografi. Pornografi er blitt en mangemilliardindustri som skaper like mye avhengighet som narkotiske midler. Følger er utroskap og seksuelle overgrep. Hvorfor er det ingen offentlige kampanjer mot pornografi slik det er kampanjer mot narkotika? Ungdom lokkes til å prøve ut forskjellige seksuelle utfoldelser. Hvordan kan unge vite hva et «overgrep» er når de får høre at grenser er til for å overskrides og at all kjærlighet er bra kjærlighet?

Begreper knyttet til kjønn, seksualitet og samliv gis nå et nytt innhold. Målet er større valgfrihet og likhet. Men resultatet er at stadig flere samliv går i stykker. Samfunnet påføres store omkostninger. Enda verre er de personlige belastningene, ikke minst for barna. Det er stor økning i psykiske problemer blant barn og unge. Stadig flere vokser opp uten nærkontakt med sine egne biologiske foreldre. Familiens status synker. Barn blir i stadig større grad oppdradd utenfor hjemmet. Og i barnehage og skole får de en seksualundervisning der de tilegner seg den nye tenkningen om kjønn og samliv.

Kuby er ikke redd for å grunngi sitt samfunnsengasjement i Bibelen. Hun siterer Jesus: Den som elsker meg, holder mine bud (Joh 14:15). Den seksuelle revolusjonen skiller mennesket fra Gud og gjør det moralsk blindt. Kuby utfordrer kristne til å bruke ytringsfriheten og være en tydelig motkultur.

Ledere i Den norske kirke støtter ikke åpenlyst denne sexrevolusjonen. Men mange av dem er påvirket av revolusjonens språkbruk og målsettinger. De har gitt opp å kjempe for den kristne ekteskapsforståelsen og seksualetikken. I praksis har de tilpasset seg den liberale sekularismens krav om individets selvbestemmelse. De underslår den bibelske sannhet at et menneske som lever og forsvarer et liv i strid med Guds vilje, befinner seg under Guds vrede og er på vei mot evig fortapelse. Dersom kirken ikke lenger stiller den enkelte til ansvar overfor Gud, har den overlatt mennesket til å være sin egen målestokk. Dersom alle former for «kjærlighet» er god kjærlighet, er det sjette bud opphevet. En åpen kirke som er åpen for alt, taler ikke om behovet for omvendelse og nytt liv. Her trengs hverken syndsbekjennelse eller trosbekjennelse. For Gud er glad i alle uansett. En slik forførende lære skaper ingen motkultur mot sexrevolusjonen. Når Oslo Bispedømmeråd i vår vedtok å oppfordre menighetene å gå i Pridetog, innebærer dette en støtte til sexrevolusjonens mål. Kirkemøtets aksept av likekjønnede ekteskap er et opprør mot Bibelens Gud.

LES: Presteopprør holder fram

Situasjonen er heldigvis ikke bare mørk. Gledelig er det at 32 kirkesamfunn og kristne organisasjoner har stilt seg bak «Ekteskapserklæring – et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår kjønnsnøytrale ideologi». Organisasjonen Morfarbarn har koordinert prosjektet. Det er en glede å kunne anbefale dette dokumentet som finnes utlagt på www.morfarbarn.no og kan spres som brosjyre. Vi trenger i dag en radikal forkynnelse av Guds vilje og konsekvensene av å leve i strid med Guds bud. Fremfor alt trengs en frimodig forkynnelse om syndenes forlatelse med grunnlag i Jesu soningsdød og oppstandelse til vår frelse.