ANSTØT: Kristne bør tale sant om virkeligheten. De som sier at troskap mot Bibelen bare kan forenes med at jorda er 6000 år, kan skape falske anstøt og unødvendige troskriser, skriver Jon Kvalbein. 
  Foto: Fotolia

Bibelsyn og jordas alder

mandag 21. august 2017

Kristenliv

Det er grunn til å advare imot dem som hevder et slikt syn. Her ligger en kime til sekterisme.

Bibelen åpenbarer for oss hvem Gud er. Han er Skaper og Oppholder. Adam og Eva ble, til forskjell fra dyrene, skapt i Guds bilde for å leve i samsvar med Guds vilje. Men mennesket falt i synd og står under den hellige Guds dom.

LES: Bibelske argumenter for en gammel jord

Bibelen åpenbarer Guds frelsesverk i Jesus Kristus. Den viser oss hvordan mennesker kan komme til tro på ham og vinne evig liv.

Bibelen er endelig og ufeilbarlig autoritet i alle spørsmål som har med tro, lære og liv å gjøre. Dette skriftprinsippet er grunnleggende for reformatorisk kristendom. Sannheten om Gud er ikke et resultat av menneskelig forskning, fornuft eller logikk.

Luther ville ikke binde samvittighetene til filosofier, skikker og ordninger som ikke har bibelsk grunnlag. Gud har ikke bundet vår tro til bestemte teorier om naturen.

Bibelens fremstilling av skapelsen er genial slik den står. Den er skrevet i en form som er umiddelbart forståelig på tvers av kulturer og vekslende tider.

Hadde den vært skrevet med vår tids vitenskapelige begreper, ville den vært uforståelig i fortiden og utdatert i fremtiden. At de to skapelsesberetningene i 1. Mosebok har noe ulik innfallsvinkel, er med på å understreke hva som er deres budskap.

Skapelsesberetningene skildrer den handlende Gud. Ved sitt Ord skaper han det han vil. Vi må ikke lese skapelsesberetningene med briller som er laget i vårt eget århundre og tenke at her finner vi en alternativ beretning til Big Bang og Darwins utviklingslære.

LES OGSÅ: Forsiktig med vranglærebegrepet

Både språkbruk, verdensbilde, litterær karakter og intensjon er annerledes. Vi bør være forsiktige med å tolke de seks dagene som dager av 24 timer, eller skapelsen som en journalistisk reportasje eller vitenskapelig fremstilling.

Både astronomi, geologi, biologi og fysikk vitner om at jorda er gammel og at skapelsen må ha skjedd over lengre tid. Gud lurer oss ikke. Han har ikke plassert gamle fossiler i en ung jord. Gud har åpenbart seg både i Skriften og i naturen. Rett forstått peker de begge mot Ham.

Ung-jord-kreasjonistene vil tolke 1. Mosebok bokstavelig på den måten at hele skapelsen skjedde i løpet av seks alminnelige dager for cirka 6000 år siden. Fossilene må forklares med syndefloden, hevder de.

Til fordel for ung-jord-tilhengerne må det sies at de ønsker å være tro mot Bibelens ord. Og med den innflytelse som liberal teologi i dag har fått i norsk kristenliv, er det godt at det finnes kristne som tydelig og offentlig forsvarer Bibelen som Guds Ord.

Samtidig er det viktig å tolke skapelsesberetningen rett. Og siden naturen er Guds skaperverk, bør vi gi akt på hva naturen selv forteller gjennom den viten som vitenskapen har avdekket.

LES: Naturvitenskapens begrensning

Lyset forplanter seg med en hastighet på 300.000 kilometer i sekundet. Det er en strekning på 7 ½ gang rundt jorda på ett sekund. Lyset fra sola tar åtte minutter til jorda. Fra den nærmeste stjernen bruker lyset fire år.

Fra fjerne galakser kan vi observere lys som ble sendt ut for millioner, ja, milliarder av år siden. Dersom universet er 6000 år, vil vi ikke kunne se himmellegemer langt borte. Tilhengere av ung jord vil da straks si: Men lyshastigheten var mye større før.

Eller: Ved syndefallet endret naturen seg slik at vi ikke kan bruke de naturkonstantene og naturlovene vi kjenner i dag. Men dette er bare løse påstander som det ikke finnes noe grunnlag for.

Fossilene vitner om døde dyr og planter som er mye eldre enn 6000 år. Oljen i Nordsjøen har bakgrunn i døde dyr og planter, og radioaktive målinger viser at den er mye eldre enn 6000 år.

Ung-jord-kreasjonismen avviser alle slike dateringer. Selv har jeg fysikk hovedfag med spesialområde radioaktiv stråling. Radioaktivitet er en kjernereaksjon som er svært uavhengig av ytre forhold, og det er intet som tyder på at halveringstiden for radioaktive isotoper har endret seg etter syndefallet.

LES OGSÅ: Tror på en ung jord

En rekke geologiske prosesser tar lang tid. Jordas ytre – med sine faste landområder og store hav – er en tynn skorpe på et glødende og flytende indre. Kontinentene flyter og flytter sakte på seg.

Vulkaner oppstår i spenningsfelter i jordskorpen, og fjell kan reise seg. Men dette tar lang tid. Det har vært flere istider, den siste tok slutt for cirka 11.000 år siden. Ung-jordtilhengere kommer i store vansker med å forklare istidens utgravning av fjorder og flytting av store steinmasser.

Vi kan lese merkelige forsøk på å lage seg en egen naturvitenskap. Her er Mont Everest oppstått etter syndfloden. Istiden er datert etter syndfloden.

At hele skapelsesprosessen tok seks alminnelige dager for cirka 6000 år siden er et urokkelig lærepunkt blant adventister og Jehovas Vitner. I USA er denne tenkningen utbredt også i store kirkesamfunn.

En årsak til dette kan være at den irske biskop James Ussher i 1650 brukte Bibelens ættetavler til å beregne at skapelsen startet 23. oktober år 4004 før Kristi fødsel. Dette ble i 1701 trykt inn i den prestisjefulle King James-oversettelsen, og ung-jord-tenkningen fikk vid utbredelse i den anglikanske verden.

I Norge har den nå fått innpass i en del frikirkelige og lavkirkelige miljøer. Men i vårt land har bibeltro teologer avvist en slik tenkning.

Det gjelder for eksempel Sigurd Odland, Ole Hallesby, Ivar P. Seierstad, Carl Fr. Wisløff, Øivind Andersen, Leif Michelsen og Aksel Valen-Sendstad.

LES: En potent begynnelse

Kristne bør tale sant om virkeligheten. De som sier at troskap mot Bibelen bare kan forenes med at jorda er 6000 år, kan skape falske anstøt og unødvendige troskriser. Det er grunn til å advare imot dem som hevder et slikt syn. Her ligger en kime til sekterisme.