- Dette er det beste kurset. V
...
- Dette er det beste kurset. Vi lærer mens vi praktiserer morsomme aktiviteter. Vi får en positiv følelse og da husker vi bedre etterpå, sier Mai Guijarro som har bodd i Norge i fire år. (Foto: Lise Fagerbakk / Lofotposten)
Vraker tradisjonell norskundervisning
Del
- Det er ikke noe feil med hodene til de som kommer på norskundervisning, sier norsklærer for arbeidsinnvandrere, Jan Ekhorn. Han dropper pugging av grammatikk og terping på verb og er strålende fornøyd med resultatet.

Dagen for­tal­te nylig om spans­ke Ale­jan­dro Fi­gu­eres Munoz (28) som lærte norsk i løpet av et 33 dager langt språk­kurs på Nor­dic Sen­ter i Ali­can­te tid­lig i år.

I mars flyt­tet han til Norge, og nå un­der­vi­ser han in­ge­ni­ør­stu­den­ter på Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus - på norsk .

Syn­ger og spil­ler

En språk­opp­læ­rings­me­to­de som kan minne om språk­ba­det som Fi­gu­eres ble ut­satt for, heter « sug­ge­st­o­pe­di » (se faktaboks).

- Vi kal­ler det ikke språk­bad, men det er jo det det er, sier Lisa Hart­mark til Dagen.

Sam­men med kol­le­ga Bar­bro Thor­vald­sen er hun blitt ut­dan­net i me­to­den av grunn­leg­ge­ren Geor­gi Lo­zanov, en hjerne­fors­ker og psy­kia­ter fra Bul­ga­ria.

Ved hjelp av alle san­ser og et mang­fold av virke­mid­ler lærer del­ta­ge­re et nytt språk. Mu­sikk, kunst, san­ger, rap, spill, de­ko­ra­ti­ve pla­ka­ter med gram­ma­tikk, rolle­spill, humor og be­ve­gel­se blir tatt i bruk i pro­ses­sen med å gi ele­ve­ne en mo­ti­ve­ren­de og sys­te­ma­tisk språk­inn­læ­ring. Ho­ved­fo­ku­set er på dia­lo­ger og målet er å frem­me en rask, dag­lig­dags kom­mu­ni­ka­sjon.

Unge og voks­ne

I regi av Kar­rie­re­sen­te­ret i Lo­fo­ten er sug­ge­st­o­pe­di i høst blitt inn­ført som ny inn­læ­rings­me­to­de for ar­beids­inn­vand­re­re. Jo­runn Strøms­våg, leder og kar­rie­r­evei­le­der for­kla­rer at sen­te­rets mål­grup­pe er unge og voks­ne som be­fin­ner seg uten­om skole­sys­te­met. Sta­dig flere ar­beids­inn­vand­re­re er blant disse.

- I mot­set­ning til bo­sat­te flykt­nin­ger har ikke ar­beids­inn­vand­rer­ne krav på norsk­opp­læ­ring, men det er vik­tig at de får et til­bud slik at vi bedre kan nyte godt av deres kom­pe­tan­se. Vi hjel­per dem med å sende inn vitne­mål fra hjem­lan­det for å få norsk god­kjen­ning, og mange øns­ker seg et norsk fag­brev. Da er språ­ket alfa og omega, for­kla­rer Strøms­våg. Gjen­nom opp­leg­get ved Kar­rie­re­sen­te­ret får ar­beids­inn­vand­rer­ne in­ten­siv språk­opp­læ­ring ispedd bran­sje­norsk og kar­rie­r­evei­led­ning.

Strøms­våg for­tel­ler at den førs­te ele­ven fra Lat­via al­le­re­de har meldt seg opp til ek­sa­men før jul med tanke på norsk fag­brev som bil­me­ka­ni­ker.

- Hvis ar­beids­inn­vand­rer­ne skal sikre seg en trygg kar­rie­re i Norge, er de nødt til å snak­ke godt norsk.

Har tatt flere kurs

Det samme ten­ker spans­ke Mai Gui­jar­ro. Hun be­søk­te Lo­fo­ten for førs­te gang for fire år siden, falt pla­dask for ste­det og ble væ­ren­de.

- Jeg els­ker Lo­fo­ten, sier hun.

Gui­jar­ro be­gyn­te på en psy­ko­logi­ut­dan­nel­se i Bar­ce­lo­na og har full­ført det som til­sva­rer en bachel­or­grad. Hun har ikke fast ar­beid, men vi­ka­ri­e­rer som spansk­læ­rer på Stam­sund Dag- og vel­ferds­sen­ter sam­ti­dig som hun er jobb­sø­ken­de. Span­jo­len har tatt flere norsk­kurs, men det er først nå, etter sug­ge­st­o­pedi­me­to­den at hun kla­rer å for­stå språ­ket.

- Dette er det beste kur­set. Vi lærer mens vi prak­ti­se­rer mor­som­me ak­ti­vi­te­ter. Vi får en po­si­tiv fø­lel­se og da hus­ker vi bedre etter­på, sier hun.

Gui­jar­ro ble så im­po­nert over me­to­den at hun drøm­mer om å un­der­vi­se i spansk ved hjelp av den.

- Jeg ten­ker at jeg kan bli sug­ge­st­o­pe­di­læ­rer og har skre­vet en liten bok som jeg skal bruke på mitt neste spansk­kurs, for­tel­ler hun.

Gui­jar­ros lærer, Jan Ek­horn er også i fyr og flam­me. Klas­sen hans be­står ho­ved­sak­lig av ar­beids­inn­vand­re­re fra Øst-Euro­pa som skal møtes tre gan­ger i uken over en pe­rio­de på tre må­ne­der.

- Jeg bren­ner for me­to­dik­ken, sier Ek­horn.

Dropp pug­ging og tavle

I dag lærer inn­vand­re­re norsk over to år. Norsk­læ­re­ren mener det bare er tull å tro at en tren­ger to år for å lære språ­ket.

- Det er slø­sing med res­sur­ser. Det er ikke noe feil med ho­de­ne til de som kom­mer på norsk­un­der­vis­ning. Denne me­to­den er bare mer ef­fek­tiv.

Ek­horn har er­fart at det er vik­tig å bruke språ­ket ak­tivt med en gang. Han mener den van­li­ge pe­da­go­gik­ken i norsk­opp­læ­rin­gen må vike:

- Du må gi slipp på en del av det du har lært tid­li­ge­re, som pug­ging av gram­ma­tikk, ter­ping på verb, tavle­un­der­vis­ning og tes­ting av ele­ve­ne slik en gjør i van­lig norsk­opp­læ­ring.

Mimet seg til nytt språk

Kol­le­ga og leder for Kar­rie­re­sen­te­ret i Lo­fo­ten, Jo­runn Strøms­våg fikk selv være med på et fire da­gers for­kurs i sug­ge­st­o­pe­di for å få de­mon­strert hvor­dan det fun­ge­rer. I opp­leg­get lå det at hun måtte lære seg por­tu­gi­sisk.

- Jeg har aldri vært på et så artig kurs før. Det var sang og mu­sikk, mi­ming og fli­ring. Jeg hop­per van­lig­vis ikke frem for å mime, men det gjor­de jeg på dette kur­set, ler Strøms­våg. I løpet av kur­set lærte hun 400 glo­ser:

- Etter fire dager fikk vi et ark på por­tu­gi­sisk og jeg skjøn­te alt.

Snak­ker førs­te dag

Etter for­kur­set be­stem­te Støm­s­våg og Ek­horn seg for å jobbe for å få kur­set til Lo­fo­ten med Lisa Hart­mark og Bar­bro Thor­vald­sen som fag­an­svar­li­ge gjen­nom Høg­sko­len i Bus­ke­rud. Nord­land fyl­kes­kom­mu­ne var med på no­te­ne og dek­ket kur­set for språk­læ­re­re og læ­re­re for mi­no­ri­tets­språk­li­ge i Lo­fo­ten. Ek­horn ble med på det ett­åri­ge pro­gram­met.

- Det er en styr­ke at så mange her kan me­to­dik­ken, sier Strøms­våg. Hun tror det vil føre til store end­rin­ger om noen år og at den to­åri­ge opp­læ­rin­gen kan være av­leggs.

- Etter den sug­ge­st­o­pe­dis­ke me­to­den be­gyn­ner ele­ve­ne å snak­ke al­le­re­de førs­te dag. Tenk hva en kunne gjort i den nors­ke sko­len når ele­ve­ne skal lære en­gelsk og tysk, ut­bry­ter hun.

Strøms­våg og hen­nes kol­le­ger bren­ner for at sug­ge­st­o­pe­di skal tas i bruk i Lo­fo­ten, og har på­tatt seg opp­ga­ven med å «gå foran og vise vei». Hun tror de som bru­ker den aldri vil gå til­ba­ke til den gamle me­to­den.

- Selv om mange læ­re­re del­tok på kur­set er det en bøyg å få satt me­to­den i sys­tem, inn­røm­mer hun.

Full liste

Lisa Hart­mark er enig.

- Å inn­føre nye tan­ker i norsk språk­opp­læ­ring er kre­ven­de. Vi har strevd vel­dig. Det er vans­ke­lig å gjøre noe på un­der­vis­nings­si­den i Norge. Den er så tra­di­sjo­nell.

Kan­skje er det i ferd med å snu. Når Ek­horn er fer­dig med test­grup­pen må han nem­lig pent be­la­ge seg på å star­te opp et nytt kurs.

- Uten å ha gjort noe som helst har jeg al­le­re­de en full liste med folk som vil delta på kur­set. Jeg er over­be­vist om at de ikke kom­mer fordi jeg er flink, men fordi me­to­den er god. Dette er jun­gel­te­le­fo­nen.

samfunn,jan ekhorn,karrieresenteret,jorunn strømsvåg,maddy bile sondey,lisa hartmark,barbro thoraldsen,suggestopedi,verb,grammatikk,norskundervisning,norskkurs,alejandro figueres munoz,norsk,dialog,lofoten,innvandrere,innenriks,kultur