Rekordimport av varer fra Israel
Del
Aldri tidligere har Norge kjøpt så mye varer fra Israel som i fjor. Det til tross for boikottaksjoner.

De fore­lø­pi­ge tal­le­ne fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå over norsk uten­riks­han­del i fjor viser at im­por­ten fra Is­rael ble på 806 mil­lio­ner kro­ner. Den økte med 1,6 pro­sent­po­eng mer enn den ge­ne­rel­le vare­im­por­ten fra andre land.

- Dette er vel­dig skuf­fen­de tall for oss, for det er synd at im­por­ten fra Is­rael øker, sier An­nick­en Lund­gård, leder i Pa­le­stina­ko­mi­te­en , til Dagen.

Boi­kott prio­ri­te­res

- Vi vil opp­ford­re re­gje­rin­gen til å an­be­fa­le norsk næ­rings­liv å av­slut­te han­del med Is­rael, som bry­ter folke­ret­ten og un­der­kuer det pa­le­stins­ke folk, leg­ger hun til.

Pa­le­stina­ko­mi­te­en har i flere år ar­bei­det for boi­kott av varer fra Is­rael, og le­de­ren synes ikke at dette vir­ker mot sin hen­sikt.

- Vi opp­når sta­dig noen små seire, for ek­sem­pel at Ahava-pro­duk­ter er truk­ket ut av Vita-kje­den. Der­for er boi­kott av is­ra­els­ke varer en prio­ri­tert opp­ga­ve for oss frem­over, sier An­nick­en Lund­gård.

- Is­rael bry­ter folke­ret­ten

Stor­tings­re­pre­sen­tant Bård Vegar Sol­hjell (SV) har ikke noe pro­blem med litt han­del mel­lom Norge og Is­rael.

- Men vi mener det er galt å kjøpe varer fra ulov­lig ok­ku­per­te om­rå­der. Der­for bør Norge avstå fra dette. I til­legg er det vik­tig å un­der­stre­ke at Norge ikke må le­ve­re våpen til Is­rael, som er i krig, sier Sol­hjell.

Han leg­ger til at det er ikke bra at Norge øker han­de­len med Is­rael, så lenge de ok­ku­pe­rer pa­le­stins­ke om­rå­der og bry­ter folke­ret­ten.

Kjø­per varer fra Is­rael

Dagen er på en liten runde i flere bu­tik­ker i Sand­nes sam­men med Gun­nar Fol­gerø, og ser etter varer fra Is­rael.

- Når jeg er i bu­tik­ke­ne, så prø­ver jeg å finne slike varer, og ofte kjø­per jeg mer enn jeg hadde plan­lagt. Jeg øns­ker å støt­te Is­rael på denne måten, sier han.

Vi fin­ner blant annet Jaf­fa-ap­pel­si­ner, gra­nat­ep­ler, dad­ler, pap­ri­ka og Ahava-pro­duk­ter som er im­por­tert fra Is­rael.

- De som vil boi­kot­te is­ra­els­ke varer vet ikke hva de snak­ker om. Hvis de skal gjøre det, så må de i til­fel­le klare seg uten mo­bil­te­le­fon og pc, for det er kom­po­nen­ter fra Is­rael i disse pro­duk­te­ne, sva­rer Gun­nar Fol­gerø.

Stor in­ter­es­se

Dag Abra­ham­sen er leder i Norsk-Is­ra­elsk Han­dels­kam­mer. Han blir glad når han hører at im­por­ten fra Is­rael øker.

- Vi opp­le­ver stor in­ter­es­se for varer og pro­duk­ter fra Is­rael, sier han.

Abra­ham­sen viser til at de re­el­le tal­le­ne er mye høy­ere enn det som kom­mer fram hos Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

- Her er ikke den in­di­rek­te im­por­ten av varer fra Is­rael tatt med. La meg for ek­sem­pel ta alle nye In­tel-pro­ses­so­rer som pro­du­se­res i Is­rael, og le­ve­res i alle nye pc-er, sier han.

- Ropet på boi­kott av is­ra­els­ke varer har ingen virk­ning, og er bare sym­bol­po­li­tikk. Dette har aldri vært of­fi­si­ell po­li­tikk fra noen norsk re­gje­ring, og kom­mer neppe til å bli det hel­ler, av­slut­ter Dag Abra­ham­sen.

Gle­de­li­ge tall

Leder for Is­ra­els ven­ner på Stor­tin­get, Hans Fred­rik Grø­van, jub­ler over im­por­ten fra Is­rael øker.

- Dette er vel­dig gle­de­li­ge tall, og de do­ku­men­te­rer en sta­dig stør­re han­del mel­lom Norge og Is­rael. Det er ikke tvil om at Is­rael til­byr mange varer som Norge har bruk for, sier Grø­van.

Han mener også det er in­ter­es­sant at im­por­ten fra Is­rael økte i fjor med 1,6 pro­sent­po­eng mer enn den ge­ne­rel­le vare­im­por­ten fra andre land.

- De nye im­port­tal­le­ne viser at det er sta­dig flere som opp­da­ger hva Is­rael har å tilby, og dette er med å bryte iso­la­sjo­nen som Is­rael har følt på over­for om­ver­de­nen, sier Hans Fred­rik Grø­van.

DAGEN