Tidligere fotballproff blir pastor
Del
Når Misjonsforbundet skal innsette ny pastor for en norsk menighet i Skien, er det ingen hindring at pastoren er tidligere fotballproff og har spansk som morsmål.

Tretti­sju­åri­ge Fer­nan­do de Orne­las Fran­co var ikke første­val­get da Mo­fla­ta Mi­sjons­kir­ke i Skien skul­le velge ny pas­tor. Etter ett år på for­stan­der­jakt, uten hell, star­tet kir­ken en pro­sess for å hente inn ny pas­tor høs­ten 2012. Mange navn stod på blok­ka. Blant sø­ker­ne var det flere kom­pe­ten­te kan­di­da­ter.

Søn­dag 1. sep­tem­ber er det imid­ler­tid nett­opp den tid­li­ge­re fot­ball­prof­fen og lands­lags­spil­le­ren med farts­tid fra en rekke klubb­lag i Sør-Ame­ri­ka og Euro­pa, som inn­set­tes i tje­nes­te som pas­tor og for­stan­der i fri­me­nig­he­ten. Hvor­for fort­sat­te han ikke hel­ler med fot­ball i en eller annen form?

- Ja, det kan du si. Etter at jeg la opp i Odd i 2009, be­gyn­te jeg som tre­ner i det nors­ke di­vi­sjons­sys­te­met, og jeg job­bet også som barne­hage­as­sis­tent. I til­legg ble jeg uløn­net ung­doms­pas­tor i en in­ter­na­sjo­nal me­nig­het her i Skien. Det ble sene kvel­der, og ofte lå både kona og un­ge­ne og sov da jeg kom hjem. Slik kunne det ikke fort­set­te.

Mod­net i bønn

- Da pas­tor­stil­lin­gen ble ut­lyst i fjor, ba og fas­tet Andrei­na og jeg før jeg søkte. Vi trod­de det var Guds vilje. Så kalte sty­ret meg inn til en sam­ta­le og gav klar og ty­de­lig be­skjed om at jeg stod sist på ei liste med mange gode sø­ke­re.

de Orne­las skjøn­te hva de snak­ket om. Etter at han kom til tro i Por­tu­gal i 2002, hadde han lite å vise til. Sju år til som fot­ball­proff, et rik­tig­nok om­fat­ten­de bi­bel­kurs fra Luis Palau og tiden som fri­vil­lig i en in­ter­na­sjo­nal me­nig­het etter 2009. Ikke så vel­dig im­po­ne­ren­de i men­nes­kers øyne.

- Jeg måtte svare, som rik­tig var, at jeg ikke var fra Norge, at jeg ikke var pas­tor, men at jeg søkte i tro. Min bønn var at sty­ret skul­le følge Guds vilje, også om det var noen annen som skul­le ha stil­lin­gen. Da ville jeg være den førs­te til å vel­sig­ne ved­kom­men­de. Så fikk jeg lov til å be for sty­ret om at de skul­le velge rik­tig per­son, og så skil­tes vi, for­tel­ler den tidligere fot­ball­spil­le­ren.

Fot­ball­pas­tor

Andrei­na og Fer­nan­do ven­tet fram til jul, men in­gen­ting skjed­de. Etter hvert be­gyn­te de å slå seg til ro med at ak­ku­rat dette kan­skje ikke var Guds vilje, men at han mod­net dem for andre opp­ga­ver.

- 20. ja­nu­ar i år fikk jeg så en te­le­fon. De ville an­set­te meg li­ke­vel. De var ty­de­li­ge på at de øns­ket en utad­vent og en­ga­sjert per­son som kunne få unge fa­mi­li­er til me­nig­he­ten. En hel ge­ne­ra­sjon var borte.

Nett­opp Fer­nan­dos en­ga­sje­ment var kjent i hele Ski­ens­fjor­den. «Fot­ball­pas­tor», kalt de ham. Dagen skrev om man­nen som all­tid blan­det fot­ball og Jesus al­le­re­de i 2007.

- Ja, de hadde sett hvor­dan jeg delte troen min, og jeg tror sty­ret likte det, med­gir de Orne­las.

Res­ten av livet

Om han blir pas­tor for res­ten av livet?

- Det kom­mer jeg aldri til å slut­te med. Jeg vil all­tid være lydig mot kal­let. Om Gud kal­ler meg ut av ak­ku­rat denne opp­ga­ven en gang i fram­ti­da og til nye om­rå­der, vil jeg være lydig. Men det tror ikke det blir noe tema på vel­dig, vel­dig lenge, ler Fer­nan­do.

- Jeg er her nå.

I for­stå­el­se med Mi­sjons­for­bun­det be­gyn­ner han med teo­logi­stu­di­er al­le­re­de i høst.

- Vi må stu­de­re og bli klare når Gud kal­ler til tje­nes­te, enten som pas­tor, evan­ge­list, lærer, apos­tel eller på alle andre om­rå­der. Så da blir jeg kan­skje or­dent­lig pas­tor etter hvert også, ler Fer­nan­do.

- Det hand­ler om å ha tro og følge drøm­me­ne Gud har gitt. Om det blir tungt? Alt nytt er tungt i star­ten, men «alt mak­ter jeg i ham som gjør meg sterk.»

DAGEN