Politiet har kontroll i Jerusalem
Del
- Vi er så godt forberedt som det går an, sier talsmann for Jerusalem politi, Micky Rosenfeldt.

Ruten paven skal kjøre i Je­ru­sa­lem er stengt og folk hol­des på av­stand fra pa­vens kon­voi når han søn­dag etter­mid­dag an­kom­mer Is­ra­els ho­ved­stad. Over 8.000 po­liti­folk er på plass for å holde orden, og over det hele hen­ger det he­li­kopt­re som følge med i alt som skjer på bak­ken.

- Vi har det meste under kon­troll og reg­ner med at alt skal gå rolig for seg, sier presse­tals­mann Micky Ro­sen­feldt i Je­ru­sa­lem po­li­ti til Dagen.

26 ar­res­tert

Søn­dag ved fire­ti­den om mor­ge­nen gikk po­li­ti­et til ak­sjon og ar­res­ter­te 26 unge de­mon­stran­ter ved Da­vids Grav på Sion­høy­den. De hører med til de ul­tra­or­to­dok­se som har mar­kert sin avsky for at paven skal av­slut­te be­sø­ket i Je­ru­sa­lem kveld med en messe i Natt­verd­sa­len, som lig­ger i samme byg­nin­gen som Da­vids Grav. De ul­tra­or­to­dok­se opp­fat­ter det som en skjen­ding av deres hel­lig­dom og sy­na­go­gen på ste­det der­som mes­sen blir gjen­nom­ført, fordi de hev­der en slik hand­ling vil gjøre det umu­lig for rettro­en­de jøder å be der etter­på.

Like­gyl­di­ge

Den siste uken har hundre­vis av ul­tra­or­to­dok­se de­mon­strert ved Da­vids Grav mot pla­ne­ne om en messe der under pa­vens besøk. Både po­li­ti­et og jøder flest opp­fat­ter de­mon­stran­te­ne som lite re­pre­sen­ta­ti­ve for Is­rael. Jøder flest har ikke noe imot at det av­hol­des messe på dette ste­det, der det også ved tid­li­ge­re pave­be­søk i Je­ru­sa­lem har vært holdt mes­ser.

- Med det mas­si­ve po­liti­opp­bu­det vil det ikke bli flere mar­ke­rin­ger ved Da­vids Grav så lenge paven er i Je­ru­sa­lem, sier Ro­sen­feldt. Dagen