Nyfrelst og heltent
Del
- Det var mye mer positivt enn jeg hadde trodd, forteller Lill May Vestly som ble en kristen for bare en måned siden.

(Dette intervjuet ble første gang publisert på kvinnedagen, 8. mars 2013)

- «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spi­rer det frem.» Det bi­bel­ver­set var det ei som ga meg, og det synes jeg er vel­dig be­skri­ven­de, for­tel­ler Lill May Vest­ly om det ra­di­ka­le møtet hun fikk med Jesus for en må­neds tid siden.

Tid­li­ge­re har hun holdt av­stand mot re­li­gion, og hun inn­røm­mer at hun at hun har hatt en del for­dom­mer mot krist­ne mil­jø­er. Hun hadde inn­trykk av at krist­ne ikke hadde liv og lære hånd i hånd.

- Jeg tenk­te: «Hvis det de tror er sant, hvor­for strå­ler det ikke mer av dem? Hvor­for er de så ma­te­ria­lis­tis­ke? Hvor­for sel­ger de ikke hytta og gir pen­ge­ne for å frel­se lands­byer i Afri­ka?»

Les også: Mors­hjer­te i sam­funns­klem­ma

Lill May Vest­ly er høyt og bredt ut­dan­net og har job­bet i ty­pisk manns­do­mi­ner­te yrker. Da hun fikk barn, skjed­de det noe på inn­si­den og hun fikk nye per­spek­ti­ver. Hun opp­da­get andre, my­ke­re ver­di­er. Det var dette som fikk henne til å gjøre opp­rør mot den fa­mi­lie­fiendt­li­ge eks­trem­fe­mi­nis­men. Hun tror at dette også var fasen som fikk henne et skritt i ret­ning av en tro. Hun fikk blant annet øyne­ne opp for at KrF hadde den mest fa­mi­lie­venn­li­ge po­li­tik­ken.

Det var imid­ler­tid i høst hun fikk en vir­ke­lig øye­åp­ner.

Hun ble in­vi­tert med på Al­fa­kurs i Rande­sund mi­sjons­me­nig­het, og tak­ket ja. Det ang­ret hun ikke på, men in­tel­lek­tet ble ikke over­be­vist. Så fikk hun nyss om at me­nig­he­ten skul­le ha en guds­tje­neste­se­rie i ja­nu­ar med tema «Hvem er Jesus?» Det ville hun gi en sjan­se.

- Førs­te gang jeg kom på guds­tje­nes­ten, var en skik­ke­lig ters­kel. Jeg tenk­te «ingen må se meg», så jeg kom kledt i mørke­bru­ne klær og skled ned på ba­kers­te benk. Jeg pas­set på å komme for sent, og knep­pet ikke opp jak­ken, i til­fel­le jeg fant ut at jeg ville stik­ke, hum­rer Vest­ly.

Ak­ku­rat da hun satte seg, skjed­de det imid­ler­tid noe spe­si­elt. Under hele guds­tje­nes­ten rant tå­re­ne kon­stant. Det samme skjed­de under de neste guds­tje­nes­te­ne.

- Den femte søn­da­gen sa In­gunn Brei­stein og Jarle Rå­mun­dal (pas­tor red.anm) at de ville be for meg.

Da kom gjen­nom­brud­det.

- Jeg kjen­te en bølge av vel­være og varme gjen­nom sin­net mitt, og så ble det tent et lys inn­ven­dig. Og fra det øye­blik­ket av slut­tet jeg umid­del­bart å søke etter lo­gis­ke re­son­ne­ment - jeg ble bare in­ter­es­sert i re­la­sjo­nen. Jeg følte meg som en ny­vas­ket La­no-unge. Og som om jeg var ram­let ned fra månen, og fylt med en po­si­tiv kraft!

Det strå­ler av Lill May Vest­ly mens hun for­tel­ler.

- Så troen flyt­tet fra hodet og ned i hjer­tet?

- Ja. Det var nett­opp det som skjed­de. Det var vel­dig spe­si­elt.

I tiden etter­på har hun opp­levd en indre glede og dag­lig lyst til å lese i Bi­be­len og til å be. Dette har over­ras­ket henne.

- Før trod­de jeg at det var noe du måtte gjøre når du ble kris­ten. Du måtte lese i Bi­be­len, du måtte be. Nå opp­le­ver jeg ingen tvang. Og å gå i kir­ken har blitt som en mag­net på meg, sier hun.

Det føles som om Gud er rett ved siden av henne, noe som er vel­dig vans­ke­lig å for­kla­re for uten­for­stå­en­de.

- Det føles litt som å komme hjem, sier Vest­ly rørt.

I Lill May Vest­lys førs­te kro­nikk med an­grep mot eks­trem­fe­mi­nis­men for noen år siden, nevn­te hun at hun ikke var re­li­giøs. Det var be­visst, fordi hun ikke øns­ket å bli satt i bås.

- Tror du det kan bli brukt mot deg at du nå er kris­ten?

- Helt sik­kert. I en kao­tisk ver­den, med syv mil­li­ar­der men­nes­ker, har vi behov for å ka­te­go­ri­se­re for å få en ryd­di­ge­re over­sikt. Da ten­ker man gjer­ne «de der kar­rie­re­men­nes­ke­ne» eller «de der krist­ne.» Men det lager jo bare hind­re for oss selv, be­mer­ker Vest­ly.

Nå er hun vel­dig klar for å kjem­pe vi­de­re for myke, fa­mi­lie­venn­li­ge ver­di­er. Med en ny di­men­sjon inne i bil­det.

- Jeg er inne i en fase hvor jeg ten­ker vel­dig på hva Gud skal bruke livet mitt til, sier den en­ga­sjer­te tre­barns­mo­ren.

kristenliv,nyfrelst,innenriks,bibelvers,samfunn,religion,lill may vestly