Ny kirke innvies søndag
Del
Og biskopen vil selvsagt være til stede.

Søndag 1. september innvies den nye kirken i Etne i Sunnhordland av biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme.

Dette er en av tre kir­ker i regi av Den nors­ke kirke som inn­vies i år, og den enes­te i Sør-Nor­ge.

En sam­let enhet

Pla­ner om ny kirke i Etne star­tet al­le­re­de for over 50 år siden, og det har vært flere run­der. På slut­ten av 1990-tal­let ble ar­bei­det mer kon­kret, og det ble søkt etter en ak­tu­ell tomt.

Løs­nin­gen ble en bro­byg­ging mel­lom Enge bede­hus og den nye kir­ken, som er reist helt inn­til bede­hu­set. Det blir to selv­sten­di­ge en­he­ter med fel­les inn­gang og kjøk­ken, og gir mu­lig­het for at både kirke og bede­hus kan ut­vi­de bruks­om­rå­de og areal. De får også fel­les kirke­torg, og kirke­kon­to­ret blir pas­sert i bede­hu­set.

20 mil­lio­ner kro­ner

Den nye kir­ken er en topp mo­der­ne ar­beids­kir­ke med sitte­plass til 450 per­soner, og dette blir den fjer­de kir­ken i Etne kom­mu­ne. Hele pro­sjek­tet er be­reg­net å koste 20 mil­lio­ner kro­ner. Stor dug­nads­inn­sats har vært av­gjø­ren­de for å klare en slik pris. Men når kir­ken nå står fer­dig, ser det ut til at man har holdt seg in­nen­for denne øko­no­mis­ke ram­men.

Va­riert og fest­lig pro­gram

Når me­nig­he­ten til hel­gen inn­vier den nye kir­ken, blir det stor mar­ke­ring og fest i fem dager til ende.

- En sik­ter seg inn på å nå alle al­ders­grup­per med et va­riert og fest­lig pro­gram, hvor høyde­punk­tet selv­sagt blir den store fest­guds­tje­nes­ten søn­dag, for­tel­ler sokne­prest Per Hjem­dal i en presse­mel­ding.

Han leg­ger til at det også blir eldre­treff, ung­doms­kveld med trylle­show og ma­ling av en bil, for­uten stor fa­mi­lie­dag med masse ak­ti­vi­te­ter.

- Og man­dag kveld har vi den førs­te «skalke­fest-guds­tje­nes­ten» i Etne noen­sin­ne, opp­ly­ser Hjem­dal.

DAGEN

 

kristenliv,per hjemdal,kirke,den norske kirke,biskop,halvor nordhaug,bedehus,bjørgvin,etne,sunnhordland