Norge vil samarbeide med ny palestinsk regjering
Del
Norge vil samarbeide med en palestinsk samlingsregjering som slutter opp om inngåtte avtaler, ikkevold og anerkjenner staten Israel, vel å merke dersom Hamas ikke deltar, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Bren­de har siden tirs­dag vært på reise i Midt­østen hvor han blant annet har møtt Is­ra­els pre­si­dent Shi­mon Peres i Je­ru­sa­lem og den pa­le­stins­ke pre­si­den­ten Mah­moud Abbas i Ramal­lah.

Mø­te­ne skjer like før kunn­gjø­rin­gen av en ny pa­le­stinsk sam­lings­re­gje­ring, som skal bestå av uav­hen­gi­ge te­kno­kra­ter.

- Abbas var helt krys­tall­klar på at re­gje­rin­gen vil være en te­kno­krat­re­gje­ring. Hamas vil ikke ha noen rolle i re­gje­rin­gen, og den vil bli ba­sert på de så­kal­te kvar­tett­kri­te­ri­ene - sta­ten Is­ra­els rett til ek­sis­tens, ikke­vold og tid­li­ge­re inn­gåt­te av­da­ler, sier Bren­de til NTB.

- Dette har vært en vik­tig for­ut­set­ning for både EU, FN og Norge, som har sagt at vi i prin­sip­pet er for en sam­ling av Gaza og Vest­bred­den, men vi kan ikke jobbe med en Ha­mas-re­gje­ring, sier Bren­de.

Ut­satt

Uten­riks­mi­nis­te­ren er til­bake­hol­den med å mene noe om hvil­ke mu­lig­he­ter den nye sam­lings­re­gje­rin­gen kan åpne eller lukke dø­re­ne for.

- Først må re­gje­rin­gen ut­nev­nes og det vil tro­lig skje til uken. Det er helt av­gjø­ren­de at Abbas gjen­tar alle prin­sip­pe­ne den dagen, sier Bren­de.

I ut­gangs­punk­tet var det ven­tet at den nye sam­lings­re­gje­rin­gen ville bli pre­sen­tert tors­dag, men strid om hvem som skal bli uten­riks­mi­nis­ter har ført til ut­set­tel­se.

Ver­ken Fatah eller Hamas vil at Riyad al-Mal­ki fort­set­ter som uten­riks­mi­nis­ter, slik Abbas har fore­slått, opp­ly­ser re­gje­rings­kil­der i Ramal­lah til AFP.

Abbas har der­imot fått til­slut­ning til sitt for­slag om å la Rami Ham­dal­lah fort­set­te som stats­mi­nis­ter, opp­ly­ser kil­de­ne.

For­sonings­av­ta­le

Den pa­le­stins­ke fri­gjø­rings­or­ga­ni­sa­sjo­nen (PLO), som er ledet av Abbas og er do­mi­nert av Fatah, un­der­teg­net 23. april en for­sonings­av­ta­le med isla­mis­tis­ke Hamas og kunn­gjor­de at en ny sam­lings­re­gje­ring mel­lom or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne ville bli dan­net.

Den nye re­gje­rin­gen vil kunne mar­ke­re slut­ten på en sju år lang strid mel­lom de to grup­pe­ne og for­soning ses på som av­gjø­ren­de for å få i stand en varig freds­løs­ning i Midt­østen.

- Pres­ser Hamas

Dagen etter for­sonings­av­ta­len med Hamas ble kjent, valg­te Is­rael å stan­se de må­neds­lan­ge freds­sam­ta­le­ne med pa­le­sti­ner­ne som USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry har vært i fø­rer­se­tet for.

- Jeg vil aldri for­hand­le med en pa­le­stinsk re­gje­ring som er støt­tet av en ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­sjon som har vår øde­leg­gel­se som mål, sa Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu.

Uten­riks­mi­nis­ter Bren­de sier Abbas nå job­ber med å få Hamas til å gå med på de gjen­tat­te in­ter­na­sjo­na­le kra­ve­ne om blant annet å an­er­kjen­ne sta­ten Is­rael.

- Han job­ber med det, men det er ikke gjort over natta. Hamas har ikke tatt av­stand fra bruk av våpen og ter­ror, så dette er vik­ti­ge dager hvor Abbas i må­ne­de­ne frem­over vil sette Hamas under press, sier Bren­de.

Is­rael av­ven­ten­de

Bren­de har inn­trykk av at Is­rael nå vil se an si­tua­sjo­nen med den nye sam­lings­re­gje­rin­gen før de even­tu­elt vil ta opp freds­sam­ta­le­ne som stran­det i april.

- Mitt inn­trykk er at Is­rael sit­ter litt på gjer­det og ser hvor­dan dette kom­mer til å ut­spil­le seg i Ramal­lah. Vi må nok av­ven­te den en­de­li­ge re­gje­rings­ut­nev­nel­sen før vi ser en mu­lig­het for å få sam­ta­le­ne på spor­tet igjen, sier Bren­de.

- Jeg ser ikke bort ifra at i løpet av et par må­ne­der så kan vi se at Is­rael og pa­le­sti­ner­ne igjen set­ter seg ned sam­men og be­gyn­ner freds­for­hand­lin­ge­ne, men det er mange skjær i sjøen, sier Bren­de.

NTB