Mot brevkurs-rekord for Troens Bevis
Del
Nesten en halv million personer gjennomførte i 2013 brevkurset «Det Nye Liv», som Troens Bevis Verdens Evangelisering tilbyr søkende mennesker. Dette er et av de høyeste tallene i nyere tid.

Mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Kvi­nes­dal of­fent­lig­gjor­de denne uken sta­ti­stik­ken over an­tall per­soner som tok brev­kur­set i fjor, og det ek­sak­te tal­let ble til slutt 479.901 nye ele­ver i 2013.

Kur­set er et til­bud til sø­ken­de og ny­frels­te over hele ver­den som vil lære om den krist­ne tro, og fjor­årets tall er et av de beste tal­le­ne Rune Ed­vard­sen og hans med­ar­bei­de­re har kunne legge frem i nyere tid.

I følge Tro­ens Bevis skal drøyt 163.000 av brev­kurs­ele­ve­ne i fjor har gitt til kjen­ne at de hadde fun­net fram til en per­son­lig tro på Gud. Dette blir re­gist­rert ved at ele­ve­ne blir ut­ford­ret på kon­kre­te spørs­mål i de to de­le­ne som er delt opp i fem lek­sjo­ner.

- Et av spørs­må­le­ne vi stil­ler er om de har tatt i mot Jesus som Herre og frel­ser. Da krys­ser de av ja eller nei om hvor­vidt de har kom­met fram til kris­ten tro eller ikke, sier Petra T. As­land, leder for brev­kur­set til Tro­ens Bevis til Dagen. Hun er over­vel­det over tal­le­ne fra fjor­året.

- Jeg blir vel­dig ydmyk nå jeg ser disse re­sul­ta­te­ne, for­set­ter As­land.

Sterk mot­stand

Hun for­tel­ler at de fles­te som kom­mer til tro gjen­nom brev­kur­se­ne bor i land der det ikke er en selv­føl­ge å få lov å kalle seg en kris­ten.

Og at det er tøffe for­hold kom­mer sær­lig til syne i Sør­øst-Asia hvor Tro­ens Bevis nå sat­ser stort. I 2013 åpnet Tro­ens Bevis to nye opp­føl­gings­kon­tor for brev­kur­set i Hi­ma­laya og Thai­land, og yt­ter­li­ge­re et nytt kon­tor vil se da­gens lys i Viet­nam i løpet av in­ne­væ­ren­de år.

- Vi ser at spe­si­elt i denne re­gio­nen er det vel­dig tøffe for­hold for våre lo­ka­le med­ar­bei­de­re. De møter ofte sterk mot­stand fra ra­di­ka­le grup­pe­rin­ger blant mus­li­mer og hin­du­er. Sær­lig i In­do­ne­sia opp­le­ver mange av de nye tro­en­de stor for­føl­gel­se, sier Aas­land.

Flere språk

Tro­ens Bevis har dre­vet med brev­kur­set «Det Nye Liv» i mange år, og kur­se­ne er over­satt til flere språk. Brev­kur­set er også et vik­tig red­skap i opp­føl­gings­ar­bei­det til mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­nen sine evan­ge­lis­ke kam­pan­jer.

I til­legg bru­ker Inn­fød­te evan­ge­lis­ter kur­se­ne som verk­tøy for å nå men­nes­ker i sitt eget nær­om­rå­de.

Dagen