Mer himmel på jord
Del
Komiteen som arbeidet med visjonsdokument for Den norske kirke foreslår slagordet «Mer himmel på jord».

- Ut­tryk­ket er teo­lo­gisk hold­bart, for­klar­te Berit Nøst Dale fra Bjørg­vin. Saks­ord­fø­re­ren pre­sen­ter­te komitéens inn­stil­ling til vi­sjons­do­ku­ment for Kirke­mø­tet i Den nors­ke kirke etter lunsj på lør­dag.

Hun viste til at Jesus sier at him­mel­ri­ket er nær der han er, og at slag­or­det ut­tryk­ker både hva vi er og gir noe å strek­ke seg etter.

DIREKTE: Vi overfører alle de åpne sesjonene i Kirkemøtet direkte på nett-TV her på dagen.no

Kom­pe­tan­se

Komitéen ut­tryk­te et sterkt ønske om at ar­bei­det med slag­or­det blir gjort av Kirke­mø­tet, og ikke går veien om en kom­mu­ni­ka­sjons­fag­lig pro­sess. Det mener ko­mi­te­en at Kirke­mø­tet har kom­pe­tan­se til.

De fire ho­ved­om­rå­der fra for­ri­ge pe­rio­de har de be­holdt, men rekke­føl­gen ble gjort om til: «Den nors­ke kirke - en be­kjen­nen­de, åpen, tje­nen­de og mi­sjo­ne­ren­de folke­kir­ke».

Mange lot seg en­ga­sje­re av komitéens ar­beid og kom med inn­spill:

For­sla­get om å be­hol­de «I Kris­tus nær livet» som slag­ord ble lagt frem. Det ble også: «Den nors­ke kirke, evan­ge­lisk lu­thersk folke­kir­ke». Bis­kop Laila Riks­aasen Dahl øns­ket seg «Tro, håp og kjær­lig­het».

Sav­ner Jesus

Øi­vind Bene­stad, de­le­gat fra Agder og Tele­mark, sav­net «Jesus» i slag­or­det.

- Slik det er nå pas­ser det like godt for mus­li­mer eller ba­hai­er sa han, og fikk støt­te fra blant annet Ni­dar­os-bis­kop Tor Sings­aas og Gun­nar Gjev­re.

«Å for­kyn­ne Kris­tus som hele ver­dens frel­ser», er Dan­marks vi­sjon, for­tal­te MF-pro­fes­sor og Oslo-de­le­gat Ha­rald Heg­stad. Han vil at Den nors­ke kirke skal gjen­erob­re evan­ge­li­se­rings­be­gre­pet.

Bis­kop Atle Som­mer­felt tok til orde for å stry­ke mi­sjon og evan­ge­li­se­ring som ho­ved­om­rå­der.

- Hele kir­ken er mi­sjon og evan­ge­li­se­ring, sa han, og fikk støt­te fra Eldar Husøy fra Møre som sa han ble pro­vo­sert av ordet «mi­sjon» som han opp­lev­de kom­mu­ni­ser­te dår­lig.

Støt­tet alt og alle

Egil Mor­land høs­tet lat­ter da han gikk frem på ta­ler­sto­len og ga støt­te til alt og alle som hadde vært der før ham. Han be­kjen­te imid­ler­tid at han ikke hadde sans for slag­ord, som han mente «slo for hardt».

Også Oslo-de­le­gat Ma­ri­us Berge Eide fikk folk til å le. Han søkte slag­ord­ge­ne­ra­tor på net­tet for å finne et for­slag for Den nors­ke kirke. Da kom det opp: «Den nors­ke kirke, to hell with the rest».

Komitéen skal ta med seg inn­spil­le­ne i sitt vi­de­re ar­beid på Kirke­mø­tet.

DAGEN