Kristent metallband angrepet av satanister
Del
Måtte politieskorteres bort fra rasende mobb etter konsert i Brasil.

Da Ante­stor lan­ser­te turnépla­ne­ne i Bra­sil i ok­to­ber i fjor, duk­ket det opp rundt 300 trus­ler, in­klu­dert draps­trus­ler. Etter søn­da­gens kon­sert viste trus­le­ne seg å ikke være helt tomme.

- Inne på kon­ser­ten var det fullt hus, 3-400 fans, og topp stem­ning. Men vi hørte un­der­veis at det var i ferd med å bryg­ge opp til bråk uten­for kon­sert­ste­det. Etter kon­ser­ten hadde det hopet seg opp rundt 100 per­soner uten­for, de hadde laget ban­ne­re mot oss og prøv­de å bryte opp døren. Vi ble slått, spar­ket og spyt­tet etter, for­tel­ler gi­ta­rist Ro­bert Bor­de­vik til Af­ten­pos­ten .

Da ban­det hadde an­kom­met Bra­sil fikk de høre at kon­sert­ste­det i byen Belo Ho­ri­zon­te hadde blitt ut­satt for hær­verk, samt at ei­e­ren var blitt truet på livet. På Antestors Face­bo­ok-side be­røm­mer ban­det ar­ran­gø­ren, som tok en stor ri­si­ko da de ikke av­lys­te kon­ser­ten.

Det lo­ka­le po­li­ti­et får også gode skuss­mål etter den dra­ma­tis­ke hen­del­sen.

- Kvel­dens store takk går til po­li­ti­et i Belo Ho­ri­zon­te for å ha redda liv­e­ne våre, skri­ver bas­sist Erik Nor­mann Aanon­sen på sin Face­bo­ok-pro­fil.

Av­fyr­te våde­skudd

Mob­ben uten­for skal ha ropt «fuck Ante­stor», og Aanon­sen be­skri­ver det hele som «et kaos». Ban­det ble bedt om å holde seg inne i kon­sert­lo­ka­let og vente på po­li­ti­et.

Der­fra kunne de høre at mob­ben for­søk­te å rive ned inn­gangs­dø­ren. Til slutt skal to po­liti­menn ha kom­met inn i kon­sert­lo­ka­let, be­væp­na og med skudd­sik­re ves­ter.

Fluktbussen som skulle få bandet unna hadde blitt punktert av mobben, og dermed måtte bandet vente innendørs på taxi. Antestor, som består av seks personer, ble geleidet ut hovedinngangen av politiet - tre og tre.

Da første pulje nesten hadde kommet seg i taxiene, avfyrte politiet skudd i luften for å spre folkemengden. Da hoppet alle bandmedlemmene inn i taxien, og ble kjørt tilbake i sikkerhet på hotellet.

- Alt (dette) fordi vi spil­ler hard mu­sikk og er krist­ne, skri­ver Aanon­sen på sin Face­bo­ok-pro­fil.

Ikke for­be­redt

Gi­ta­rist Ro­bert Bor­de­vik har aldri vært med på noe lig­nen­de.

- Men vi ble jo stengt inne som rot­ter. Ante­stor spil­ler eks­tremme­tall med et kris­tent bud­skap, mens de som ven­tet på oss er så­kal­te «sa­ta­nis­ter» - de hen­ger ti år etter ut­vik­lin­gen i Norge. Det er for så vidt ikke noe nytt at noen eks­tremme­tall­fans «hater» Bi­be­len og kris­ten­dom. Men det er førs­te gang for oss at det skjer noe slikt, sier han til Af­ten­pos­ten.

Det var i for­bin­del­se med det nye al­bu­met «Omen» at Ante­stor var på turné. Ban­det har en stor fan­ska­re i lan­det, og på deres egen hjemme­side skri­ver de om kon­se­kven­se­ne av å være et kris­tent me­tall­band.

- Ban­det er kris­tent, og har mot­tatt se­riø­se draps­trus­ler på grunn av dette.

Spil­ler uan­sett

Dia­kon­stu­dent Mar­kus Sol­stad fra Nor­dic Mis­sion, en plate­bu­tikk for kris­ten me­tall, rei­ser rundt med ban­det som «roa­die» i Bra­sil, og be­kref­ter opp­tøy­ene i Belo Ho­ri­zon­te.

- Jeg fikk en ka­ra­mell over øyet, men stort sett gikk det bra, for­tel­ler han til Af­ten­pos­ten.

Sol­stad sier det er en stor, kris­ten me­tall­sce­ne i Bra­sil, og at også andre band har opp­levd hats­ke an­grep.

- Krist­ne blir for­fulgt over hele ver­den, dette er ikke noe spe­si­elt for me­tall­fans. Men vi har ikke opp­levd noe slikt på de andre kon­sert­ste­de­ne i Bra­sil, så dette er nok spe­si­elt for mil­jø­et i ak­ku­rat denne byen, tror Sol­stad.

Ante­stor spil­ler sin siste kon­sert man­dag kveld, på tross av søn­da­gens hen­del­se.

- Vi har be­slut­tet å spil­le uan­sett, vi har ikke tenkt til å la oss kue av trus­ler, sier Ro­bert Bor­de­vik.

(Dagen)