Inviterer pilegrimar til Sunnivaleia
Del
Pilegrimsfelleskapet Sankta Sunniva vil gjere det lettare for pilegrimar å finne fram over sjø og land, frå Bergen til klosterøya Selja.

Sist veke vart det øku­me­nis­ke Pi­le­grims­fel­les­ska­pet Sank­ta Sunni­va høg­ti­de­leg stif­ta på Tu­nold-gar­den på klos­ter­øya Selja. Målet til fel­les­ska­pet er å frem­je in­ter­es­se for pi­le­grims­ferd langs kys­ten, ikkje minst langs det som har fått nam­net Sunni­va­leia, ruta som kny­ter Ber­gen saman med dei gamle hei­lag­stada­ne Kinn og Selja.

Sunni­va og Sel­ju­men­ne­ne

At ruta og fel­les­ska­pet har teke nam­net etter Noregs ein­as­te kvin­ne­le­ge hel­gen, Sank­ta Sunni­va, er ikkje til­fel­dig. Iføl­gje le­gen­da flyk­ta den irske kongs­dot­te­ra Sunni­va frå ein hei­densk friar. Saman med føl­gjet sitt la ho livet i Guds hen­der og la ut på havet i båtar utan årar. Ein av bå­ta­ne kom til øya Kinn utan­for Florø. Dei andre gjekk i land på Selja, yt­terst i Nord­fjord. Sunni­va skal sidan ha lide mar­tyr­dø­den for å slep­pe unna men­ne­ne til Håkon Jarl.Øya Selja vart det førs­te pi­le­grims­må­let i Noreg og vart sen­tral i krist­nin­ga av lan­det.

Å for­mid­le for­tel­jin­ga om Sank­ta Sunni­va og Sel­ju­men­ne­ne er eitt av måla til det ny­stif­ta pi­le­grims­fel­les­ska­pet. Dei vil også legge til rette for at pi­le­gri­ma­ne skal få eit møte med kyst­fol­ket si tru, og med na­tu­ren, kul­tu­ren og his­to­ria. Og dei håpar å lage eit nett­verk av fri­vil­le­ge hjel­pa­rar langs kys­ten som ønskjer å vere gjest­frie og ta godt i mot pi­le­gri­ma­ne som kjem.

Merka rute

Sokne­prest i Selje, Kari Leine Balog, har ar­beidd for å få på plass ei pi­le­grims­lei sidan 2007. Ho var tid­le­ga­re vi­kar­prest i Florø eit år, og vart vel­dig be­geist­ra for Kinn med den gamle mid­del­al­der­kyr­kja og Kin­na­s­pe­let.Då ho kom til Selje, såg ho at det ville vere fint å knyte dei to plas­sa­ne saman med ei pi­le­grims­lei. Un­der­vegs fekk ho blant andre Knut Magne Nesse, sokne­prest i Kinn sokn i Florø, med i ei pro­sjekt­grup­pe. Begge var til sta­des på stif­tings­mø­tet på Selja sist veke og blir med i sty­ret for den nye for­ei­nin­ga vi­da­re.

- Det er ut­ar­beidd ei merka vandre­lei. Tan­ken er at du skal kunne gå til fots, men kome deg fram med of­fent­leg båt­trans­port der det er nød­ven­dig. Difor blir kon­sep­tet «vand­ring over sjø og land», for­kla­rer dei.

- Til no har vi hatt fire or­ga­ni­ser­te vand­rin­gar mel­lom Kinn og Selja.

Ut­vi­dar

Den nye for­ei­nin­ga ønskjer no å ar­bei­de vi­da­re med å ut­vi­de Sunni­va­leia til Ber­gen.

- Dei tre stada­ne høy­rer na­tur­leg samen, sidan skri­net med Sank­ta Sunni­va vart ført frå Selja til Ber­gen, og sidan Ber­gen har vore pi­le­grims­mål i seg sjølv, seier Nesse.

Dei håpar blant anna å kunne ar­ran­ge­re ein fem dagar lang tur der folk kan reise med eks­press­båt, men gjere flei­re stopp un­der­vegs og vitje sta­der som Gula­ting, kvernsteins­par­ken i Hylle­stad som for­syn­te kys­ten med stein­kors i gam­mal tid, og sjølv­sagt Kinn og Selja.

- Ei vand­ring lands kys­ten byr på andre opp­le­vin­gar og ut­ford­rin­gar enn pi­le­grims­lei­e­ne i inn­lan­det, seier Knut Magne Nesse, som er vald til leiar i Pi­le­grims­fel­les­ska­pet.

Før i tida var dess­utan kys­ten den frems­te ferd­sels­ve­gen. Dei fles­te lang­vegs­fa­ran­de pi­le­gri­ma­ne i Noreg reis­te sjø­ve­gen mot Ni­dar­os. Kinn og Selja var na­tur­lege stoppe­sta­d­ar for dei sjø­fa­ran­de pi­le­gri­ma­ne.

Kyst­pi­le­grims­leia

Sunni­va-leia blir ein del av kyst­pi­le­grims­leia som er under ut­ar­bei­ding, og som skal gå langs heile norske­kys­ten til Trond­heim.

- Tan­ken med kyst­pi­le­grims­leia er at den kan gjen­nom­fø­rast som ein båt­tur der ein går innom dei vik­ti­gas­te sta­de­ne langs kys­ten, for­kla­rer Nesse.