Håper på norsk oljeeventyr i Israel
Del
Store oljemengder av svært høy kvalitet er funnet i havbunnen utenfor kysten av Israel. Funnet er gjort på store havdyp. - Nå må norske selskap kjenne sin besøkelsestid, sier Dag Abrahamsen i Norsk- Israelsk Handelskammer

She­men Oil & Gas Resources rap­por­te­rer at de har fun­net be­ty­de­li­ge meng­der olje i hav­bun­nen på fel­tet «Yam 3» uten­for Ash­dod sør for Tel Aviv.

Men selv om de an­slår mu­lig­he­ten til å ta opp 237 mil­lio­ner fat olje av høy kva­li­tet, er de for­sik­ti­ge med å slip­pe ju­be­len løs.

Sann­syn­lig­he­ten for kom­mer­si­ell nytte av oljen lig­ger på 40 pro­sent. I til­legg er det også gjort store gass­funn på samme fel­tet, men for gas­sen er den kom­mer­si­el­le ut­nyt­tel­sen es­ti­mert enda la­ve­re.

Ak­sjer i været

Opp­lys­nin­ge­ne om olje- og gass­fun­net har ført til en øk­ning av ak­sje­ver­di­en på She­men-ak­sjer på 28 pro­sent på bør­sen i Tel Aviv.

- She­mens an­non­se­ring av fun­net er en gle­de­lig merke­stein, men det gjen­står en hel rekke sce­na­ri­er som må av­kla­res. She­men-ak­sjer har et be­ty­de­lig po­ten­sia­le, men også høyt ri­siko­nivå, sier Jaron Zar, energi­ana­ly­ti­ker ved Clal Fi­nan­ce til avi­sen Haa­retz.

Po­li­tis­ke ut­ford­rin­ger

Et­hvert nytt for­søk på å ut­fors­ke re­gio­nen står over­for en rekke po­li­tis­ke ut­ford­rin­ger, slik det også har vært til­fel­le med Is­ra­els øken­de gass­pro­duk­sjon de siste tre årene.

Is­ra­els off­shore-ak­ti­vi­tet møtes med uenig­het om grense­drag­ning til havs. Der­med hol­der flere store ak­tø­rer av­stand for å iva­re­ta et godt for­hold til det store mar­ke­det i Midt­østen el­lers, skri­ver nett­ste­det For­bes.

Det nye olje­fun­net lig­ger så langt sør at det fal­ler uten­for krav om ret­tig­he­ter fra land som Li­ba­non og Tyr­kia. Det størs­te pro­ble­met blir å finne in­ter­es­sen­ter som har kunn­skap om og er­fa­ring med ut­vin­ning av olje på store hav­dyp.

Store dyp

- Dette er funn i om­rå­der der havet er på nær­me­re 2.000 meter dypt. Gass­lom­me­ne lig­ger på 1.700 meter under hav­bun­nen, og oljen lig­ger under det igjen. Der­for blir dette et ut­ford­ren­de pro­sjekt å ta tak i, sier se­nior­råd­gi­ver Michael Leigh i Ger­man Mar­shall Fund.

Leder i Norsk Isra­elsk Han­dels­kam­mer, Dag Abra­ham­sen, håper på norsk del­ta­kel­se.

- Her bør jo nors­ke sub­sea- og de­ap­sea-sel­ska­per kjen­ne sin be­sø­kel­ses­tid, sier Abra­ham­sen til Dagen.

Han er kjent med at en rekke nors­ke olje- og gassel­skap «snu­ser på Is­rael», og vur­de­rer å en­ga­sje­re seg i lan­det.

Har god tro

I følge det ame­ri­kans­ke Geo­lo­gical Sur­vey kan Le­vant-bas­sen­get som lig­ger uten­for kys­ten av Is­rael i det øst­li­ge Mid­del­ha­vet, inne­hol­de rundt 1,7 mil­li­ar­der fat olje. She­men opp­gir at de sit­ter med gode fakta om en olje­re­ser­ve på 237 mil­lio­ner fat olje i til­legg til sin li­sens for na­tur­gass.

Olje­ana­ly­ti­ke­re tror det nye fun­net gjør Is­rael mer at­trak­tivt for olje­sel­ska­per enn tid­li­ge­re. Olje er let­te­re både å pro­du­se­re og trans­por­te­re enn gass, der man tren­ger mer lang­sik­ti­ge part­ne­re og opp­kjø­pe­re.

- Der­som olje­brøn­nen er stor nok, kan man ut­vik­le fel­tet uten å ta oljen i land i Is­rael. Det er en­kelt å ut­nyt­te dette off­shore, og det er tro­lig er det beste i dette til­fel­le, sier Richard Quinn, leder i Upstre­am Re­se­arch Midd­le East, North Africa.

Lyk­ken snud­de

Etter flere års lete­virk­som­het snud­de lyk­ken i 2009 da Is­rael fant et av de størs­te gass­fun­ne­ne til havs det siste ti­året. Etter dette har Is­rael hatt det tra­velt med å ut­nyt­te de store re­ser­ve­ne an­slått til rundt 80 mil­li­ar­der dol­lar, og har sam­ar­bei­det med uten­lans­ke part­ne­re som Noble Energy i Texas.

Selv om inn­fø­rin­gen av gas­sen til kys­ten ved Haifa star­tet 1. april i år, er det li­ke­vel en stor ut­ford­ring å få trans­por­tert gas­sen til mar­ke­der som land i Euro­pa.

En mu­lig­het er å sende gas­sen i rør­led­ning gjen­nom Tyr­kia til Euro­pa. En annen er ned­kjø­ling av gass i et an­legg på Kyp­ros før det blir trans­por­tert vi­de­re med skip som LNG-gass.

Godt for­hold

Dag Abra­ham­sen i Norsk Is­ra­elsk Han­dels­kam­mer er godt for­nøyd med nors­ke myn­dig­he­ters for­hold til Is­rael.

- Jeg tror vi fort­satt vil ha et godt for­hold til Is­rael i fram­ti­den, sier Abra­ham­sen.

- Et enda bedre for­hold med en bor­ger­lig re­gje­ring i Norge?

- Ja, det tror jeg nok, sier Abra­ham­sen.

Dagen

israel,german marshall fund,samfunn,utenriks,midtøsten,libanon,tyrkia,europa,tel aviv,haifa,gass,ashdod,olje,middelhavet,oljefunn,norsk israelsk handelskammer,dag abrahamsen,shemen,gassproduksjon