Carman: - Jeg er fri fra kreftsykdommen
Del
Sangeren og evangelisten fra USA planla i fjor å gjennomføre en musikkturné på tross av sykdommen. Nå skal han være helt frisk fra kreft.

Etter halv­an­net år som kreft­syk, hev­der nå den ver­dens­kjen­te ame­ri­kans­ke san­ge­ren og evan­ge­lis­ten Car­man Do­me­nic Lic­ciar­del­lo at han er frisk.

De siste lege­sjek­ke­ne skal ikke ha vist spor av kreft­cel­ler i skje­let­tet. 

- De tok tes­ter (...) og kunne ikke finne noe spor av kreft. Det er fan­tas­tisk. Vi snak­ker om å bore inn i skje­let­tet for å lete etter kreft­cel­ler og ikke finne det. Og jeg kan føle for­skjel­len også, skrev Car­man på sin Face­bo­ok-side 7. fe­bru­ar, iføl­ge det krist­ne mu­sikk­nett­ste­det BreatheCast .

Mu­si­ke­ren hadde en sjel­den form for blod­kreft som ram­mer plas­ma­cel­ler i ben­mar­gen. 

Kut­ter i be­hand­ling

Car­man var i fe­bru­ar til­ba­ke på trede­møl­len og var så opp­rømt at han gikk og jog­get nes­ten fem kilo­men­ter.

- Jeg følte meg nor­mal for førs­te gang på tre år. Den store ny­he­ten er at jeg føler meg så bra at de kut­ter be­hand­lin­gen med seks uker, så jeg vil komme hjem tid­li­ge­re enn for­ven­tet. Det er til og med mulig jeg vil ha litt hår på be­gyn­nel­sen av tur­ne­en, skri­ver Car­man. 

Ny sjan­se

Da Car­man fikk kreft­dig­no­sen sa le­ge­ne at han hadde igjen tre til fem år å leve.

I fjor an­non­ser­te han en ny turné i USA , noe han re­kla­me­rer ivrig for i so­sia­le medi­er og på nett­si­den sin.

- Denne turen har vi ven­tet på lenge, og alle, in­klu­dert meg selv, øns­ker å feire en ny sjan­se til å leve. For nes­ten 18 må­ne­der siden fikk jeg dia­gno­sen med den dø­de­li­ge syk­dom­men kreft, og i dag er jeg kreft­fri og plan­leg­ger å komme og tjene deg. Er ikke Gud fan­tas­tisk, skri­ver Car­man 20. mars på Face­bo­ok.

DAGEN

 

 

kristenliv,carman licciardello,breathecast,musiker,sang,evangelist,carman,kreft,musikk