Klikk for å endre tekst
Klikk for å endre tekst
Bibelapp gjør Apple-suksess
Del
Det er ikke bare i papirform at Bibelen setter «salgsrekorder».

Bare i 2013 ble bi­bel-ap­pen YouVer­sion 49 mil­lio­ner nett­brett og smart­te­le­fo­ner. Det gjør den til én av Apples 100 he­tes­te så­kal­te gra­tis-ap­per, og det for fjer­de år på rad.

To­talt har 124 di­gi­ta­le en­he­ter in­stal­lert appen som er ut­vik­let i den ame­ri­kans­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Lifechurch.tv. Det er også tred­je år på rad at Apple ran­ge­rer den blant de 100 beste ap­pe­ne for iPad.

Også på norsk

YouVer­sion inne­hol­der 739 ulike bi­bel­over­set­tel­ser på mer enn 460 ulike språk, og sta­dig leg­ges det nye over­set­tel­ser til. Norsk­språk­li­ge bru­ke­re kan velge mel­lom fem bok­måls­ver­sjo­ner og to ny­norsk­ver­sjo­ner.

Blant annet er Bi­bel­sel­ska­pets 2011-over­set­tel­se og Norsk Bibel 88/07 til­gjen­ge­lig.

Bi­bel­le­sing

Det er Norea med nett- og vi­deo­le­der Per Byrk­nes i spis­sen som ko­or­di­ne­rer ar­bei­det med den nors­ke ver­sjo­nen av bi­bel-ap­pen. Han tror YouVer­sions ut­bre­del­se kan få be­tyd­ning for nye ge­ne­ra­sjo­ners for­hold til Bi­be­len, og vars­ler en bi­bel-re­vo­lu­sjon.

- Det geni­a­le er at 124 mil­lio­ner men­nes­ker har las­tet ned Bi­be­len. Den neste ge­ne­ra­sjo­nen blir sann­syn­lig­vis den mest bi­bel­le­sen­de ge­ne­ra­sjo­nen i his­to­ri­en. Når man kan dele Guds ord gra­tis til 124 mil­lio­ner en­he­ter, sier det noe om hvor en­kelt det er å dis­tri­bu­ere Guds ord, sier Byrk­nes i en presse­mel­ding fra Norea Medie­mi­sjon.

YouVer­sion er også til­gjen­ge­lig for An­d­roid-ba­ser­te en­he­ter.

DAGEN