- Usmakelig bruk av Holocaust
Del
- Dette er et misbruk av historien, sier Ervin Kohn, forstander ved Det Mosaiske Trossamfunn, om filmen «That Jew Died For You».

Nær 1,2 mil­lio­ner gan­ger har sett fil­men om at Jesus er jøden som også døde for tys­ker­ne på YouT­ube. Ervin Kohn, for­stan­der ved Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­funn, rea­ge­rer på fil­men som har skapt ster­ke re­ak­sjo­ner i Is­rael.

- Det er gans­ke usma­ke­lig å ut­nyt­te og mis­bru­ke min­net om Ho­lo­caust til å pro­se­ly­te­re, sier Ervin Kohn til Dagen. Han mener det er spe­si­elt ille når pro­se­lyte­rin­gen er blant jøder.

Kohn skil­ler her mel­lom pro­se­lyte­ring og mi­sjo­ne­ring.

Pro­se­lyte­ring de­fi­ne­res ved at det bru­kes en eller annen tvang til å på frem en kon­ver­te­ring. Det kan være bruk av skyld, fø­lel­ses­mes­sig svarte­lis­ting eller psy­kisk press.

Mi­sjon ikke være pre­get av press, men av å for­mid­le Guds evan­ge­li­um.

- Jeg rea­ge­rer spe­si­elt på kob­lin­gen de gjør med ho­lo­caust. De ut­nyt­ter folke­mor­det og tra­ge­di­en og bru­ker den i en annen sam­men­heng enn å for­tel­le his­to­ri­en, sier Kohn.

Ho­lo­aust

- Det er som om Gud hadde noe med Ho­lo­caust å gjøre. Jeg tar av­stand fra alle som for­sø­ker å blan­de inn Gud i folke­mor­det. Det gjel­der også når det gjø­res av jø­dis­ke grup­per. Gud hadde in­gen­ting med Ho­lo­caust å gjøre, sier Kohn.

- Jesus døde for 2000 år siden. Han har ikke noe med Ho­lo­caust å gjøre. Mine for­eld­re der­imot over­lev­de Ho­lo­caust. Så godt som res­ten av min fa­mi­lie ble drept i Ho­lo­caust. Ingen av disse jø­de­ne døde for meg. De døde fra meg, sier Ervin Kohn til Dagen.