«Gud bevare meg fra å ha et bibelsyn»
Del
- Jeg tror knapt jeg noen gang har opp­levd Au­di­to­ri­um 2 hos NLA Høg­sko­len i Sand­vi­kens så fullt som under fag­da­gen om bi­bel­syn tirs­dag etter­mid­dag.

Her var både stu­den­ter og læ­re­re, pres­ter og lek­folk, bis­kop Halv­or Nord­haug og ge­ne­ral­sek­re­tær Erik Fur­nes.

Alle var kom­met for å høre om bi­bel­syn i ut­vik­ling , og kan­skje for å få svar på noen av de spørs­må­le­ne som har blitt stilt i de­batt­spal­te­ne her i avi­sen de siste ukene.

Kris­tof­fer Nils­sen, selv stu­dent ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og ung­doms­le­der i Ber­gens Indre­mi­sjon, inn­le­det de­bat­ten i ok­to­ber med spørs­mål om hva slags rolle NLA Høg­sko­len øns­ker å ha.

Hans ut­gangs­punkt er ikke minst øns­ket om å for­mid­le til­lit til Bi­be­len over­for unge men­nes­ker. Både han og vi andre som var til stede ble nok klo­ke­re i løpet av de to og en halv ti­me­ne sam­lin­gen varte, men det spørs om Nils­sen og de andre kri­ti­ker­ne fikk spørs­må­le­ne sine be­svart.

Som sine kol­le­ger i andre fag ar­bei­der teo­lo­ge­ne med å løfte blik­ket og skaf­fe seg en best mulig over­sikt, for om mulig å kunne på­pe­ke vik­ti­ge sam­men­hen­ger og legge pre­mis­ser for vi­de­re de­batt.

Dette er utvil­somt ver­di­fullt. Deler av den de­bat­ten som har på­gått både i høst og i mange år før dette, bærer preg av at en del til­la­ter seg å kon­klu­de­re før de har tatt alle re­le­van­te for­hold med i be­trakt­nin­gen.

På den annen side står aka­de­misk forsk­ning også i en viss fare for å dis­tan­se­re seg fra det umid­del­ba­re. Fra mine egne stu­di­er i sam­men­lig­ne­de po­li­tikk hus­ker jeg munn­hel­let om stu­den­ten som kunne for­tel­le mye om de­mo­kra­ti­se­rings­pro­ses­ser i ulike ver­dens­de­ler i for­ri­ge år­hund­re, men som ikke kunne svare på hvem som er fi­nans­mi­nis­ter i Norge i dag.

For mange  tro­en­de er spørs­mål som hvor­vidt Jona fak­tisk var i fiskens mage eller hvor­vidt for­tel­lin­gen om Noas ark hand­ler om his­to­ris­ke hen­del­ser svært vik­ti­ge, og po­ten­si­elt an­fek­ten­de.

Det er ikke bare de ut­tal­te fun­da­men­ta­lis­te­ne som opp­le­ver å havne i trøb­bel der­som Det gamle tes­ta­men­tes for­tel­lin­ger ikke kan be­trak­tes som his­to­ris­ke hen­del­ser. De som håpet å få svar på kon­kre­te spørs­mål om det vi kal­ler his­to­ri­si­tet, gikk ikke nød­ven­dig­vis be­ro­li­get hjem fra fag­da­gen.

Der­imot le­ver­te fore­le­ser­ne solid un­der­byg­de og sam­vit­tig­hets­ful­le be­trakt­nin­ger knyt­tet til hvor­dan bi­bel­sy­net har ut­vik­let seg gjen­nom his­to­ri­en.

Første­ama­nu­en­sis Gun­nar John­stad si­ter­te en dansk prest som en gang skal ha bedt Gud be­va­re ham fra å ha et bi­bel­syn, og av­slut­tet med et ønske om å ha det samme bi­bel­sy­net som Jesus. Det idea­let vil nok mange kunne slut­te seg til.

Men de som måtte ha håpet at fag­da­gen skul­le av­kla­re NLAs po­si­sjon i for­hold til de nevn­te spørs­må­le­ne, fikk an­ta­ke­lig ikke sine for­vent­nin­ger inn­fridd.

Det må ikke for­stås dit hen at høg­sko­lens læ­re­re ikke har noe syn på his­to­ri­si­tet, eller at alle mener GTs for­tel­lin­ger er å for­stå som le­gen­der. Sann­he­ten lig­ger an­ta­ke­lig nær­me­re det mot­sat­te.

Men disse men­nes­ke­ne, som har viet sine yr­kes­liv til å grans­ke Guds ord, har kom­met til at enkle svar er util­strek­ke­li­ge i mange av de brenn­ba­re spørs­må­le­ne.

Man kan gjer­ne være uenig med dem, og det fin­nes kva­li­fi­ser­te aka­de­mi­ke­re som kom­mer til andre svar. Men om ikke alle sva­re­ne frem­står helt en­ty­di­ge, skyl­des det altså ikke noe ønske om å un­der­gra­ve Guds ord.

Li­ke­vel hadde nok in­sti­tu­sjo­nen kun­net roet de­bat­ten noe mer ned ved å fak­tisk gå inn i de kon­kre­te spørs­må­le­ne. Det kan vi kan­skje håpe at den plan­lag­te fore­le­sings­rek­ken om te­ma­et i neste se­mes­ter vil gjøre.

 

kristenliv,lekfolk,innenriks,biskop,erik furnes,halvor nordhaug,tarjei gilje,nla,lærere,prester,bibelsyn,guds ord,troende,studenter,nla høgskolen,fagdag,kristoffer nilssen