«Armeen» vil heller ha penger til jul
Del
Frelsesarmeen ber nå barnehager og skoler i Oslo om heller å gi penger enn å legge gaver under juletreet i hovedstaden. I Skillebekk barnehage er skuffelsen stor over at organisasjonen er på vei bort fra den lange tradisjonen.

- Dette var kjempetrist. Etter min me­ning hand­ler dette om vik­ti­ge ver­di­er, og vi ser at barna lærer vel­dig mye av å gi jule­ga­ver til Frel­ses­ar­me­en på denne måten, sier sty­rer Marit Hes­brå­ten i Skille­bekk barne­hage i Oslo til Dagen.

Frel­ses­ar­me­en mot­tar hvert år tu­sen­vis av jule­ga­ver fra barne­ha­ger og sko­ler. I ad­vents­ti­den blir de lagt under jule­tre­et i ho­ved­sta­den, men nå ser det ut som den gamle tra­di­sjo­nen er på vi­ken­de front. For «ar­me­en» ber nå hel­ler om at det blir gitt gaver i form av pen­ger. Be­grun­nel­sen er at de ikke len­ger har lag­rings­ka­pa­si­tet til å ta i mot de store meng­de­ne som kom­mer inn gjen­nom jul­e­inn­sam­lin­gen.

Hel­ler kon­tan­ter

- Ved å gi gaver i form av pen­ger, kan hjel­pen komme vans­ke­lig­stil­te enda bedre til nytte. Vi kan gi men­nes­ke­ne det de tren­ger mest, når de tren­ger det gjen­nom hele året, sier leder for sek­sjon for vel­ferd og ut­vik­ling, Elin Her­ik­stad til or­ga­ni­sa­sjo­nens egen nett­side.

Hes­brå­ten har for­stå­el­se for at inn­sam­lin­gen av pen­ger kan gi en mer ef­fek­tiv hjelp, men er opp­tatt av at barn ikke har det samme for­hol­det til kon­tan­ter som voks­ne har.

- Her i barne­ha­gen har un­ge­ne med seg ting hjemme­fra som vi pak­ker inn i fel­les­skap. Jeg tror det er vel­dig vik­tig at de får en opp­le­vel­se av at julen ikke bare hand­ler om å få. Å gi disse ga­ve­ne blir noe helt kon­kret, sier sty­re­ren, som ikke hadde hørt om den nye prak­si­sen før Dagen kon­fron­ter­te henne med den.

- Hvor­dan vi skal for­hol­de oss til dette i fram­ti­den, kan jeg ikke svare på i dag. Julegave­inn­sam­lin­gen har en lang tra­di­sjon i Skille­bekk. un­der­stre­ker Hes­brå­ten.

Mer ef­fek­tivt

Opp­ford­rin­gen om hel­ler å gi pen­ger enn bruk­te klær og leker, gjel­der i ut­gangs­punk­tet for barne­ha­ger og sko­ler i Oslo. In­for­ma­sjons­sjef And­rew Han­n­e­vik opp­ly­ser til Dagen at Frel­ses­ar­me­en mange ste­der lo­kalt ikke har tatt i mot gaver fra barne­ha­ger på mange år på i for­bin­del­se med jul­e­inn­sam­lin­gen. Prak­si­sen kan li­ke­vel va­riere fra sted til sted. I Oslo er brev sendt ut til barne­ha­ger og sko­ler om at man i år vil sette stor pris på om «ar­me­en» denne gan­gen hel­ler kan til­gode­ses med et penge­be­løp.

- Det er de lo­ka­le res­sur­ser og behov som av­gjør hvor­vidt det er mulig å gi på den tra­di­sjo­nel­le måten, og vi ber der­for om at man tar kon­takt med Frel­ses­ar­me­en lo­kalt for å høre hvor­dan man leg­ger inn­sam­lin­gen opp. For Oslo sin del har vi be­gren­set lag­rings­ka­pa­si­tet som gjør at vi hel­ler opp­ford­rer til penge­ga­ver. Klær og andre gaver som vi får inn kre­ver mye lo­gis­tikk, men det skal også kva­li­tets­sik­res. Slik vi ser det, hjel­per man mye mer ef­fek­tiv ved gi pen­ger, sier Han­n­e­vik.

- Tenk krea­tivt

And­rew Han­n­e­vik un­der­stre­ker over­for Dagen at Frel­ses­ar­me­en er svært takk­nem­lig for både gaver og en­ga­sje­ment fra barne­ha­ger og sko­ler sin side. Sam­ti­dig peker han på at or­ga­ni­sa­sjo­nen er be­hjel­pe­lig med å fore­slå andre pe­da­go­gis­ke måter å samle inn pen­ger på. Han nev­ner ek­sem­pel­vis basar og for­eldre­kvel­der. Dagen

 

kristenliv,suppe,gaver,frelse,armeen,saape,jul,penger,frelsesarmeen,innsamling,såpe,donasjon