Dagens aller første lederartik
...
Dagens aller første lederartikkel, ført i pennen av Andreas Lavik.
Leder
Vort program
Del
Hovedsaken er at vi faar et kristelig dagblad som helt ut vil forsvare kristendommens hovedsandheter og forsøke besst mulig at stille menneskelivet og samfundslivet ind under kristendommens lys.

Dagens aller første lederartikkel sto på trykk i avisen 20. august 1919:

Kort tid før sin død skrev Andreas Lavik følgende leder til det dengang paatænkte prøvenummer av «Dagen«

«Dagen» skal ikke være organ for nogen kristelig organisation i særdeleshet. Bladet vil forsøke at være organ og tolk for alt det i vort folk, som vil arbeide for sand kristentro og kristent liv og bygge det ædle og gode op i vort folk. Derfor tænkte vi først at kalde det ret og slet «Kristelig Dagblad for Norge«. Men da det er noget tungvint til daglig bruk, enedes vi om, at titelen skulde være «DAGEN, kristelig dagblad».

Om nu arbeidet med bladet skal lykkes, det vil i første række bero paa, hvorvidt de levende kristne vil slutte sig om det og støtte det. Samler alle, som endnu vil bevare sand og levende kristendom baade i lære og liv sig om det, da vil det lykkes. Staar derimot mange likegyldige vil det bli trangere. Men det er blit vor tro, at Gud nu vil ha denne sak frem, og saa vil vi stille os til tjeneste, selv om det kan ha sine store vanskeligheter.

Det er klart at der er mange meninger om, hvorledes en stor sak som denne burde gripes an og gjennemføres. Men alles tanker og ønsker kan ikke gjennemføres. Derfor maa vi se hen til det som er hovedsaken, at vi faar et kristelig dagblad, som helt ut vil forsvare kristendommens hovedsandheter og forsøke besst mulig at stille menneskelivet og samfundslivet ind under kristendommens lys.

Alle som forstaar opgavens storhet og vanskelighet vil skjønne, at et saadant arbeide – især til at begynde med – vil maatte saa at si stave sig frem og først efterhaanden naa til fuldere og modnere forstaaelse av, hvorledes det besst skal utføres. Der trænges derfor overbærenhet og der maa ikke sættes altfor store krav. Har vi det rette hjertelag og den rette forstaaelse av hvor vigtig og stor opgaven er, saa vil vi hjælpe og bære saken frem enhver efter sin evne og anledning og ikke kritisere den ned.

Av det paa andet sted i bladet indtagne program vil man se, hvilke opgaver bladet stiller sig.

Vi anbefaler saa bladet til alle deres velvilje og støtte, som vil være med at bygge op levende kristendom og alt det som er ædelt og godt i vort folk. Abonner paa bladet, anbefal det til andre og averter i det.»

Vi har ikke svært meget at lægge til eller at trække fra ovenstående.

Vi vil gjerne understreke Andreas Laviks uttalelse om, at «Dagen» ikke skal være noget partiblad. Hverken politisk, kirkelig eller kristelig skal bladet være organ for noget parti eller nogen organisation. Det skal staa helt frit –ubundet av partihensyn.

Paa den anden side vil vi gjerne uthæve at bladet allikevel skal indta et meget utpræget standpunkt og være forpligtet paa et meget bestemt program.

Vort blad skal ikke være noget partiblad. Men det skal være et kristelig dagblad. Det skal være ubundet av partihensyn. Men det skal ikke være ubundet av Guds ord. Vi tror at der er et fælles grundlag, hvorpaa alle virkelige kristne staar – uanset forskjellige meninger om enkelte spørsmål. Vi tror at dette fælleskristelige grundlag er git i Guds ord, som er det evig forpligtende «program» for kristnes liv og lære. Og vi tror at naar generalforsamlingen har valgt i «Dagen»s vedtægter at nævne den apostoliske bekjendelse som et kort og samlet uttrykk for Guds ords lære om de væsentlige kristelige sandheter –da er den rette grundtone anslaat.

Naturligvis er vi opmerksom paa at naar et kristelig grundsyn skal gjennemføres i livets mange forhold blir der meningsforskjel. Særlig vanskelig tør det være i sociale og kulturelle spørsmaal at hævde et standpunkt som stemmer med Kristi lære. Her vil da de specielle medarbeidere som er knyttet til bladet og bladets egen redaktion sætte sitt præg paa bladets holdning.

Men det er vort haap at det maa lykkes os i døgnets mange konflikter at hævde et saa centralt kristelig standpunkt at vort blad kan komme til i nogen grad at svare til sit navn.

Et dagblad med kristelig program er nyt her i landet. Vi maa arbeide med delvis uprøvede kræfter og har allerede faat merke vanskelighetene. Vor start er blit forsinket. Vort nuværende format er ikke bladets endelige. Vi har en helt tidsmæssig rotationspresse under bygning og først naar den er paa plass vil vi kunne præsentere os i et utstyr, som vi haaper helt skal tilfredsstile vore læsere.

Vi kan derfor kun gjenta, hvad allerede Andreas Lavik nævner, at vort foretagende trænger de kristnes overbærenhet og støtte hvis det skal naa frem.

«Dagen»s venne! Slaa en fast ring om bladet i bøn, i arbeide!

Saa skal vi nok komme igjennem.