Kvinners rolle i NLM
Del
Jeg er selv en NLM-kvinne, og kan ærlig talt si at jeg aldri noensinne har følt meg tilsidesatt eller begrenset i min tjeneste, på grunn av at jeg er kvinne.

Med ujevne mellomrom kommer det uttalelser om kvinners tjeneste/roller i NLM, nå sist var det tidligere NLM-rektor, Ketil Jensen, som uttalte at han hadde snudd i synet på tjenestedeling mellom menn og kvinner i organisasjonen ( Menns og kvinners tjeneste i NLM v/ Ketil Jensen). Som oftest når jeg (som kvinne) leser disse uttalelsene, blir jeg ikke direkte glad, men mer trist, for jeg undres ofte på hva som er grunnlaget for skepsisen til NLM’s praktisering av tjenestedeling hos disse som uttaler seg negativt om den.

Ofte får jeg en følelse av at det er samfunnets krav om likestilling på alle plan, som i hovedsak ligger bak slike uttalelser, og da reagerer jeg. Vi lever i en sekulær verden, der kvinners og menns roller flyter over i hverandre på de fleste områder, og der kvinner og menn har de samme rettigheter. Jeg må presisere at jeg er glad for at kvinner og menn har like rettigheter i landet vårt, men jeg har aldri vært i nærheten av å være feminist. Jeg ville nok av mange blitt omtalt som «gammeldags», i og med at jeg ikke har noen som helst problemer med å mene at kvinner og menn har ulike roller å fylle i et samfunn og i en familie. Det blir fort noe krampaktig over situasjonen, når det på død og liv ikke skal være noen forskjeller mellom kvinner og menn. Jeg mener Gud har skapt oss forskjellige, og det tror jeg det ligger en god og positiv tanke bak.

Hvordan blir det så om man drar med seg likestillingstanken inn i kristne sammenhenger, og en begynner å begrunne sine synspunkter ut fra de samme synspunkter som råder i samfunnet for øvrig? Hvordan skal man greie å begrunne bibelsk at det ikke finnes noen forskjell på kvinner og menn, når det gjelder å ha et overordnet ansvar for det læremessige i en kristen organisasjon, for å tekkes likestillingstanken også i NLM? De begrunnelsene jeg har lest og hørt til nå, har ut fra det jeg oppfatter vært usedvanlig tynne og ikke minst kreative. Jeg tenker ikke å gå inn på noe teologisk omkring kvinners og menns tjenester i kristne sammenhenger her, men ønsker å peke på at det aldri må være samfunnets likestillingskrav som ligger til grunn for en diskusjon om kvinners og menns tjeneste i NLM!

Jeg er selv en NLM-kvinne, og kan ærlig talt si at jeg aldri noensinne har følt meg tilsidesatt eller begrenset i min tjeneste, på grunn av at jeg er kvinne. Jeg har vært over snittet aktiv, tørr jeg påstå, og har vært med på mye i løpet av livet. Jeg har vitnet, forkynt, holdt andakter, ledet møter og arrangement, vært lovsangsleder, sittet i ulike styrer og utvalg, vært bymisjonsarbeider m.m., og når jeg har hatt noe på hjertet / noe jeg har følt behov for å uttale meg om, har jeg alltid blitt lyttet til og møtt med respekt. Blir jeg begrenset i mine nådegaver fordi det er noen få stillinger/roller jeg som kvinne ikke kan inneha, på grunn av tjenestedelingsprinsippet i NLM? Nei, absolutt ikke! Om jeg blir så opptatt av at jeg vil inneha visse roller og funksjoner, som er forbeholdt menn, at det begrenser mine nådegaver, da er det meg det er noe galt med, slik jeg ser det. Jeg ønsker å være opptatt av hva Gud kan bruke meg til i det daglige, i menigheten, i familien, blant venner, heller enn å være opptatt av de få rollene jeg ikke kan inneha. Er det viktig for meg og mitt gudsliv å ha tilgang til alle stillinger/roller i NLM? Nei, og blir det viktig, er jeg ikke skikket til å inneha slike stillinger heller, etter mitt syn. Det er heller ikke alle menn som er skikket til å inneha stillinger og roller som hyrder og lærere i vår organisasjon, bare fordi de er menn. Det å være mann, er ikke kvalifiserende nok, ut fra det Bibelen sier. Bibelen viser oss at det ligger et ekstra stort og alvorlig ansvar med slike stillinger og roller, og Gud stiller store krav til de som skal inneha disse. Dette er kanskje også noe vi burde tenke mer på?

Når det er sagt, skal jeg ikke påstå at den organiseringen NLM per dags dato har i forhold til hvor hyrde- og læreansvaret ligger, er den beste. Kanskje er det positivt at det tas en runde med refleksjon og analyse av dette, slik at dette forvaltes på beste måte for alle, men der Bibelen fortsatt er rettesnor og forankring i det vi gjør og står for. Kanskje hadde det vært lurt å nedsette en egen lærenemd i NLM, slik at Rådsmøtet og Hovedstyret ikke hadde den hyrde- og lærefunksjonen disse har i dag? Jeg har tiltro til at de som leder vår organisasjon i dag, kommer frem til gode og bibelske løsninger for fremtiden, også på dette området. Det viktige for meg, er at vi ikke må komme dit hen at vi organiserer bort hyrde- og læreansvaret til et minste felles multiplum, bare for å tekkes dagens likestillingskrav.