FORFATTER: Selvsagt har Gud br
...
FORFATTER: Selvsagt har Gud brukt mennesker og kontekst, men Gud selv er dypest sett forfatteren. Han taler på tvers av alle tider og ved Den hellige ånd til mitt og ditt hjerte, skriver Andreas Årikstad. Foto: Johannes Lavik
debatt
Bibelen er skrevet til deg
Del
Flere har den senere tiden skrevet om at Bibelen visstnok ikke skal være skrevet til oss, men først og fremst til andre folk som levde under andre kår og til andre tider.

Tanken er gjerne at Bibelen må leses kontekstuelt og at en rett frem lesning av for eksempel skapelsesberetningen derfor er en feillesning. Noen oppretter et ganske kunstig skille når de sier at Bibelen er skrevet «for oss» men ikke «til oss».

Noen eksempler:

Bjørn Are Davidsen, itro-artikkel: «Bibelen er ikke skrevet til deg» (2013): «Og så er det ikke slik at tekster skrevet til disiplene er skrevet direkte til deg. Vi kan lære av dem, la oss inspirere og formane, oppbygge og oppmuntre, men det er noe annet enn å ta dem som direktemeldinger på Facebook.»

Simeon Ottosen, itro-artikkel: «Å lese Bibelen i sin kontekst» (2018): «Likevel er det viktig å understreke at Bibelen faktisk ikke er en bok med visdomsord som er ment å tale rett inn i våre liv i 2018. Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss. Bibelen er nemlig skrevet inn i en helt bestemt kontekst. Den er full av ulike sjangre, og tar for seg alt fra Israelfolkets ørkenvandring til hva som skal skje de siste tider.»

Jon Romuld Håversen, Dagen 16/10 (2020): «Skapelsesberetningen er kommunikasjon til oss og er skrevet for oss. Men, den er ikke skrevet til oss, den er skrevet primært til Israelsfolket, og gjennom Israelsfolket til alle andre.»

Jeg synes det er trist å lese slike utsagn fordi jeg mener de er egnet til å hjelpe oss å holde Bibelen på en armlengdes avstand. Bibelen er nettopp skrevet til oss.

Selvsagt har Gud brukt mennesker og kontekst, men Gud selv er dypest sett forfatteren. Han taler på tvers av alle tider og ved Den hellige ånd til mitt og ditt hjerte.

Derfor skal vi nettopp lese Bibelen ikke bare kontekstuelt, men også som Guds ord til meg. Jeg mener et slikt syn på Bibelen er godt forankret i Bibelens selvforståelse.

2 Tim 3:16 slår fast: «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» Dette gjelder altså også det Bibelen sier om skapelsen.

Dersom skapelsesberetningen ikke skulle være skrevet til meg, hvem da? Ble den skrevet til Adam? Eller til Moses? Mer sannsynlig ble den skrevet av dem. Men hvem var den relevant for da, hvem var målgruppen, hvem var den til?

Til Israels folk 1500 BC? Hva med de som levde 1000 BC? Hva med Timoteus? Selvsagt ble den skrevet til oss alle! Den er Guds evige Ord om hvordan skapelsen fant sted.

Moses var en profet. I 1 Pet 1:10-12 leser vi om profetene: «Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd». Rom 15:4 følger opp: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir.»

Gjennom 1 Kor 10 kan vi lese om Israelsfolkets bedrifter under ørkenvandringen, ref. mosebøkene. Vers 11 fremholder: «Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til.»

For mange av de gammeltestamentlige skrifter sin del ble de altså ikke primært skrevet til samtiden, men til alt Guds folk til alle tider. I sin karakter er mye av Bibelen profetisk tale som gjelder oss som lever i endetiden i særdeleshet.

Slik er det også med skapelsesberetningen, for Gud er den «...som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier:

Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Jes 46:10. Om du nå fortsatt skulle mene at Ordet likevel ikke må leses som Guds ord til meg, så slår Paulus det fast en gang for alle nøyaktig hvordan vi skal ta imot det:

«Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» 1Tess 2:13

Bibelen, inkludert Det gamle testamente og i særdeleshet skapelsesberetningen, skal altså ikke tas imot som menneskeord, men som Guds ord til – til deg! - «for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» 2 Tim 3:17

Når vi leser om bibelske forbilders tilnærming til Ordet er det forholdsvis få som gir seg til å filosofere over sjangerspørsmål når Gud tiltaler dem. For dem var hovedsaken at det var Guds ord som lød og at Ånden virket i dem til å ta imot ordene nettopp slik. I stedet for å lure på om Gud talte til dem eller for dem, hadde de mer enn nok med å tro og adlyde det som faktisk ble sagt.

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!» Åp 2:29. «Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Joh 18:37

andreas årikstad,skaper,bibelen,skapelse,skapelsen,bjørn are davidsen,simeon ottosen,jon romuld håversen