KrFUs avtroppende leder Martin
...
KrFUs avtroppende leder Martine Tønnessen under KrFUs landsstyremøte i fjor. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Debatt
Forsvar friskolene, KrFU!
Del
Landsmøtet i KrFU får seg denne helgen forelagt et endringsforslag som vil rive bort grunnlaget for de kristne friskolene. Vi forventer at landsmøtet avviser forslaget.

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) er altså ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti (KrF) og samles til landsmøte på Gardermoen 18.-20. oktober.

På dagsordenen står blant annet "KrFUs Utdanningsmanifest 2019". I teksten slik den foreligger, heter det blant annet: "KrFU vil at friskulane må framleis sikrast retten til å tilsetje personale som står inne for den einskilde skulen sin eigenart".

Formuleringen er tjenlig og trenger ingen endring! Dette er en rettighet som følger av likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 9 om "lovlig forskjellsbehandling". Denne retten gjelder selvsagt ikke bare for friskoler.

I tillegg til "seksuell orientering" kan man - på gitte vilkår - legge vekt på blant annet "etnisitet" og "funksjonsnedsettelse", som ikke kan sies å være knyttet spesielt til klassisk kristendomsforståelse.

Et stort mindretall i KrFUs landsstyre ønsker å endre formuleringen i manifestet og vil heller ha følgende: "KrFU vil at friskulane ikkje skal kunne diskriminere søkarar ved utlysing av stillingar".

Det forslagsstillerne ikke synes å være klar over, er for det første at de her altså går inn for å endre noe som er vedtatt i gjeldende lovverk. Dernest, og enda viktigere, vil det være slik at dersom en slik endring skulle bli vedtatt og til slutt også gi seg utslag i en endret lov, vil man rive vekk grunnlaget for kristne friskoler.

I forskrift til friskoleloven heter det at "skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn (…), må synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag." Dersom man da ikke skal kunne ansette personale som følger opp dette i skolens virksomhet, faller jo poenget med et slikt verdigrunnlag bort.

At man skal leve som man lærer synes å være et anerkjent prinsipp som også må gjelde for kristne friskoler. Det har da også Stortinget sørget for da paragraf 9 i likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt. At landsstyremedlemmer i nettopp KrFU skulle ha et ønske om å endre dette, framstår som gåtefullt. Noen ville kanskje sagt at det er av sine egne man skal ha det.

Petter Olsen, ansvarlig redaktør for Sambåndet

Teksten er også publisert som nettleder på sambåndet.no 17.10.19