LANDSMØTE: Bildet er fra KrFU sitt landsmøte i helgen der partiet støttet KrFU Rogaland sitt forslag om å sikre fosterets rettsvern. Foto: Håvard Lied

Gledelig abortvedtak

tirsdag 25. september 2018

Lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.

Det vakte berettiget oppsikt da Kristelig Folkepartis Ungdom i 2016 vedtok at den gravide kvinnen skulle ha siste ord i spørsmålet om abort. Formuleringen var til forveksling lik den man tradisjonelt har funnet blant tilhengere av selvbestemt abort.

Kristelig Folkeparti har gjennom hele partiets historie hatt både tillitsvalgte og velgere med ulikt ståsted langs høyde/venstre-aksen i politikken. Det er den kristne verdiforankringen som mer enn noe annet har bundet partiet sammen. I vårt sekulariserte samfunn går konfliktlinjene mer på kryss og tvers enn før. Og den kirkelige stemmen lyder langt mindre samstemt enn før. Også i abortspørsmålet.

Derfor kan det være fristende både for ungdomspartiet og for moderpartiet å tone ned motstanden mot abortloven. Abortloven står tilsynelatende minst like sterkt som Grunnloven her i landet. Det ble blant annet tydelig illustrert da striden om reservasjonsmulighet for fastleger ble tolket som en abort-omkamp, og førte til massemobilisering til 8. mars-toget i 2014.

Ethvert politisk parti er i kontinuerlig utvikling. Det gjelder også for Kristelig Folkeparti. Men et parti med håp om en langvarig tilværelse må også ha noen fundamentale verdier som står ved lag, også når de er kontroversielle. For Kristelig Folkeparti må kampen for livet være en slik fundamental verdi.

Vi smykker oss med et verdigrunnlag tuftet på vår «kristne og humanistiske arv» her i landet. Det står i Grunnloven. Den gjeldende abortloven er i dyp konflikt med dette verdigrunnlaget. Det å forstå livet som en Guds gave som det ikke er opp til oss å håndtere etter egne ønsker er noe av det aller mest grunnlegende vi kan utlede fra vår kristne arv. Derfor skulle det være maktpåliggende for et parti med ordet «kristelig» i navnet å stå fast ved et kristent syn på menneskeverdet.

Idet vi påtar oss ansvaret for selv å avgjøre hvem som skal leve og hvem som skal dø, har enhver av oss også blitt utsatt for risiko. Vi har satt oss selv i Guds sted og gjort oss til herre over liv og død på en måte som bryter med den arven vi hevder å ha med oss.

Derfor er det så gledelig at KrFUs landsmøte støttet forslaget fra fylkeslaget i Rogaland om å erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer fosteret rettsvern. De siste månedenes debatt om utvidelse av abortgrensen har ytterligere illustrert hvilke groteske utslag det kan få når mennesker gjør seg selv til livets herre.

I praktisk politikk er det naturlig at man søker gjennomslag der det er å finne. Ikke desto mindre påhviler det alle folkevalgte å tenke lenger enn til neste avstemning. Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag. Det er dårlig signal til fremtidens KrF-politikere at løsningen skulle være å gi opp partiets aller viktigste sak. Derfor håper vi Kristelig Folkepartis Ungdom kan utfordre moderpartiet til økt frimodighet på verdigrunnlagets vegne. Vi tror et KrF med forankret selvtillit også har bedre muligheter blant velgerne.