Vi frykter demens, men tør ikke snakke om det
Del
Nest etter kreft er de­mens den syk­dom­men folk i Norge er mest redde for. An­tall de­mens­pa­si­en­ter vil tro­lig dob­les fra i dag til 2040, og svært mange synes det er et vans­ke­lig tema å ta opp.

Ons­dag lan­ser­te Helse­di­rek­to­ra­tet en na­sjo­nal in­for­ma­sjons­kam­pan­je om de­mens , in­klu­dert en un­der­sø­kel­se fra Opi­nion Per­du­co som kart­leg­ger hold­nin­ger og ut­bre­del­se. Der fram­går det at 77 pro­sent av de spur­te mener at det er for lite åpen­het om de­mens, og 74 pro­sent mener det er vans­ke­lig å snak­ke om de­mens­sym­pto­mer med den det gjel­der.

En ho­ved­år­sak er at det er knyt­tet mye skam til de­mens, til tross for at det ram­mer over 70.000 per­soner i Norge i dag.

- Vi øns­ker at flere skal ta sam­ta­len om de­mens, slik at hjel­pen kan komme ras­ke­re i gang, sier helse­di­rek­tør Bjørn Guld­vog.

Helse­di­rek­to­ra­tets kam­pan­je har som mål å fjer­ne ta­bu­er, slik at folk kan få in­for­ma­sjon og hjelp. Til tross for at nes­ten halv­par­ten av oss kjen­ner noen i fa­mi­li­en med de­mens er det svært få som kjen­ner til kom­mune­helse­tje­nes­tens til­bud til de­mens­syke og deres på­rø­ren­de.

Kunn­skaps­ni­vå­et el­lers er også la­bert. Hver fjer­de spur­te tror feil­ak­tig at en tid­lig dia­gno­se kan gi be­hand­ling som stan­ser de­mens, mens én av åtte feil­ak­tig tror at man kan få medi­si­ner som hel­bre­der syk­dom­men.

Sam­ti­dig er 45 pro­sent ikke klar over at ut­vik­ling av de­mens kan fore­byg­ges ved et sunt kost­hold og fy­sisk ak­ti­vi­tet. (©NTB)