Kong Harald besøkte yanomami-i
...
Kong Harald besøkte yanomami-indianernes leder, Daví Kopenawa, og hans landsby Demini i Brasils regnskog mot grensen til Venezuela. (Foto: Regnskogfondet / Det Kongelige Slott / NTB scanpix)
Var jungelens konge i fire døgn
Del
Dypt inne i Ama­zo­nas har kong Ha­rald (76) i fire døgn levd med ur­be­folk­nin­gen og i pakt med na­tu­ren. Den even­tyr­li­ge rei­sen har vært kon­gens drøm.

Fra 22. til 25. april sjek­ket kong Ha­rald ut fra det mo­der­ne liv med ru­ti­ner, klok­ker og stramt pro­gram.

Hos ya­nomami-in­dia­ner­ne i lands­byen De­mi­ni i Bra­sil sov han i en enkel henge­køye side om side med 120 med­lem­mer av stam­men. Han spis­te tra­di­sjo­nell mat og lærte hvor­dan in­dia­ner­ne lever og over­le­ver i regn­sko­gen. Han har fått et unikt inn­blikk i kul­tu­ren og leve­set­tet:

- Jeg syns det har vært en fan­tas­tisk tur. Helt utro­lig bra, sier kong Ha­rald .

Be­sø­ket kom i stand etter en in­vi­ta­sjon fra den nors­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Regn­skog­fon­det .

- Dette er en gam­mel drøm jeg har hatt helt siden mine dager i Ver­dens na­tur­fond . Nå bød an­led­nin­gen seg. Så da slo jeg til, sier kon­gen.

Ene­stå­en­de

Med på turen var dag­lig leder i Regn­skog­fon­det, Dag Ha­rei­de:

- Vi syns det var stort at kon­gen prio­ri­ter­te og øns­ket så sterkt å gjen­nom­føre denne rei­sen. Han øns­ket å opp­le­ve hvor­dan in­dia­ner­ne tar vare på regn­sko­gen og hvor­dan vår støt­te kan hjel­pe. Han ville ha den ekte opp­le­vel­sen, uten det faste føl­get. Han hadde bare med det ab­so­lutt mest nød­ven­di­ge, sier han til NTB.

Når myn­dig­hets­per­soner be­sø­ker regn­skog­in­dia­ner­ne er det ikke selv­sagt at de over­nat­ter, og i hvert fall ikke flere net­ter.

- Fire døgn er en god stund. Kon­gen ville ha tid til å ta inn over seg alle inn­tryk­ke­ne i fred og ro og ta del i dag­lig­li­vet. Han opp­lev­de livet deres som har­mo­nisk.

En tolk hjalp kon­gen å prate med ya­nomami­in­dia­ner­nes leder, Davi Kope­na­wa, og fol­ket hans. Selv hadde ma­jes­te­ten tatt med seg et eget fa­mi­lie­al­bum, og små og store stim­let sam­men da han viste bil­der. Mon tro om ikke det samme skjer når kon­gen re­tur­ne­rer til Norge med bil­der og his­to­ri­er fra sin egen tur.

Vant sei­las

Selv om livet i Ama­zo­nas be­skri­ves som har­mo­nisk, er det ikke en tur for folk flest, og Ha­rei­de var im­po­nert over kon­gens po­si­ti­ve inn­stil­ling:

- Det er ikke ak­ku­rat noen sy­dent­ur å reise til regn­sko­gen og leve slik. De lever i pakt med na­tu­ren, av og med det de fin­ner i sin nær­het. Det er svært varmt og fuk­tig, ingen udelt be­ha­ge­lig opp­le­vel­se. Men kon­gen til­pas­set seg in­dia­ner­nes liv og sa han syns det var ut­mer­ket å sove i henge­køye, som var helt nytt for ham.

- Ble han sli­ten?

- For å si det sånn: Han reis­te rett vi­de­re til re­gat­ta, og vant den førs­te sei­la­sen. Så turen i for­kant må jo hel­ler ha fun­gert som god opp­lad­ning, sier Ha­rei­de.

Det var kjent at kon­gen og mann­ska­pet hans skul­le delta i re­gat­ta­en i Anti­gua i slut­ten av april, men opp­lad­nings­rei­sen til regn­sko­gen var en godt be­vart hem­me­lig­het.

Lok­ket dy­re­ne

Et av min­ne­ne både kong Ha­rald og Ha­rei­de trek­ker fram er en tur i jun­ge­len med stam­mens tre beste je­ge­re.

- Det var helt fa­sci­ne­ren­de å høre dem etter­lig­ne alle dy­re­ne som fin­nes der for å lokke dem til seg, alt fra ja­gu­ar til ape­katt og pa­pe­gøye, sier kon­gen.

Han er selv er­fa­ren jeger og kjen­ner til knep for blant annet å lokke til seg elg.

- Hvor­dan ble kon­gen mot­tatt?

- Ya­nomami­e­ne var stol­te og glade over å kunne ønske en norsk konge vel­kom­men. Det er førs­te gang et stats­over­hode be­sø­ker ya­nomami-ter­ri­to­ri­et. De var litt for­sik­ti­ge i be­gyn­nel­sen, men tonen ble raskt av­slap­pet, sier Ha­rei­de.

Da kong Ha­rald skul­le ta far­vel ble han de­ko­rert med ara­pa­pe­gøye­fjær rundt skul­de­ren. Dette er en sær­skilt æres­be­vis­ning. Kon­gen er selv vant til å dele ut og motta or­dens­bånd og æres­be­vis­nin­ger, men denne stil­ler nok i en klas­se for seg.

Tra­gisk his­to­rie

Ur­be­folk­nin­gen i regn­sko­gen har en trist his­to­rie i møte med den kom­mer­si­el­le ver­den. Kon­gen fikk høre om over­gre­pe­ne ya­nomami­e­ne er blitt ut­satt for i åre­nes løp. På slut­ten av 80-tal­let ble om­rå­det deres in­va­dert av flere tusen gull­gra­ve­re, og i løpet av to år døde 15 pro­sent av be­folk­nin­gen av syk­dom­mer og vold.

- I dag har de rett til sitt eget land og har fått helse­stell og vak­si­ner og ut­dan­ning, sier Ha­rei­de.

Regn­skog­fon­dets mange­åri­ge støt­te til ya­nomami­e­ne har blant annet gått til ut­dan­ning og bi­stand til in­dia­ner­nes egen or­ga­ni­sa­sjon, Hu­t­u­ka­ra. I ar­bei­det for å be­va­re regn­sko­gen i ver­den har ur­be­folk­nin­gen vist seg å være en av de vik­tigs­te fak­to­re­ne.