Stortingsvalget fra A til Å
Del
Dersom det er noe du lurer på før du tar turen til stemmelokalet, kan det hende at denne artikkelen gir deg svar på en del spørsmål og kanskje også svar på en del spørsmål du ikke visste at du hadde.

Al­ko­hol­sal­get er stengt på valg­da­gen. Det gjel­der både Vin­mono­po­let og bu­tik­ker. Dette er ned­felt i al­ko­hol­lo­ven, ikke i valg­lo­ven. For­bu­det er opp­rett­holdt for å «sikre ver­dig­het rundt valg­hand­lin­gen». Høyre ved­tok på vår­ens lands­møte å til­la­te salg av al­ko­hol på valg­da­gen.

Be­folk­nings­ut­vik­lin­gen blir brukt som jus­te­rings­grunn­lag for for­de­lin­gen av stor­tings­man­da­ter mel­lom fyl­ke­ne. Det skal i følge loven gjø­res ved annet hvert stor­tings­valg. Det betyr at folke­tal­let 1. ja­nu­ar i 2012 er lagt til grunn for jus­te­rin­gen som skal gjel­de i 2013 og 2017. 

CI­VI­TA - den li­be­ra­le tanke­smia under le­del­se av Kris­tin Cle­met, har også dette året vært trav­le med å ar­ran­ge­re fro­kost­mø­ter med valg­tema. Siv Jen­sen og Erna Sol­berg har vært gjest hver sin gang. Årets valg­vin­ner samt dan­nel­sen av Lyng-re­gje­rin­gen har også stått på fro­kos­ta­gen­da­en.

De­par­te­men­tets valg­data­base for­mid­ler re­sul­ta­ter til media fort­lø­pen­de. NRK, TV2, NTB, Ame­dia, Af­ten­pos­ten og Dag­bla­det har av­ta­le med de­par­te­men­tet om til­gang til data­ba­sen fra kl. 19.30, men det er for­budt å of­fent­lig­gjø­re valg­re­sul­ta­ter før kl. 21. 

Elek­tro­nisk for­hånds­stem­ming prø­ves i 12 for­søks­kom­mu­ner ved dette val­get. Det er dere som bor i Bodø, Bre­man­ger, Fred­rik­stad, Ham­mer­fest, Lar­vik, Man­dal, Radøy, Re, Sand­nes, Tyn­set, Vefsn og Åle­sund som får prøve ny­skap­nin­gen.

For­hånds­stem­ming har vært mulig i tids­rom­met 12. au­gust til og med fre­dag 6. sep­tem­ber. I år har man også prøvd et nytt til­bud med Tid­lig­stemme­giv­ning fra 1. juli til 9. au­gust. To­talt 14.604 vel­ge­re be­nyt­tet seg av den mu­lig­he­ten. 

Gjen­nom­fø­rin­gen av val­get i kom­mu­ne­ne skal kon­trol­lers av det en­kel­te fyl­kes­valg­sty­ret. De kan om­gjø­re ved­tak om god­kjen­ning/for­kas­ting av stemme­giv­nin­ger og stemme­sed­ler, og rette feil det er mulig å rette.

Hvem som skal få stem­me ved Stor­tings­val­get er fast­lagt i valg­lo­ven. For å kunne stem­me må du ha fylt 18 år se­nest 31.12.13, være norsk stats­bor­ger og st�� i mann­tal­let. I år er det 3,6 mil­lio­ner av oss som har stemme­rett.

Ingen kan i ut­gangs­punk­tet nekte å stil­le til valg. Alle som har stemme­rett ved et valg er også valg­ba­re og for­plik­tet til å ta i mot valg.  Det fin­nes noen få unn­tak og mu­lig­he­ter til å søke om fri­tak.

Jens Stol­ten­berg for­svin­ner ikke ut av po­li­tik­ken der­som han skul­le miste stats­mi­nis­ter­job­ben på man­dag. Han er første­kan­di­dat på lis­ten til Ar­bei­der­par­ti­et i Oslo og der­med sik­ret plass på Stor­tin­get de neste fire årene.

Kon­vo­lut­ter er blitt av­leggs ved årets valg. Fra nå av skal vi bare bret­te stemme­sed­de­len rik­tig vei, få den stemp­let av en funk­sjo­nær og så selv sørge for en­de­lig trans­port til valg­ur­nen. Enes­te unn­tak er om du for­hånds­stem­mer et annet sted enn i hjem­kom­mu­nen. Da skal fort­satt kon­vo­lut­ten bru­kes.

Liste­for­sla­ge­ne til årets valg måtte være kom­met frem til fyl­kes­kom­mu­nen innen ut­gan­gen av 2. april 2013. I år har myn­dig­he­te­ne god­kjent 291 liste­for­slag.

Man­dat­for­de­lin­gen blir end­ret ved årets Stor­tings­valg. Akers­hus, Horda­land og Ro­ga­land får ett man­dat mer enn i dag, mens Oslo vil få to man­da­ter mer. Fyl­ke­ne som mis­ter et man­dat er Hed­mark, Nord­land, Nord-Trøn­de­lag, Sogn og Fjor­da­ne og Troms. Der­som man skul­le brukt en ren, geo­gra­fisk for­de­ling av man­da­te­ne, skul­le Finn­mark hatt to man­da­ter mot da­gens fire.

Nord­menn bo­satt i ut­lan­det har stemme­rett der­som de noen gang har vært inn­ført i nors­ke folke­re­gis­ter som bo­satt i Norge. men har de ikke stemt ennå, er valg­to­get gått. Reg­le­ne sier at uten­riks, og på Sval­bard og Jan Mayen, kan vel­ger­ne for­hånds­stem­me fra 1. juli til og med nest siste fre­dag før valg­da­gen, dvs. 30. au­gust.

Opp­gjør for val­get fore­tas av fyl­kes­valg­sty­ret. De skal gjøre en­de­lig ved­tak om hvil­ke parti som skal ha fyl­kets man­da­ter og hvil­ke kan­di­da­ter som skal ha disse man­da­te­ne. Frist for klage på valg­opp­gjør er syv dager etter ved­tak.

Pos­ten var tid­li­ge­re an­svar­lig for å av­vik­le og ta imot stem­mer ved for­hånds­stem­ming. Det er en ord­ning som har for­svun­net like fort som post­kon­to­re­ne.

Qui­jo­te , med for­nav­net Don, er ikke opp­ført på noen av lis­te­ne ved høs­ten valg. Men han kjem­pet som kjent for­gje­ves mot vind­møl­le­ne. Slik kan det mu­li­gens også opp­le­ves for små­par­ti­er som ved valg etter valg må se på sperre­gren­sen neden­fra.

Ret­ting på stemme­sed­le­ne er til­latt. Det kan gjø­res enten ved å om­num­me­re­re kan­di­da­te­ne eller ved å stry­ke kan­di­da­ter. Valg­ord­nin­gen er ut­for­met slik at for at en end­ring skal ha be­tyd­ning, må minst 50 pro­sent gjøre ret­tin­gen. Det har aldri skjedd i prak­sis.

Stemme­kret­se­ne ved årets valg tel­ler omlag 3.000. 30.000 valg­funk­sjo­næ­rer skal være i sving for å sørge for at val­get gjen­nom­fø­res på rett måte. Det har vært holdt 38 opp­læ­rings­kon­fe­ran­ser rundt i lan­det i løpet av våren.

To­da­gersvalg er en tra­di­sjon i mange kom­mu­ner. Ved årets valg har 206 kom­mu­ner også åpne valg­lo­ka­ler søn­dag 8. sep­tem­ber.

Ut­jev­nings­man­da­ter ble inn­ført førs­te gang ved val­get i 1989. Da var det åtte eks­tra man­da­ter til for­de­ling mel­lom de par­ti­ene som kom over sperre­gren­sen på fire pro­sent, og som ble un­der­re­pre­sen­tert i for­hold til sitt stemme­tall på lands­ba­sis. I år skal det for­de­les 19 ut­jev­nings­man­da­ter, et fra hvert fylke.

Valg­ad­mi­ni­stra­sjons­sys­te­met EVA tas i bruk av alle kom­mu­ne­ne og fyl­kes­kom­mu­ne­ne ved årets valg. Det er et elek­tro­nisk sys­tem som også ble brukt av 10 for­søks­kom­mu­ner i 2011.

World Wide Web , også kjent som In­ter­nett, får en sta­dig vik­ti­ge­re rolle i valg­kam­pen. Dette året har både po­li­ti­ke­re og or­ga­ni­sa­sjo­ner brukt so­sia­le nett­ste­der som Face­bo­ok og Twit­ter for å få fram sitt bud­skap.

X-it kan bli re­sul­ta­tet for det rødgrøn­ne re­gje­rings­sam­ar­bei­det etter man­da­gens valg.

Yt­ters­te venst­re, Rød Valg­al­li­an­se, har en gang vært re­pre­sen­tert på Stor­tin­get på et dis­trikts­man­dat fra Oslo. Er­ling Folk­vord talte re­vo­lu­sjo­nens sak i årene 1993 - 1997. I år går par­ti­et til valg under nav­net Rødt og håper igjen å få en en­manns­grup­pe i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

ZERO - er en uav­hen­gig, ide­ell miljø­stif­tel­se som job­ber for å be­gren­se de men­neske­skap­te klima­end­rin­ge­ne og for å møte ver­dens vok­sen­de energi­et­ter­spør­sel uten å skade mil­jø­et. I årets valg­kamp har de ut­ford­ret po­li­ti­ker­ne på klima­venn­lig næ­rings­po­li­tikk.

Ær­fugl­jakt har ikke vært tema i denne valg­kam­pen. Det er sik­kert ikke så mange som sav­ner det hel­ler, men for kyst­be­folk­nin­gen i Vest­fold er det et tema som en­ga­sje­rer.

Øvers­te kon­troll­myn­dig­het i for­bin­del­se med val­get er Riks­valg­sty­ret. Det skal kåre ut­jev­nings­man­da­ter 26. sep­tem­ber og skal også skri­ve ut full­mak­ter til valg­te re­pre­sen­tan­ter som så over­brin­ges Stor­tin­get.

Åp­nings­ti­de­ne i valg­lo­ka­le­ne er det kom­mu­ne­ne selv som be­stem­mer. Men valg­lo­ven sier li­ke­vel at ingen valg­lo­ka­ler skal være åpne etter klok­ken 21.00.