MOT MOBBING: Statsminister Ern
...
MOT MOBBING: Statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen i Stortinget under debatten om regjeringens tiltredelseserklæring onsdag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)
Statsministeren vil bekjempe mobbing
Del
Erna Solberg (H) lover å kjempe mot mobbing i skolen. - Barn må lære empati og god oppførsel.

Ons­dag for­mid­dag åpnet stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg dag to av de­bat­ten i Stor­tin­get om tron­ta­len og re­gje­rings­er­klæ­rin­gen.

I et opp­følg­nings­spørs­mål spur­te KrF -po­li­ti­ker Hans Olav Syv­er­sen om hen­nes per­son­li­ge mo­ti­va­sjon og driv­kraft som stats­mi­nis­ter.

- Hele mitt po­li­tis­ke liv har jeg vært opp­tatt av at kunn­skap er den vik­tigs­te måten å løfte en­kelt­men­nes­ket på. Ut­dan­ning er vår beste so­sial­po­li­tikk, vår beste kunn­skaps-, mil­jø- og næ­rings­po­li­tikk, svar­te Sol­berg.

- Vik­tig med trygg barn­dom

Hun trakk også fram det å skape mu­lig­he­ter for at folk som fal­ler uten­for det «strøm­linje­for­me­de» sam­fun­net, til ut­dan­ning og ar­beid, er en av hen­nes store mo­ti­va­sjo­ner.

Syv­er­sen ut­ford­ret da stats­mi­nis­te­ren til å «per­son­lig sette kraf­tig na­sjo­nalt fokus» på kam­pen mot mob­bing av barn i sko­len og di­gi­ta­le medi­er.

- Vil du gjøre det, spur­te KrFs par­la­men­ta­ris­ke nest­le­der.

- Det enkle sva­ret er å si ja. Å gi barn en trygg barn­dom og opp­vekst er det vik­tigs­te fore­byg­gen­de til­tak vi har på alle felt, sa Sol­berg.

- Mob­bing gir arr for livet

Hun på­pek­te at lære­lys­ten ikke blir sær­lig stor når barn sit­ter med klump i magen i frykt for skole­vei­en eller hva som skjer i fri­mi­nut­tet.

- Det gir arr for res­ten av livet. Vi må lære alle barn best mulig opp­før­sel. De må lære em­pa­ti og vi må an­svar­lig­gjø­re for­eld­re og sørge for at skole­sam­fun­net slår ned på det, sa stats­mi­nis­te­ren om mob­bing.

DAGEN