Snowden setter Obama i pinlig klemme
Del
Den spion­sik­te­de av­hop­pe­ren Ed­ward Snow­den er blitt en flau af­fæ­re for USAs pre­si­dent, både ute og hjem­me. Og jo mer opp­merk­som­het saken får, desto pin­li­ge­re blir det.

Ikke bare har Snow­den-sa­ken po­ten­si­al til å skade USAs for­hold til Kina og Russ­land. Den er også i ferd med å bli parti­po­li­tikk på hjemme­bane, der pres­set mot pre­si­dent Ba­rack Obama øker.

- Det hele er svært pin­lig, sier And­rew Kuchins ved Cen­ter for Stra­te­gic and In­ter­na­tio­nal Stu­dies i Wash­ing­ton. Han mener Oba­ma-ad­mi­ni­stra­sjo­nen mang­ler mid­ler til å løse si­tua­sjo­nen. Si­tua­sjo­nen er svært de­li­kat, ikke minst fordi det er svært liten sjan­se for at USA vil lyk­kes med å få Snow­den ut­le­vert.

Pre­sti­sje­ne­der­lag?

Der­med lig­ger det an til et pre­sti­sje­ne­der­lag for Obama på hjemme­bane, noe Re­pub­li­ka­ner­ne al­le­re­de har visst å ut­nyt­te. De mener han er en «ube­slutt­som ama­tør» som ikke grei­er å unngå å bli truk­ket inn i et makt­po­li­tisk spill.

- Jeg er en som liker pre­si­den­ten, men de vet at han er svak, sier den re­pub­li­kans­ke se­na­to­ren Orrin Hatch, som tror Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Putin gle­der seg over dette spil­let med sin ame­ri­kans­ke kol­le­ga.

Også John Mc­Cain, den tid­li­ge­re pre­si­dent­kan­di­da­ten, kal­ler Obama svak og ber Det hvite hus re­vur­de­re Russ­land-po­li­tik­ken sin.

Ons­dag be­fant Snow­den seg fort­satt i Mosk­va, etter å ha reist fra Hong­kong i hel­gen. Det har ført til en vok­sen­de mis­tan­ke i USA om at rus­ser­ne for­sø­ker å få den 30 år gamle IT-eks­per­ten til å av­slø­re mest mulig om virk­som­he­ten til den ame­ri­kans­ke etter­ret­nings­or­ga­ni­sa­sjo­nen NSA før de lar ham dra vi­de­re.

Tren­ger god tone

Snow­dens av­slø­rin­ger av USAs nett- og te­le­fon­over­vå­king kom­mer på et spe­si­elt dår­lig tids­punkt for Obama, etter­som han den siste tiden har in­ves­tert mye i å bygge opp et godt for­hold til både Putin og Kinas pre­si­dent Xi Jin­ping .

Obama er helt av­hen­gig av å ha en god tone med de to stor­mak­te­ne for å lyk­kes med noen av sine høy­est prio­ri­ter­te saker i sin siste pre­si­dent­pe­rio­de. Det gjel­der ikke minst stri­den med Nord-Ko­rea, kri­gen i Syria, Irans atom­pro­gram og Oba­mas ønske om at USA og Russ­land sam­ar­bei­der om kjerne­fy­sisk ned­rust­ning.

For Obama hand­ler der­for saken ikke bare om å vise styr­ke på hjemme­bane. Han må også for­sø­ke å be­gren­se ska­de­ne som saken kan på­fø­re USAs for­hold til Russ­land og Kina.

Over­tale

Uten­riks­de­par­te­men­tet opp­lys­te tirs­dag at de har opp­nevnt vise­uten­riks­mi­nis­ter Bill Burns, en tid­li­ge­re Mosk­va-am­bas­sa­dør med et om­fat­ten­de kon­takt­nett, til job­ben med å over­tale rus­ser­ne til å ut­le­ve­re Snow­den.

Både Det hvite hus, uten­riks­de­par­te­men­tet, jus­tis­de­par­te­men­tet og FBI gjør alt de kan, po­li­tisk og ju­ri­disk, for å få tak i Snow­den. Men det enes­te de opp­når med an­stren­gel­se­ne, er å syn­lig­gjø­re gren­se­ne for ame­ri­kansk makt.

Putin gjor­de det klart tirs­dag at Russ­land ikke har noen grunn til å på­gri­pe Snow­den, siden USA og Russ­land ikke har noen ut­le­ve­rings­av­ta­le. Han sier at Snow­den be­fin­ner seg i tran­sitt­hal­len på fly­plas­sen, og der­for ikke tren­ger visum og kan reise hvor han vil.

Ukla­re pla­ner

Snow­den var ikke med flyet til Cuba man­dag, slik alle ven­tet, og det er helt uklart hva han har for pla­ner.

Jour­na­lis­ter på fly­plas­sen i Mosk­va har ikke sett ham, ver­ken i tran­sitt­hal­len eller på vei ut, og ho­tel­le­ne i tran­sit­t­om­rå­det sier han ikke har book­et rom, selv om han snart har vært tre dager på fly­plas­sen.

Fort­satt vir­ker det mest sann­syn­lig at han set­ter kur­sen for Ecua­dor , som han har søkt asyl hos, men også Ve­ne­zu­e­la sier de vil vur­de­re å gi ham asyl om han ber om det.

samfunn,bill burns,kjernefysisk nedrustning,stormakter,telefonovervåking,nettovervåking,etterretningsorganisasjon,it-ekspert,orrin hatch,obama-administrasjonen,center for strategic and international studies,andrew kuchins,barack obama,usa,utenriksdepartementet,politikk,utenriks,syria,spionsiktet,snowden,spion,ecuador,edward snowden,nsa,hongkong,hjemmebane,john mccain,utlevert,juridisk,amerikansk,partipolitikk,etterretning,politisk,fbi,vladimir putin,justisdepartementet,cuba,xi jinping,makt,venezuela,moskva,det hvite hus,russland,washington,atomprogram,nord-korea,iran,kina,president