Opposisjonen i Syria ber om snarlig angrep
Del
Den sy­ris­ke op­po­si­sjons­koa­li­sjo­nen ber vest­mak­te­ne an­gri­pe As­sad-re­gi­met så fort som mulig, og sier den vil støt­te an­gre­pet po­li­tisk og mi­li­tært.

Pre­si­den­ten i Sy­rias na­sjo­nal­koa­li­sjon, Ahmed Jarba, sier til den frans­ke avi­sen Le Pa­ri­si­en at han håper et an­grep vil komme i umid­del­bar fram­tid. Han tar sam­ti­dig til orde for at pre­si­dent Bashar al-As­sad blir stil for ret­ten i Den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len (ICC) i Haag.

- As­sads re­gi­me har full støt­te fra Russ­land, Hiz­bol­lah og Iran. Vi har in­gen­ting. Våre al­li­er­te har ikke gitt oss noe av det vi har bedt om. Vi tren­ger reell støt­te, sier Jarba.

- Der­som vest­li­ge sta­ter, som frem­mer de­mo­kra­ti og hu­ma­nis­tis­ke ver­di­er, for­blir stil­le, så vil Assad kon­klu­de­re med at det ikke er noe som hind­rer ham i å fort­set­te med sine for­bry­tel­ser. Vårt folk står i fare for å bli ut­ryd­det, sier den sy­ris­ke op­po­si­sjons­le­de­ren.

USA vur­de­rer en mi­li­tær in­ter­ven­sjon mot Syria som svar på det som tro­lig var et gass­an­grep i Da­mas­kus for­ri­ge uke, og som krev­de flere hund­re men­neske­liv.

Men et even­tu­elt an­grep kom­mer neppe før FNs vå­pen­in­spek­tø­rer er fer­di­ge med å un­der­sø­ke hvor­vidt det ble brukt kje­mis­ke våpen i an­gre­pet og har kom­met seg ut av Syria.

(©NTB)