LO vil stenge grensen for kroater
Del
Når Kroa­tia blir EU-med­lem fra 1. juli, øns­ker LO en over­gangs­ord­ning som skal gjel­de i sju år.

LO ber re­gje­rin­gen be­gren­se inn­vand­ring fra EUs nye med­lems­land. Når Kroa­tia blir EU-med­lem fra 1. juli, øns­ker LO en over­gangs­ord­ning som skal gjel­de i sju år.

År­sa­ken til LOs mot­stand er at inn­vand­ring fra lav­kost­land pres­ser norsk ar­beids­liv, skri­ver Vårt Land.

Det er er­fa­rin­ge­ne fra inn­lem­mel­sen av ti øst­euro­pe­is­ke land i 2004 og 2007 som har gjort LO skep­tis­ke. Nor­ges til­knyt­ning til EU via EØS-av­ta­len gir fri flyt av ar­beids­kraft også inn til Norge.

Over­gangs­ord­nin­gen som LO i et brev til den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen i for­bin­del­se med et hø­rings­ut­kast øns­ker inn­ført, vil føre til at Norge i inn­til sju år kan sten­ge gren­se­ne for kroa­ter. De vil der­med ikke få de samme mu­lig­he­te­ne som andre EU-bor­ge­re.

- Vi ber om en over­gangs­ord­ning for å ha kon­troll. Ar­beids­ta­ker­ne skal komme hit under skik­ke­li­ge lønns- og ar­beids­vil­kår, og ikke ri­si­ke­re å bli ut­satt for so­si­al dum­ping, sier Tor-Arne Sol­bak­ken, nest­le­der i LO.

Han får ingen støt­te fra ar­beids­gi­ver­hold. I hø­rin­gen har både NHO og Virke ar­gu­men­tert med at en over­gangs­ord­ning bare vil føre til en økt pa­pir­møl­le. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne viser også til at er­fa­rin­ge­ne fra EU-ut­vi­del­sen i 2004 viser at slike ord­nin­ger ikke fører til noen be­grens­ning i ar­beids­inn­vand­ring.