NIDAROSDOMEN: Utenriksminister
...
NIDAROSDOMEN: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (th) i samtale med stortingsprest Per Arne Dahl under "Tro håp og kjærlighet" arangementet fra Olavsfestdagene 2010. Foto: Ned Alley / NTB Scanpix
Jonas Gahr Støre om tro
Del
Den påtroppende lederen i Arbeiderpartiet snakker gjerne offentlig om sin tro.

Jonas Gahr Støre har ved en rekke an­led­nin­ger vært åpen om den krist­ne tros­di­men­sjo­nen i livet sitt. Det kan­skje mest di­rek­te møtet med den tro­en­de po­li­ti­ke­ren Støre fikk Norge under Olavs­fes­t­da­ge­ne i Trond­heim i juli 2010.

Pi­le­gim

Da hadde da­væ­ren­de uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre nett­opp gått siste del av siste del av pi­le­grims­le­den til Trond­heim med blant annet kron­prins­pa­ret. Sam­men med et pub­li­kum på tusen per­soner var de kon­ge­li­ge også til stede i Ni­daros­do­men da Støre stil­te der til sam­ta­le om tro ledet av kjen­dis­pres­ten Per Arne Dahl.

Uten­riks­mi­nis­te­ren for­tal­te at han har vokst opp i et hjem som ikke var pre­get av noen sterk kris­ten­tro. Der­for har han ikke noen egen barne­tro å se til­ba­ke på.

Les også: Støre nesten like populær som Solberg

For­kla­re sam­men­hen­ger

I hans til­fel­le har tros­di­men­sjo­nen kom­met i vok­sen alder. Hans tro har ut­vik­let seg gjen­nom er­fa­ring.

- I løpet av livet har jeg sett, søkt og prøvd å for­stå ver­den. Men jeg har kom­met til at jeg tren­ger en tro for at livet skal gå opp. Jeg opp­le­ver et behov for å for­kla­re sam­men­hen­ger i ver­den og livet. Vel­dig mye kan jeg for­kla­re, men jeg er­kjen­ner at jeg ikke kan for­kla­re alt. For meg er det en nød­ven­dig­het å ha en tro som et ele­ment i livet, sier Støre.

Pås­kens offer

Per Arne Dahl spør hvil­ken av de krist­ne høy­ti­de­ne som betyr mest for ham.

- I mitt liv er pås­ken den mest fun­da­men­ta­le høy­ti­den. Der lig­ger til­gi­vel­sen og ideen om at noen har båret et offer for meg.

Støre for­tel­ler også at troen ut­ford­rer han til hand­ling.

- Troen er ak­ti­vi­se­ren­de, ikke pas­si­vi­se­ren­de. I det krist­ne bud­ska­pet fin­nes det for meg en vold­som ap­pell til hand­ling og inn­sats. Vi må bruke våre timer og telle våre dager, for­kla­rer han i sam­ta­len med Per Arne Dahl.

- Ikke blan­de

I andre sam­men­hen­ger har Støre li­ke­vel un­der­stre­ket at han er sterkt imot å blan­de re­li­gion og po­li­tikk. I en de­batt i regi av Fritt Ord tid­li­ge­re i vår er­klær­te han seg som en til­hen­ger av «det se­ku­læ­re Norge».

- Re­li­gion må vas­kes ut av po­li­tik­ken. Den bri­tis­ke stats­minste­ren Tony Blair bruk­te å si «we dont do God». Det er også min ut­ta­lel­se som po­li­ti­ker, sier Støre.

samfunn,olavsdagene,nidarosdomen,per arne dahl,kongelige,erfaring,utenriksminister,livet,kristentro,offer,trondheim,ap,kristen,jonas gahr støre,religion,politikk,innenriks,tro,kristenliv