Fortsatt usikkert for ideelle omsorgs-tilbydere
Del
Regjeringen ønsker seg en avtale med ideelle tilbydere innenfor barnevern og rusomsorg. Men hvordan avtalen blir vil ansvarlig statsråd ikke si noe om ennå.

I Stor­tin­get ons­dag lovet bar­ne-, like­stil­lings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Solveig Horne (Frp) at re­gje­rin­gen skal spil­le på lag med ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner og ide­ell sek­tor.

- Vi vil vi­dere­føre en av­ta­le, men inn­hol­det i av­ta­len vil jeg gjer­ne komme til­ba­ke til. Men jeg kan love at KrF vil bli tatt med på råd i denne saken, sa hun til spør­re­ren, KrF-re­pre­sen­tan­ten Geir Jør­gen Bekke­vold.

Det var KrF som i sin tid la press på re­gje­rin­gen som førte til at det ble inn­gått en av­ta­le i 2012 mel­lom det of­fent­li­ge og Ide­elt Nette­verk, Fri­vil­lig­het Norge og KS Be­drift om sam­hand­ling på om­sorgs­om­rå­det.

Bekke­vold ville altså ha svar på om stats­rå­den var inn­stilt på å vi­dere­føre av­ta­len.

Solid ar­beid

Solveig Horne un­der­stre­ket at de ide­el­le om­sorgs­til­by­de­re er vik­ti­ge og at de gjør en solid inn­sats. Hun viste til at sam­ar­beids­av­ta­len sier at man skal bruke først de of­fent­li­ge, så de ide­el­le og der­nest de kom­mer­si­el­le til­by­der­ne.

- For meg er det vik­tig at vi ten­ker på barna og ikke på hvil­ken sty­rings­form hjelpe­til­ta­ke­ne har. Sam­ar­beids­av­ta­len som re­gje­rin­gen skal gjen­nom­gå, hand­ler også om rus­vern­s­ek­to­ren. Det er også noe re­gje­rin­gen øns­ker å be­nyt­te seg av og gi til­by­der­ne gode og for­ut­sig­ba­re av­ta­ler.

Stats­rå­den ga ingen yt­ter­li­ge­re løf­ter for fram­ti­den, men samt­li­ge spør­re­re og sva­re­ren var enige i ut­gangs­punk­tet: Det er bar­nas beste som er det vik­tigs­te i denne saken.

Nye sig­na­ler

Ar­bei­der­par­ti­ets Sonja Mandt stil­te spørs­mål om samme tema i den or­di­næ­re spørre­ti­men.

Hun viste til at den om­tal­te av­ta­len for in­sti­tu­sjons­plas­ser i barne­ver­net går ut 1. ja­nu­ar 2015, og at det har kom­met sig­na­ler fra re­gje­rin­gen om ve­sent­li­ge end­rin­ger i det som har vært an­buds­prak­sis, ved at de ide­el­le og ikke-kom­mer­si­el­le til­bu­de­ne ikke len­ger skal prio­ri­te­res.

Mandt ville ha Hor­nes svar på hvor­dan re­gje­rin­gen har plan­lagt å gjen­nom­føre kom­men­de an­buds­run­der og om de vil følge opp sam­ar­beids­av­ta­len med ide­el­le som den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen inn­gikk.

Det øns­ket fikk hun ikke opp­fylt. Det enes­te Horne ville svare var at «denne re­gje­rin­gen øns­ker å ha en god dia­log med ide­el­le sek­tor for å drøf­te sen­tra­le spørs­mål og ramme­vil­kår knyt­tet til le­ve­ran­se av om­sorgs­tje­nes­ter. Re­gje­rin­gen har der­for satt i gang et ar­beid mel­lom de be­rør­te de­par­te­men­ter for å av­kla­re den vi­de­re hånd­te­rin­gen av av­ta­len.».

Sonja Mandt re­pli­ser­te at sig­na­le­ne fra stats­rå­den fører til mer usik­ker­het og utrygg­het både for barn, ung­dom og an­sat­te i og med at hun sier at all ka­pa­si­tet skal ut­nyt­tes.

­- Sva­ret viser at det er vik­ti­ge­re å ta vare på kon­kur­ran­se og kom­mer­si­el­le ak­tø­rer enn gode of­fent­li­ge og ide­el­le til­bud og en sam­ar­beids­av­ta­le som har fun­gert godt, sa Vest­fold-re­pre­sen­tan­ten.

DAGEN