Fortier Holocaust i Polen
Del
I Polen snakker og skriver man om Holocaust med to tunger. Norske forskere ønsker å forstå hvordan utviklingen av Europa har påvirket kommunikasjonen av jødeutryddelsen under 2. verdenskrig.

I dag, 18. juni, lan­se­res en ny bok om hvor­dan his­to­ri­en om Ho­lo­caust har blitt for­talt i et­ter­krigs­ti­dens Euro­pa.

- Ho­lo­caust be­skri­ves for ek­sem­pel med to helt mot­sat­te per­spek­tiv i Polen: et jø­disk og et polsk. Et annet ek­sem­pel er den is­ra­els­ke freds­be­ve­gel­sen, som for­står be­tyd­nin­gen av Ho­lo­caust på en annen måte enn is­ra­els­ke myn­dig­he­ter, sier NOVA-fors­ker Marie Loui­se Se­e­berg, en av de tre nors­ke re­dak­tø­re­ne av boka.

Måten min­ne­ne om ho­lo­caust frem­stil­les på har end­ret seg i de snart 70 årene siden 2. ver­dens­krig.

Kul­tu­rel­le og po­li­tis­ke om­velt­nin­ger har brutt for­ti­el­sen man spe­si­elt i Øst-Euro­pa kunne finne mye av. Det er ikke bare na­sjo­na­le myn­dig­he­ter som har blitt ut­ford­ret, men også hem­me­lig­hol­del­sen av pri­va­te min­ner, enten i jø­dis­ke fa­mi­li­er eller i fa­mi­li­er som stam­mer fra SS-of­fi­se­rer.

Boken ret­ter søke­ly­set mot hva som skjer når taus­het bry­tes, og ulike ver­sjo­ner og for­stå­el­ser av min­ner kom­mer fram.

Pols­ke for­fat­te­re

Se­nior­fors­ker Se­e­berg vier et helt ka­pit­tel til hvor­dan ho­lo­caust har blitt frem­stilt av pols­ke in­tel­lek­tu­el­le siden 1980 og frem til i dag.

- Tit­te­len til et av ka­pit­le­ne for­tel­ler oss at his­to­ri­en om gass­kam­re­ne for­tel­les med to tun­ger i Polen, hva menes med det?


- Ka­pit­te­let be­skri­ver polsk men­ta­li­tet i møte med kon­struk­sjo­nen av en «annen», som er jøden. Pols­ke jøder og pols­ke ikke-jø­der kan se ut til å stå på hver sin side av en av­grunn mel­lom to måter å tenke på om Ho­lo­caust.

Se­e­berg for­tel­ler en­ga­sjert og er som mi­no­ri­tets­fors­ker ty­de­lig in­ter­es­sert i hvor­dan ut­sat­te grup­pers his­to­ri­er blir for­talt.

For­fat­te­ren av ka­pit­te­let, Do­ro­ta Glowacka an­ty­der at po­lak­ke­nes egne li­del­ser fører til en for­glem­mel­se og for­ti­el­se av jø­de­nes ho­lo­caust.

- Jeg har ikke fors­ket på om ho­lo­caust ge­ne­relt blir for­talt an­ner­le­des i Øst-Euro­pa enn i Vest-Euro­pa. Man måtte for­hol­de seg til Sov­jet­unio­nen som vant kri­gen og har for­talt kri­gen på en helt annen måte. Det jeg vet er at jøde­for­føl­gel­se­ne var store både før, under og til dels også etter kri­gen. 
 - Er denne his­to­rie­for­tel­lin­gen spe­si­ell for Polen eller gjel­der det også andre land?

- Hvert land har sin his­to­rie.

- Er Sov­jet­unio­nens sen­sur grun­nen til at his­to­ri­en for­tel­les an­ner­le­des i Øst?

- Det er en vik­tig fak­tor, men er nok ikke den enes­te grun­nen.

For­and­ret his­to­ri­en

Inn­fø­rin­gen av mar­keds­øko­no­mi i 1990 førte til store om­vel­tin­ger for for­leg­ge­re, aviser og tidskrif­ter som tid­li­ge­re hadde nytt godt av over­fø­rin­ge­ne fra Mosk­va. Mange gikk kon­kurs og bred­den i polsk lit­te­ra­tur ble på mange måter svek­ket. På den annen side førte kom­mu­nis­mens fall til at mange for­bud­te ver­ker nå ble til­gjen­ge­lig på polsk.

- Etter 1990 kom det helt klart end­rin­ger. Blant annet en ny type inn­vand­ring enn det Polen har sett tid­li­ge­re, og det kan ut fra Glowoc­kas ka­pit­tel se ut som om at for­tel­lin­gen om den «andre» i dag ikke bare knyt­tes til jøder men også til inn­vand­re­re.

Rus­sis­ke jøder i Tysk­land

Re­dak­tø­ren trek­ker frem et annet ek­sem­pel fra boken på mot­set­nin­ge­ne mel­lom øst og vest i ka­pit­te­let om rus­sisk­ta­len­de, jø­dis­ke flykt­nin­ger med tysk av­stam­ning som etter kri­gen fikk opp­hold i Tysk­land.

- Disse jø­de­ne som måtte for­hol­de seg til et­ter­krigs­ti­dens Tysk­land, ho­lo­caust og sov­je­tisk his­to­rie­for­tel­ling hav­net vir­ke­lig i skjæ­rings­punk­tet mel­lom øst og vest.

samfunn,kultur,historiefortelling,sovjetisk,dorota glowacka,gasskamre,jødiske familier,ss-offiserer,marie louise seeberg,nova,nova-forsker,den israelske fredsbevegelsen,polsk,historien,2.verdenskrig,jødeutryddelsen,annen verdenskrig,øst-europa,politikk,utenriks,jøder,vest-europa,øst,israelske,intellektuelle,russiske,vest,sovjetunionen,boklansering,polen,jødisk,tyskland,holocaust,flyktninger,bok