Vararepresentant Steinar Reite
...
Vararepresentant Steinar Reiten (KrF) har ikke sans for Dimmu Borgirs tekst i sangen «Antikrist» fra 1996. (Foto: Silje Rognsvåg)
- Kristenhat rammes ikke av ny lov
Del
Black metal-bandet Dimmu Borgirs tekst om å drepe kristne rammes ikke av den nye diskrimineringsloven, fordi den retter seg mot en gruppe, ifølge inkluderingsministeren.

Onsdag svar­te like­stil­ling- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Inga Marte Thor­kild­sen (SV) på KrFs spørs­mål for­ri­ge uke , om en tekst av Dimmu Borgir ville bli ram­met av den nye dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven .

- Tra­kas­se­ren­de hand­lin­ger ret­tet mot en stor grup­pe per­soner, som ty­pisk ikke vil være klart av­gren­set, fal­ler uten­for be­stem­mel­sen, sva­rer Thor­kild­sen i et brev til Stei­n­ar Rei­ten, vara­re­pre­sen­tant for KrF på Stor­tin­get.

Stats­rå­den på­pe­ker at loven kun ram­mer tra­kas­se­ren­de yt­rin­ger og hand­lin­ger mot kon­kre­te en­kelt­per­soner.

Bandet fnyser av «Antikrist» på Stortinget

Ikke lik­het for loven

Sam­ti­dig kan tra­kas­se­ring over­for grup­per bli ram­met av straffe­lo­vens pa­ra­graf 135, opp­lys­te fors­ke­re til Dagen for­ri­ge uke.

- Sva­ret var som for­ven­tet sier Rei­ten.

Han er fort­satt opp­gitt over at bud­ska­pet « Hogg hodet av hver kris­ten, og vold­ta deres kvin­ner og barn » spres av black me­tal-ban­det.

- Jeg føler at vi ikke har lik­het for loven i Norge. Hadde et slikt bud­skap blitt ret­tet mot ho­mo­fi­le eller mus­li­mer, tror jeg vi hadde fått en mye skar­pe­re re­ak­sjon, både fra på­tale­myn­dig­het og fra po­li­tisk hold, sier Rei­ten.

- De­struk­tivt

Han har vans­ke­lig for å for­stå at bud­ska­pet må tol­kes i en kunst­ne­risk kon­tekst, selv om han ser at Dimmu Borgir er dyk­ti­ge og be­røm­te mu­si­ke­re in­nen­for sitt seg­ment.

- Desto mer trist og tra­gisk er det at bud­ska­pet de for­mid­ler er så de­struk­tivt. Det for­tje­ner ikke po­si­tiv pub­li­si­tet, sier Rei­ten.

samfunn,homofile,tragisk,dagensdebatt,ytring,kunstnerisk,destruktivt,forventet,likhet for loven,enkeltpersoner,bestemmelse,stor gruppe,krfs spørsmål,inkluderingsministeren,gruppe,drepe kristne,diskrimineringslov,trakasserende,sv,kultur,homofili,dimmu borgir,black metal,ytringer,handlinger,påtalemyndigheten,loven,forskere,steinar reiten,politikere,budskap,politisk,trakassering,inga marte thorkildsen,kunst,voldtekt,sosialistisk venstreparti,debatt,stortinget,kristelig folkeparti,muslim,muslimer,diskriminering,politikk,innenriks,drap,islam,krf